SGH Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

SGH Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

SGH Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi, Ali Haydar Gökçe, İzzet Tayfun Şarman, Cem Mustafa Gökçe, Elvan Gül Gökçe, Ayşegül Özgür Çiçek, Asım Demir, Mehmet Candan, Pehlül Yıldırım tarafından kuruldu.SGH Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi, Ali Haydar Gökçe, İzzet Tayfun Şarman, Cem Mustafa Gökçe, Elvan Gül Gökçe, Ayşegül Özgür Çiçek, Asım Demir, Mehmet Candan, Pehlül Yıldırım tarafından 800 bin TL'lik sermaye ile 20 Kasım'da kuruldu. 


SGH Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1.Yurt içinde ve yurt dışında konut, bina, hastane, okul, işyeri inşaatları, sosyal tesisler, yol, kanalizasyon, sulama tesisleri, otel, motel, tatil köyü, yat limanı, restoran, seyahat acenteleri, spor tesisleri ve kulüpleri ile sağlık tesisleri, satış ve teşhir mekanları v.b. turistik tesislerin inşaat plan, proje, röleve işlerini yapmak, yaptırmak ve kurmak, işletmek, işlettirmek, üzerinde ortaklıklar kurmak ve her türlü işbirliği sözleşmeleri yapmak,  kiraya vermek, kurulu veya kurulacak tesisleri kiralamak. 2.Her türlü inşaat, araç, gereç ve malzemeleri ile ham ve yardımcı maddelerin ve yedek parçalarının alım, satım, imal ve ticaretini yapmak. 3.Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulü alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir,  bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir,  menkul rehni, ticari işletme rehni, kefalet, ayni ve şahsi her nevi teminat alabilir verebilir. Şirket, gayrimenkulleri veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde, ipotek verebilir-alabilir, irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti ile medeni kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi her türlü hak tesis edebilir, her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemde bulunabilir, gayrimenkulleri her türlü takyidatlarıyla birlikte satın alabilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde, cins tashihi ile parselasyon, üst hakkı tesisi, ifraz, tevhid, taksim ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları 634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirebilir. 4.Şirket konusu ile ilgili faaliyette bulunurken kat karşılığı inşaatlar yapabilir, bunları istediği hisse miktarlarında topraktan veya kat mülkiyeti kurulduktan sonra alabilir, satabilir. Bu inşaatların kat irtifakını, kat mülkiyetini ve yönetim planını tek başına veya diğer hissedarlarla müştereken tanzim  ve imza edebilir. Şirket topraktan veya kat irtifaklı veya kat mülkiyetli bağımsız bölümleri, başka  şirket veya kat irtifaklı  veya kat mülkiyetli bağımsız bölümleri ile takas edebilir, bütün bu haklarını satabilir, devredebilir, kiraya verebilir, toprak hisselerini veya kat irtifaklı hisselerini ve kat mülkiyeti hisselerini açık artırma ile alabilir veya satabilir. Türkiye dahilindeki bütün icra satışlarına katılabilir, pey sürebilir, icra yolu ile topraktan veya kat irtifaklı veya kat mülkiyetli gayrimenkulleri, her türlü takyidatlarıyla birlikte satın alabilir, takyidatlı olarak satabilir.  5.Devre mülk, devre tatil, toplu konut şekilleri dahil her türlü gayrimenkulleri inşa, imal ve pazarlamak için örgütlenmek, bu konularda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliğine girişmek, gerektiği takdirde müşterek ortaklıklar kurmak ve bu amaçla kurulu organizasyonlara ayni sermaye koyarak kısmi veya tam bölünme yoluyla veya nakden iştirak edebilir, birleşebilir.   6.Maliki bulunduğu gayrimenkuller üzerinde her türlü ürünü satmak ve pazarlamak.  7.Her türlü kara, hava ve deniz nakil vasıtalarını almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek, kullanmak ve işletmek.  Ulaştırma Bakanlığınca yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin her türlü yetki belgelerini alabilir, kullanabilir.  8. Şirket konusu ve amacı ile ilgili ve her türlü lisans, know-how teknik yardım, ihtira beratı temin için anlaşmalar yapabilir, gerektiğinde yabancı uzman veya personel istihdam edebilir.  9. Şirket konusu ile ilgili olarak mümessillik, bayilik, müşavirlik, vekillikler, acentelik, işletmecilik alabilir, verebilir. Şube ve irtibat bürosu açabilir. 10.Şirket maksat ve mevzuu ile ilgili iç ve dış kaynaklardan her nevi Türk Lirası ve döviz cinsinden krediler temin etmek, gerektiği takdirde şirket menkullerini ve gayrimenkulleri ile gerektiğinde 3. şahıslara ait menkul ve gayrimenkulleri rehin ve ipotek etmek.  11.Şirket konusu ve amacı ile ilgili olarak ithalat ve ihracat yapabilir.  12. Şirket maksat ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için alım, inşaat trampa, bağış ve kat karşılığı şekillerinde gayrimenkul edinebilir, bunları başkalarına devir, bağış, ferağ ve trampa edebilir, satabilir.  Şirket yukarıda yazılı olanlar dışında yararlı ve gerekli görülecek iş ve işlemlere Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurul un vereceği karar ile girebilir.


SGH Gayrimenkul Yatırımları Ticaret Anonim Şirketi adres: Şişli, Büyükdere Caddesi, 67/71.