Şeker Fabrikaları 20 taşınmazını satışa çıkardı!

Şeker Fabrikaları 20 taşınmazını satışa çıkardı!  Şeker Fabrikaları 20 taşınmazını satışa çıkardı!

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., 8 ildeki 20 tarla, bina ve lojman gibi taşınmazını satışa çıkardı. Özelleştirme kapsamında gerçekleştirilecek satış, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İşte Şeker Fabrikaları tarafından satışa çıkarılan o gayrimenkuller

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş., özelleştirme kapsamında Bolu, Ankara, Bursa, Manisa, Konya, Erzurum, Afyon ve Tokat illerinde bulunan arsa, tarla, bina, konut ve lojman gibi gayrimenkullerini ihale yoluyla satışa çıkardı. 


Şeker Fabrikalarının taşınmaz satış ihalesine teklifler 31 Ekim 2014 saat 17.00'ye kadar alınacak.


Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan ilan şöyle;


MUHTELİF TAŞINMAZLARIN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İLAN


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:


Aşağıda detayı yazılı muhtelif taşınmazlar Şirketimiz tarafından, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun kapsamında “SATIŞ” yöntemi ile özelleştirilecektir.


1 - İhaleler kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapılmak suretiyle “PAZARLIK USULÜ” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü taktirde ihaleler pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma usulü ile sonuçlandırılabilir. Pazarlık usulünde ihaleye başlanabilmesi için en az iki adet geçerli teklifin olması gerekmektedir. Aksi taktirde ihale iptal edilecektir. İhaleye gerçek ve tüzel kişiler ile Ortak Girişim grupları katılabilir.


2 - Satışa konu taşınmazlardan birine teklif verilebileceği gibi ayrı ayrı olmak koşulu ile birden fazla taşınmaz içinde teklif verilebilir. Verilen teklifler herhangi bir şartı içeremeyeceği gibi birden fazla teklif verilmesi halinde bu teklifler birbirleriyle ilişkilendirilemez.


3 - İhalelerin geçici teminatları her taşınmaz için yukarıda ayrı ayrı gösterilmiş olup geçici teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teminatlar banka teminat mektubu veya nakit olabilecektir.


4 - Teklifler, İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp yukarıdaki tabloda belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü - Mithatpaşa Cad. No: 14   06100 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne teslim edilmiş olacaktır. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler posta ile de gönderilebilecektir. Posta ile gönderilecek tekliflerinde son teklif verme tarih ve saatine kadar Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Pazarlık görüşmelerinin hangi tarihte yapılacağı teklif veren iştirakçilere bilahare bildirilecektir.


5 - Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir.


6 - İhaleye katılmak için öncelikle İhale Şartnamesinin alınması zorunludur. İhale Şartnamesi ;


- Mithatpaşa Cad. No: 14    06100 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Genel Müdürlüğümüz veznesine veya


- Türkiye İş Bankası Başkent Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünün TR 93 0006 4000 0014 3990 0475 98 no’lu hesabına her bir taşınmaz için ayrı ayrı KDV dahil 200,- TL yatırılarak ve ihale konusu taşınmazların isimleri belirtilerek alınmış olan “……… ihale şartnamesi bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ismininde açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Satın Alma Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir. İhale Şartnamesi için ödenen bedel her ne surette olursa olsun iade edilmeyecektir.


7 - Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. ihale işlemlerini T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 

Şirketimize verdiği yetkiye ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkındaki Kanun hükümleri çerçevesinde yürütmektedir. İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp Şirketimiz, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir.


8 - Özelleştirme işlemleri 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 4108 sayılı kanunla değişik geçici 12. maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27. maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.


9 - İhale ile ilgili bilgiler 0 312 458 57 57 nolu telefondan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.


Türkiye Şeker Fabrikaları gayrimenkul satış ihalesini indirmek için tıklayın!