SGK Bağcılar'da 1.3 milyon TL'ye arsa satacak!

 SGK Bağcılar'da 1.3 milyon TL'ye arsa satacak! SGK Bağcılar'da 1.3 milyon TL'ye arsa satacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Bağcılar'da bulunan arsayı 1 milyon 300 bin TL'ye satacak. Satış, 17 Temmuz Salı günü 10:00-10:15 saatleri arasında yapılacak


İlan şöyle;


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2011/39


TAPU KAYDI: Rasımpaşa Mah. Kırmızı Kuşak Sok. No: 13 (Pafta:49, Ada:258, Parsel:21) Kadıköy/İSTANBUL


HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI: 13.07.1998 Tasdik tarihli ve 1/1000 ölçekli Rasimpaşa Koruma imar Planında "konut + ticaret' fonksiyonlu sahada kalmakta olup 289,50 m2 , bitişik- blok inşaat nizamında, kuzey cepheden (17 no'lu parseldeki binaya) bitişik, bina cephe genişliği 17,50 m, bina cer' - ligi 11,50 m, ön bahçe mesafesi 0 m, yan (güney taraf) bahçe mesafesi 1 m; hmax 15,50 m (5 kat) şartlarında yapılaşmaya uygundur.


Tapu kaydında" bahçeli kargir apartman ve arsa" niteliğinde ancak yerinde yapışız arsa durumundadır.

Parselin cepheli olduğu yol asfalt satıhlı durumda, bölgede alt yapı çalışmaları tamamlanmış, bütün kamu hizmetlerinden eksiksiz şekilde istifade etmektedir,


Taşınmazın yakın çevresinde; rıhtım ve ana arterler, ticari hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde ticari ana arterlerden uzaklaştıkça zemin katları işyeri normal katları konut, ya da komple konut nitelikli yapılaşmalar bulunmakta; ayrıca kent otelciliği bakımından tercih edilen bir bölgedir.

Taşınmaz, hâlihazırda yapısız/boş durumda, fiili olarak ise otopark amaçlı kullanılmaktadır.

MUHAMMEN BEDELİ: 1.300.000,00 TL (BİRMİLYONÜÇYÜZBİN TÜRK LİRASI)

 

SATIŞ ŞARTLARI:


1-1.açık artırma 17.07.2012 günü, saat 10.00-10.15 S.G.K. Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi Kat:4 (Yemekhane) Güneşli Merkez Mah. Mahmutbey Yolu Cad. No: 153 Bağcılar/İSTANBUL adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkulün üç defa bağrıldıktan sora teklif edilen en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafını ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale edilir. Artırılan bedel bu miktarı bulmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 24,07.2012 günü aynı yer ve saatlerde ikinci artırma yapılacaktır. Artırmada bedelin % 40 + takip masrafları ve varsa rüçhanlı alacakların miktarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Şu kadarki; birinci artmada istekli çıkmaz veya pey sürülmezse ikinci artırmada 6183 sayılı yasanın 94, maddesi gereğince birinci artırmadaki şartlar aranacaktır.


2-Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün artırmaya esas muhammen bedelinin %7,5’i olan teminat tutarının 6183 sayılı kanunun 10. maddesinin 1 ila 4. Fıkrasında belirtildiği şekilde süresiz ve kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur, ihaleye katılmak isteyenlerin teminatlarını, T.C. Kimlik numaralan ile Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezinin 5418438 numaralı Saymanlık kodu hesabına Geçici Teminat olarak; T.C Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıfbank şubelerine; satıştan önce makbuz. ibraz edilmek üzere yatırmaları gerekmektedir. Teminat yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.


3-Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine binaen 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.


4-Resmi ihale pulu, damga vergisi, tapu alım satış harcı ve masrafları, telafiye resmi, KDV ve gayrimenkul teslim masrafı alıcıya aittir,


5-Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenecektir.


6-Pey ipotekli borç göz önüne alınmadan sürülür. Ancak gayrimenkul rehin suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilemez. Satış bedelinden tercihen ödenir. Müeccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzi edterek alcı ırtesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.


7-ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerin bu gayrimenkul üzerindeki haklan hususu ile faiz ve masrafa dair iddiaların dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz icra Takip Haciz ve Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


8-Gayrimenkulün kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya süre verilirse verilen süre içinde ödemekle yükümlüdür. Aksi takdirde ihale kararı feshedilir. Ve gayrimenkul satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile artırmaya çıkarılır. Bu artırmada ilgililere herhangi bir tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zarardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 Sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü Hakkında Kanun Hükmüne göre Sigorta il Müdürlüğünce tahsil olunur.


9-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Küçükçekmece Sosyal Güvenlik Merkezi, icra Satış Servisinde açık olup, masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir,


10-Satışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.


11-Kurum mensupları ve yakınları açık artırmaya katılamaz.

Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 


2011/39 sayılı takip dosya numarasıyla Müdürlüğümüz 2. kat icra Satış Servisine başvurmaları gerekmektedir.


B: 39110 www.bik.gov.tr


İlan için tıklayın