Servet Gayrimenkul 3 Temmuz'da genel kurul toplantısı yapacak!

Servet Gayrimenkul 3 Temmuz'da genel kurul toplantısı yapacak! Servet Gayrimenkul 3 Temmuz'da genel kurul toplantısı yapacak!

Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından bugün Kamu Aydınlatma Platformu'nda yapılan yazılı açıklamaya göre Servet Gayrimenkul 3 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 15:00'da genel kurul toplantısı yapacak.Servet Gayrimenkul tarafından yapılan açıklama şöyle;


SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2013 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 03 Temmuz 2014 Perşembe günü saat 15.00'da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mah. Yenidoğan Sk. No:36 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacaktır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca genel kurula katılıma ve oy kullanma hakkı pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamaz. Dolayısıyla genel kurula katılacak ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. 

Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul toplantısından bir gün önce saat:16.30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. 

Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekâletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerini toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ye (Elektronik Genel Kurul Sistemi) kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. 

TTK'nın 1527. Maddesinin 4. Fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden (1) bir gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. 

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nın 1526. Maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. 

2013 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu ve Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.servetgyo.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

Sayın Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur. Saygılarımızla, 

SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

YÖNETİM KURULU