Sevimli İnşaat Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Sevimli İnşaat Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Sevimli İnşaat Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Aytan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 26 Kasım'da Fatih, Büyükreşitpaşa Caddesi, Turistik Çarşı'da kuruldu.


Sevimli İnşaat Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi, Mehmet Aytan Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 100 bin TL sermaye ile 26 Kasım'da Fatih, Büyükreşitpaşa Caddesi, Turistik Çarşı'da kuruldu. 


Sevimli İnşaat Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a-)Yurt içinde ve yurt dışında kendisine veya başka şahıslara ait gayri menkuller üzerinde münferiden veya yerli yabancı firmalarla müştereken her türlü inşaat taahhüt işlerinin yapılması veya yaptırılması,Yapı endüstrisinin doğrudan veya dolayısı ile ilgili bulunduğu her türlü İnşaat montaj ve tesisat iskan bayındırlık faaliyetlerinin ifası, b-)İnşaat sektörü ile ilgili her türlü malzemelerin alım, satımı ithalat ihracatı, c-)Her türlü gayrimenkul alım satım ve kiralama işleri yapmak.Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında inşaat ve taahhüt ihalelerine katılmak imal ve inşası ile ilgili her türlü teminat ,rehin ve ipotek işlemleri yapmak. d-)Şirket çalışma konusuyla ilgili malların depolanması, teşhiri, ihracatı pazarlanması  için depolar ,marketler,mağaza ve ticarethaneler, bürolar servis ve dağıtım yerleri açabilir,Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek turizm kredileri  ve benzeri kredileri temin etmek ve kefalet kredileri temin etmek, Şirketin faaliyet konularına giren  sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, Yurtiçi ve  yurtdışı  ihalelere katılmak, Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmeler iştirak etmek, aracılık faaliyetini niteliğinde olmamak üzere ve onların hisselerini tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini almak, satmak,mübadele etmek ve rehin ve teminat olarak gösterebilmek. Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine tesisler ile gayrimenkulleri  almak  satmak, devir ve feragat etmek,kiraya vermek, gayrimenkuller üzerine irtifak,intifa,tesis etmek,intisap devir ve ferağ etmek,fabrika depo satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek. Şirketin amacı ile ilgili olarak şirketin borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek ve almak.  Şirketin amacı ile ilgili olarak marka,ihtira beratı (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek ve devir ve ferağ etmek ve bunların üzerinde lisans anlaşmaları yapmak.


Sevimli İnşaat Gayrimenkul ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Fatih, Büyükreşitpaşa Caddesi, Turistik Çarşı No:28/31