Şehir Plancıları Odası: Danıştay davamızı haklı buldu

Şehir Plancıları Odası: Danıştay davamızı haklı buldu Şehir Plancıları Odası: Danıştay davamızı haklı buldu

Zincirlikuyu karayolları arazisine yönelik açılan dava Danıştay tarafından onaylandı.TMMOB'ye bağlı İnşaat Mühendisleri, Şehir Plancıları ve Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın açtığı davada mahkeme, Boğaziçi gibi İstanbul kenti için çok önemli bir alanda yapılaşma yoğunluğu getiren, yeşil alanları azaltan, coğrafi ve doğal yapıyı tahrip ederek çok yüksek ve ayrıcalıklı imar hakları getiren plan değişikliğinin şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığını tespit ederek yürütmesini durdurma kararı verdi.

Böylece, Plan Değişikliği marifetiyle yaratılan ayrıcalıklı imar hakları sonucu, çevre arazi bedellerinin çok üzerinde bir bedelle 800 milyon dolar karşılığında Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş'ye satılan arazi üzerinde yapılan plan değişikliği ve satış işleminde kamu yararı bulunmadığı mahkeme tarafından da tescillenmiş oldu.  

Satışı ve yapılan planları ile yılan hikâyesine dönen ve üzerinde pek çok oyun oynanan arazinin kamu için önemi, Danıştay 6. Dairesi kararına dayanak oluşturan Bilirkişi Raporu ile de kanıtlandı. Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Alanı'nın Etkilenme Bölgesi'nde kalan, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu'na tabi olan "Eşsiz Boğaz Manzaralı" arazide yapılan planın Koruma Kanunu ve Boğaziçi Kanununa aykırılığı, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve kamu yararına uygun olmadığı bilirkişi raporu ile de tescillendi. Bilirkişi tarafından da "dava konusu plan değişikliği ile alanda öngörülen gelişmenin, çevredeki diğer parsellerde de görüldüğü üzere, parçacı biçimde, birbirleriyle bütünleşmeyen ve bu nedenle nitelikli kentsel mekânlar (ve kent merkezi alanları) yaratamayan bir plan yaklaşımıyla ele alınmış olmasının şehircilik ilkeleri ve planlama esasları açısından olumlu bulunmadığı" hazırladıkları rapor ile ortaya çıkarılmış oldu.