Selçuk Belediye Başkanlığı 6 milyon 350 bin TL'ye arsa satıyor!

Selçuk Belediye Başkanlığı 6 milyon 350 bin TL'ye arsa satıyor!İzmir ili, Selçuk İlçesi'nde yer alan arsa Selçuk Belediye Başkanlığı tarafından 16 Eylül 2014 günü saat 14:30'da ihaleye çıkıyor. Taşınmazın satışı kapalı teklif usulüyle yapılacak.


İzmir ili, Selçuk İlçesi'nde yer alan arsa Selçuk Belediye Başkanlığı tarafından 6 milyon 350 bin TL bedelle satılıyor.Mülkiyeti müstakilen Belediyemize ait  İzmir  ili, Selçuk İlçesi, İsabey mahallesi, 2050 Sokak No: 1 adresinde bulunan 21.M.II pafta, 102 ada 1 parsel numaralı, 19301,82 m2 miktarındaki imar durumu aşağıda belirtilen Arsa vasıflı taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a ve 36. maddesi gereğince ‘Kapalı Teklif Usulüyle’ satış ihalesi yapılacaktır.


Taşınmazın İmar Durumu:

Uygulama İmar Planında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak işli bulunan taşınmazın Kat Adedi: 1, Hmax:9,50, Tax:0,50, Emsal:0,70. Ön Bahçe Uzaklığı: 10-m, Arka Bahçe Uzaklığı: 10-m (Enerji Nakil Hattından), Yan Bahçe Uzaklığı:7-m olmak üzere zeminde inşaat alanı 9.650,91-m2'yi toplam inşaat alanı 13.51l,27-m2'yi aşamaz.

Taşınmaz Üzerindeki Şerh/Beyan/İrtifak:

Parsel üzerinde TEDAŞ Genel Müdürlüğü lehine daimi irtifak hakkı vardır.

2 - İhale 16/09/2014 Salı günü Saat:14.30’da, Selçuk Belediyesi Atatürk Cad. No: 5 Selçuk/İZMİR adresinde Belediye Encümen Toplantı Salonunda, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır

3 - a) Satılacak Arsamızın KDV hariç Muhammen Bedeli: 6.350.000,00 TL (Altımilyon üçyüzellibin.TL)’dir.

b) İhaleye katılacaklardan Muhammen Bedelin %3’ü oranında 190.500,00 TL (Yüzdoksanbinbeşyüz.TL) tutarında geçici teminat alınacaktır.

4 - İhale Şartnamesi mesai saatleri dahilinde Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz görülebilir. Şartnamenin bir örneği KDV dahil 500,00 TL bedel karşılığında Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.

5 - İhaleye katılacak isteklilerin aşağıdaki belgeleri dilekçesi ekinde ihale günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

A) Gerçek kişiler için:

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu,

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge,

ç) Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli sureti,

d) Tebligat adresini gösterir ikametgah belgesi ve elektronik posta adresi beyanı,

e) Noter tasdikli imza sirküleri,

f) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

g) KDV dahil 500,00-TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,

B) Tüzelkişiler için

a) 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine göre hazırlanmış Teklif Mektubu,

b) İhaleye katılan tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

c) İhale ile ilgili yatan geçici teminata ilişkin makbuz veya kesin ve süresiz banka teminat mektubu veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belge,

ç) Tüzelkişinin ana sözleşmesi veya tüzüğü,

d) İhaleye katılmak için yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi,

e) İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı,

f) İhale ile ilgili yatan geçici teminat makbuzları,

g) Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı,

ğ) Oda kaydı belgesi,

h) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri,

ı) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, noter onaylı ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi ile birlikte bu maddeye göre istenen belgeler ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her biri için ayrı ayrı bildirilecektir.

i) KDV dahil 500,00 TL olan şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.

İhaleye katılacakların yukarıda yazılı belgeleri ihale günü ihale saatine kadar Selçuk Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri şarttır.

6 - İhaleye katılacak isteklilerce yukarıda yazılı belgeler ve teklifler 2886 sayılı yasanın kanunun 37.maddesine göre hazırlanmış zarf içinde 16.09.2014 günü ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Belediye Encümeninin sekretarya görevini yürüten Selçuk Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine Selçuk Belediye Başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar Belediyeye ulaşması şarttır. Postada geciken teklifler işleme konulmayacaktır.

7 - Şartnameye uymayan veya başka şartlar taşıyan ya da 2886 sayılı kanunun 37. maddesinin son fıkrası hükmüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez. 2886 sayılı kanunun 40. maddesi gereğince geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere oturumda hazır bulunan istekilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır. Geçerli teklif sayısının üçten fazla olması durumunda, bu işten, geçerli en yüksek teklif üzerinden, oturumda hazır bulunan en yüksek üç teklif sahibi istekliye, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekler dahil edilmek suretiyle yapılacaktır.

8 - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İlan olunur.İlanın tam metni için tıklayın