Satori Marine Yat Kiralama Brokerlik Anonim Şirketi kuruldu!

Satori Marine Yat Kiralama Brokerlik Anonim Şirketi kuruldu!

Satori Marine Yat Kiralama Brokerlik Anonim Şirketi bugün Esenyurt'ta Aziz Canoğlu tarafından kuruldu.


Satori Marine Yat Kiralama Brokerlik Anonim Şirketi bugün Esenyurt'ta Aziz Canoğlu tarafından kuruldu.

Satori Marine Yat Kiralama Brokerlik Anonim Şirketi konusu:
1.Her türlü gemi, yat ve deniz araçlarının alım satımı, işletilmesi, kiralanması, kiraya verilmesi, ithali, ihracı ve ticareti ile bunların araç gereç ekipman ve yedek parçalarının imali, ithali, ihracı ve ticaretini yapmak. 2- Denizcilik sektörüyle ilgili her türlü makine, cihaz, ekipman, yedek parça ve malzemenin alım satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, ithalatı, ihracatı, Türkiye distribütörlüğü, acente ve temsilciliği ile her türlü ticaretini yapmak, 3- Gerek kendi ihtiyacı gerekse yerli ve yabancı şirketler için her tonajda gemi, yat, şilep ve her türlü deniz araçlarının yapımı, montajı, periyodik bakımı ve onarımını gerçekleştirmek ve bunlar için gerekli görülen yerlerde tersaneler, atölyeler, yüzer havuz, kızak ve çekek yerleri inşa etmek, ettirmek, satın almak, ithal etmek, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek 4- Her türlü endüstriyel boru-sac ve hırdavat malzemelerinin alım satımını yapmak, kara ve deniz tankerlerinin imalini yapmak, alım satımını yapmak, deniz ve kara tesislerinin arıtma ünitelerinin, tanklarının ve parçalarının imalatını yapmak, 5- Yurt içinde ve yurtdışında resmi ve özel kurum ve kuruluşların açmış oldukları ihalelere katılmak, taahhütte bulunup teminat yatırmak, gerektiğinde yatırmış olduğu teminatları geri almak, Yabancı Sermaye Daire Başkanlığından izin almak şartıyla Yabancı konsorsiyumlara katılmak, gerekli izinleri almak şartıyla yabancı işçi çalıştırabilmek, 6- Mülkiyet, kira, işletme hakkı, irtifak hakkı ve benzeri şekilde kullanım haklarına sahip olduğu liman ve marinaları karlılık ve verimlilik anlayışı içinde çalıştırmak, 7- Bu liman ve marinalardaki hizmetleri iyileştirmek ve çeşitlendirmek, 8- Deniz ticareti ve işletmeciliği alanında her çeşit yolcu ve yük taşıma işleri yapmak; gemiler, terminaller ve terminallere bağlı kara ulaşım hatlarında yolcu ve yük trafiğinin gerçekleşmesini sağlayıcı her çeşit yan hizmetleri vermek; her çeşit liman ikmal ve tedarik işleri yapmaktır. 9-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında yerleşik şirketlere ve kuruluşlara danışmanlık yapmak, proje ve raporlar hazırlamak; Şirket işleri ile ilgili anlaşmalar akdetmek, Tekne alışı, satışı ve brokerliği yapmak. 10-Konusu ile ilgili olarak turizm ve reklam amaçlı yayın şirketlerinin acenteliğini, mümessilliğini, distribütörlüğünü almak ve bu kuruluşlara acentelik, mümessillik ve distribütörlük hizmetleri vermek, 11- Denizcilik ile ilgili yayınları basmak, satmak; internet web sitesi oluşturmak, bunları hizmete sunmak, 12-Konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında her türlü liman, marina, tersane işletmeciliği yapmak, liman, rıhtım, marina, bilet satış mahalleri, depolar, tamirhaneler, terminal binaları vb. yapılar inşa etmek, tesis etmek, işletmek, kiralamak ve kiraya vermek, 13- Faaliyet konusunun bir gereği olarak deniz ve diğer nakil vasıtaları ile münferit ve gruplar halinde yurt içinden veya yurt dışından seyahatler vs. geziler tertip etmek; tatil köyü, otel, motel, kamping vb. anlaşmaları temin etmek, kendi organizasyonu içinde bu tip işletmeleri yönlendirmek, işletmek; bu tip organizasyonları tek başına yerli veya yabancı kuruluşlarla ifa etmek; rehberlik hizmetleri vermek, 14-Yerli ve yabancı denizyolu, denizcilik ve denizcilik ile ilgili diğer şirketlere teknik bakım hizmetleri, liman ve marina hizmetleri, ikram hizmetleri, kontrol hizmetleri vermek veya bu hizmetleri satın almak ya da bu hizmetlerin başkalarına sunulmasına aracılık etmek, 15-Her türlü doğa, su altı ve su üstü sporları ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, su altı dalış ve su üstü sporlarla ilgili olarak araç ve gereçler almak, bunların gerektirdiği her türlü alet ve edevatın kullanımı ve bununla ilgili malzemelerin alımı-satımını yapmak, ithalatını ve ihracatını yapmak. 16-Her türlü doğa,su altı sporu ve sualtı sporcu sağlığına yönelik hizmet vermek bununla ilgili araç ve gereçlerin, ihracatını ve ithalini yapmak. 17-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam ,elektronik posta kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması. 18-Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili her türlü cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 19-Lüzumlu görülecek menkul ve gayrimenkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Akçaburgaz Mah.Ahmet Yesevi Cad.No:11 İç Kapı No:- Esenyurt