28 / 09 / 2022

Şile imar planı askıda!

Şile imar planı askıda!

Şile’nin 1/5000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı’na ilişkin plan tadilatı askıya çıkarıldı. Peki Şile nasıl inşa edilecek? Şile’de emsal kaç olacak? Şile’nin yeni konutlarında, yükseklik kaç kat olacak?... İşte Şile imar planından notlar…Şile imar planı askıda!


Şile İlçesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.07.2013 Tarih ve 1537 Sayılı Kararı Doğrultusunda Hazırlanan 1/5000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı’na ilişkin plan tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 Mayıs 2014 Çarşamba günü askıya çıkarıldı. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Ocak 2014’te onayladığı 27952 dosya numaralı imar plan tadilatı, ilanen çıkarıldığı askıdan 9 Haziran 2014 Pazartesi günü indirilecek.

Şile imar plan tadilatından notlar şöyle;Şile imar planı askıda!


Genel Hükümler: 


1. 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez Nazım İmar Planı, plan paftaları, plan hükümleri ve plan raporu ile bir bütündür.


2. 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez Nazım İmar Planı'nda çizilen çeşitli arazi kullanım kararları ve yerleşme alanlarına ait sınırlar şematik olarak gösterildiğinden, bu plan üzerinden ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Fonksiyonel sınırlar ve uygulamaya yönelik detaylar 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları'nda belirlenecektir.


3. 1/5000 Ölçekli Şile İlçesi Merkez Nazım İmar Planı'na göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli uygulama imar planları onanmadan uygulama yapılamaz. Ancak, yine 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılıncaya kadar avan projeye bağlı eğitim tesisleri, spor tesisleri, sosyal tesisler, teknik altyapı tesisleri, kültür tesisleri, sağlık tesisleri, idari tesisler, dini tesisler, kentsel hizmet alanı, belediye hizmet alanı gibi sosyal donatı ve teknik altyapı alanlarında 1/1000 ölçekli yol istikamet etüdü yapılmak kaydıyla uygulama yapılabilir. 


4. Bu plan kapsamında orman alanları için 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Ancak, Orman Kanunu'nun 3302 sayılı yasa ile Şile ilçesinde orman tahdit çalışmaları sırasında fenni hatalar yapılmış olabilmesi sebebiyle; orman alanları üzerinde tarama ile gösterilen veya ihtilaflı olan parseller ilgili yasa ve yönetmelik çerçevesinde düzeltme yoluna gidileceği ve orman ile ihtilaflarını çözmeleri durumunda; parsellerin üzerinde tarama ile gösterilen fonksiyon ve fonksiyonların yapılaşma şartlarına göre imar hakkı verilebilir.


5. Kıyı alanları ve sahil şeridinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri uygulanacaktır. İstanbul Valiliği'nce oluşturulan komisyonca tespit edilen ve valilikçe uygun görülen kıyı kenar çizgisi, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun 9. maddesi uyarınca 14.12.1994 tarihinde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından onanmıştır. Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunmayan alanlarda, kıyı kenar çizgisinin tespit ve onayından sonra uygulama yapılır. 


6. Ticaret alanlarında ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda proje ve uygulama aşamasında İstanbul İmar Yönetmeliği Hükümleri doğrultusunda özürlüler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır.


7. Plan onama sınırları içinde kalan 2863 sayılı yasa kapsamına giren taşınmaz kültür varlığı niteliği taşıyan yapılar, varlıklar ve alanlar korunacak ve bu varlıklara ilişkin her türlü karar uygulama ve proje şartları ilgili Koruma bölge Kurulu'nca belirlenecektir.


8. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda flora ve fauna açısından zengin, sulak alanlar vb. ekolojik açıdan özellikler taşıyan alanlar korunacaktır.


9. Bu planda sınırları belirlenmiş olan Ayrıntılı Jeolojik Etüt Gerektiren Alanlarda ve Özel Önlem Gerektiren Alanlarda; topoğrafik durum, zemin özellikleri ve depremsellik durumuna uygun olarak yapılaşma nizam 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları'nda belirlenecektir.


10. Kamu alanlarında; İstanbul İmar Yönetmeliği ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün 18/08/2005 tarih ve 847 sayılı genelgesinde belirtilen etüt raporu esaslarına istinaden yapılacak zemin etüt raporlarına göre hazırlanmış olan avan projeye göre uygulama yapılacaktır.


11. İmar uygulaması görmeyen parsellerde uygulama 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre yapılacak olup, bu alanlarda yapılacak olan uygulamanın etaplar halinde yapılması durumunda etaplar arası Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) farkı en fazla %5 oranında olmak kaydı ile etap sınırları ilçe belediyesi tarafından belirlenebilir.


Ayrıntılı yapılaşma koşulları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirlenecek olup emsal değerleri net parsel üzerinden verilecektir.


12. Plan bütününde yapılaşma önerilen alanlardaki olması muhtemel fay hatları 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları ile birlikte yapılacak olan ayrıntılı etütlerle belirlenecek ve alt ölçekli planlara aktarılacaktır.


13. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanacak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda belirlenen tüm Kentsel, Sosyal ve Teknik Altyapı Alanları ile Kentsel Yeşil Alanlar (Yollar, Yeşil Alanlar, Parklar, Çocuk Oyun Alanları, Eğitim ve Sağlık Tesisleri, İdari Tesisler, Sosyal ve Kültürel Tesisler, Teknik Hizmet Alanları vb.) kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.


14. 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ölçeğinde gösterilemeyen ancak planlama alanında yer alması öngörülen mahalle ölçeğindeki çocuk bahçeleri, park ve yeşil alanlar, küçük ölçekli donatı (anaokulu, kreşler, sosyal ve kültür tesisleri vb.) alanları, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı'nda gösterilecektir.


15. Doğalgaz Hatları, ENH, İsale Hatları vb. Tüm Taşıyıcı ve İletken Hatların belirlenmiş mutlak koruma, kamulaştırma ve salınım alanlarında ve bitişik parsellerdeki uygulamalarda, ilgili kurumları tarafından belirlenmiş olan kriterlere uyulacaktır. Bu parsellerde ilgil kurumlardan görüş alınmadan uygulama yapılamaz. 


16. Plan bütünlüğü içerisinde belirtilmeyen hususlarda yürürlükteki 3194 sayılı İmar Kanunu, İstanbul İmar Yönetmeliği, Otopark Yönetmeliği, Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, TEK Yönetmeliği ile diğer ilgili yasa ve yönetmelik hükümleri geçerlidir. 


17. Dere yapı yaklaşma alanlarında "İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği", "Su Kirlilği Kontrolü Yönetmeliği" ve "Atıksuların Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği" hükümleri geçerlidir. 


18. Daha önce uygulama görmüş veya rızaen terk yapılmış imar parsellerinde, bu plana göre ilave terkler çıkması ve toplam terk miktarının %40'ı aşması halinde terklerin rızaen yapılması kaydıyla emsal hesabı parselin kadastral alanın %60'ı üzerinden yapılır. Bu hüküm bu plana göre terk miktarı %40'ı aşan parsellerde de terklerin rızaen yapılması koşulu ile uygulanır.


19. Meydan, Parklar ve Dinlenme Alanları, Oyun Alanları, Çocuk Bahçeleri, Kavşak ve Yol Alanlarının tabii zemin kotu altında kalan kısımlarında ilgili kurum ve kuruluyların (Planlama ve İmar Daire Başkanlığı, İSKİ Genel Müdürlüğü, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğü, UKOME, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Zemin Deprem İnceleme Müdürlüğü gibi vb.) uygun görüşü alınmak koşulu ile verilen görüşler doğrultusunda, ağaç ve bitki yaşamının sürdürülebileceği toprak derinliği bırakılarak ve tabii zemin kotları değiştirilmeyecek şekilde olağanüstü durumlarda da sığınak olarak kullanılmak üzere kamuya ait zemin altı otopark yapılabilir.


20. Kamu alanlarında ilgili idarelerce uygun görülmesi, özel ve tüzel nitelikli alanlarda ise ilgililerin muvafakatı ve ilgiliidarelerince de uygun görülmesi halinde; Trafo, Doğalgaz Bölge Regülatörü vb. altyapı yapıları yapılabilir. 


21. İmar Planlarında Kentsel ve Sosyal Altyapı Alanı olarak ayrılan alanlarda Dini Tesis, Eğitim, Sağlık, Kültürel Tesis, Sosyal Tesis, Spor Alanı, Özel Sosyal Tesis ve Belediye Hizmet Alanı) ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşleri alınmak ve tabii zemin altında yoldan çekme mesafesi korunmak şartı ile parsel bütününde zemin altı katlı otopark yapılabilir. 


22. Parsel maliklerinin muvafakatı alınmak, o parseller tarafından kullanılmak, ilgili kurum ve kuruluş görüşleri alınarak önerilen görüşlere uymak koşulu ile ada içindeki arka bahçeler birleştirilerek zemin altında zemin altı katlı otopark (gerektiğinde sığınak) zemin üstünde ise park ve yeşil alan çocuk bahçeleri olarak kullanılabilir. 


23. Ticaret ve Konut + Ticaret fonksiyonu verilen alanlarda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda Özel Eğitim Tesisi (Yüksek Öğrenim Hariç), Özel Sağlık Tesisi, Özel Kültür Tesisi, Özel Yurt, Özel Kreş, Özel Anaokulu fonksiyonları yer alabilir. UYGULAMA HÜKÜMLERİ


1. KENTSEL ALAN KULLANIMI

1.1.  K1 Konut Alanları


K1 Rumuzlu Konut Alanlarında yoğunluk 500 ki/ha olup bu alanlarda kişi başı inşaat alanı 25 m2 olacaktır. 


2. K2 Konut Alanları


K2 Rumuzlu Konut Alanlarında yoğunluk 400 ki/ha olup bu alanlarda, kişi başına düşen konut inşaat alanı 25 m2 olacaktır.


1.3. K3 Konut Alanları


K3 Rumuzlu Konut Alanlarında yoğunluk 400 ki/ha olup bu alanlarda kişi başı inşaat alanı 25 m2 olacaktır. Eğimden dolayı açığa çıkan 1. ve 2. bodrum kat iskanı edilebilir. İskan edilen 2. bodrum kat emsale dahildir.


1.4. K4 Konut Alanları


K4 Rumuzlu Konut Alanlarında yoğunluk 300 ki/ha olup bu alanlarda kişi başı inşaat alanı 25 m2 olacaktır. Eğimden dolayı açığa çıkan 1. ve 2. bodrum kat iskan edilebilir. İskan edilen 2. bodrum kat emsale dahildir. 


1.5. K5 Konut Alanları


K5 Rumuzlu Konut Alanlarında yoğunluk 100 ki/ha olup bu alanlarda kat sayısı 2'yi geçemez. Bu alanlarda kişi başına düşen konut inşaat alanı 35 m2 olacaktır. Bu alanlarda eğimden dolayı kazanılan ve iskan edilen tüm katlar ile çatı katı, asma kat, kapalı ve açık çıkmalar vb. mimari uygulama ile düzenlenecek alanlar Emsal değerine dahildir.


1.6. K6 Konut Alanları


K6 Rumuzlu Konut Alanlarında yoğunluk 80 ki/ha olup kat sayısı 2'yi geçemez. Bu alanlarda kişi başına düşen konut inşaat alanı 35 m2 olacaktır. Bu alanlarda eğimden dolayı kazanılan ve iskan edilen tüm katlar ile çatı katı, asma katı, kapalı ve açık çıkmaları vb. mimari uygulama ile düzenlenecek Emsal değerine dahildir.


1.7. M1 Rumuzlu Konut Alanı


"M1" sembolü ile tanımlanan konut alanları, 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun yürürlüğe girmesinden evvel kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yapılmış olan yapıları kapsamakta olup bu alanlar ilgili kanun ve yönetmeliklerce belirtilen şartlara tabidir.2. KENTSEL ÇALIŞMA ALANLARI


2.1. Kentsel Hizmet Alanları


Bu alanlarda enerji, iletişim, ulaşım, içme ve atık su vb. yerleşmenin teknik altyapısına hizmet eden kurum ve kuruluşların (İSKİ, TEİAŞ, DSİ, BOTAŞ, İETT vb.) tesis ve sistemleri yer alabilir. Bu alanlarda uygulama avan projeye göre yapılacaktır. 


2.2. İdari Tesis Alanları


İdari tesis alanları, Kaymakamlık, Karakol, Muhtarlık vb. kamu birimleri ile altyapı hizmetlerine yönelik tesisler yer alabilecek olup avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 


2.3. Belediye Hizmet Alanları


Bölgesel ve kentsel ölçekteki Belediye Hizmet Alanlarıdır. Bu alanlarda yerel yönetimlerce Belediye hizmet binası, belediye hizmet birimlerinin yer aldığı yapılar, itfaiye alanı, semt pazarı, otopark, spor tesisi, sosyal ve kültürel tesis, aile sağlığı merkezi, halk eğitim merkezi, gençlik merkezi, meslek edindirme kursları, çay bahçesi vb. fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda avan projeye göre uygulama yapılacaktır. 


2.4. T1 Rumuzlu Ticaret Alanları


Şile Merkez mahallelerinde yer alan ticaret ve hizmet amaçlı yapılar, konut, bürolar, iş hanları, lokanta, çarşı, mağazalar, bankalar, pansiyon, sinema, tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir. Bu alanlarda Emsal:1.20 ve kat sayısı 4'ü geçemez. Zemin katlarda konut yer alamaz.


2.5. T2 Rumuzlu Ticaret Alanları


T2 rumuzlu Ticaret Alanlarında; günlük ve haftalık ihtiyaçlara cevap verebilecek ticaret ve hizmet amaçlı yapılar, konut. bürolar. lokanta, mağazalar, pansiyon, sinema, tiyatro gibi kültürel ve sosyal tesisler yapılabilir. İlgili kamu ve kuruluşlarından görüş alınması ve plan yapım yönetmeliğine uyulması koşulu ile özel sağlık tesisleri yapılabilir. Bunun yanında yola cepheli ilk parsellerin tek başına yapılaşamaması durumunda arka ya da yan parsel ile tevhit halinde T2 rumuzlu Ticaret Alanları şartları kullanılabilir.

Bu alanlarda Emsal:0.60 ve kat sayısı 2'yi geçemez. Zemin katlarda konut yer alamaz. 


2.6. Konut + Ticaret Alanları


Konut + Ticaret alanları yola cephesi olan ilk parseller olup, sınır şematiktir. Sınır 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda netleşecektir. Bu alanlarda binaların zemin katları ticaret olarak kullanılacaktır. Normal katlar ticaret veya konut olarak kullanılabilir. Yola cephe ilk parsellerin tek başına yapılaşamaması durumunda arka ya da yan parsel ile tevhit halinde Konut+Ticaret olarak kullanılabilir. Bu alanlar dahil olduğu konut alanının yapılaşma şartlarına tabidir. Bu alanlarda perakende ticaret, büro, muayenehane, dernek, çeşitli kurum şubeleri vb. hizmet kullanışları, özel sağlık tesisleri, özel sosyal tesisler, özel eğitim tesisleri (yüksek öğrenim hariç) ve küçük esnaf faaliyetleri vb. yer alabilir. Ticaret+Konut fonksiyonu verilen aksa cepheli binalar dışında kalan binalar konut olarak kullanılacaktır.


3. TURİZM YERLEŞME ALANLARI


3.1. TT-1 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları


TT-1 sembolü ile tanımlanan turizm, tesis alanlarında Emsal:1.00'i, TAKS:0.50'yi ve kat sayısı 4'ü geçemez. Net imar parsel büyüklüğü 10.000 m2'den küçük olamaz. Bu alanlarda, Şile bölgesinin tarihsel özellikleri ve yöreye özgü geleneksel mimari sürekliliklerini dikkate alan çağdaş ve çevresi ile her boyutta uyumlu yapıların olduğu, monoblok yapı kütlesine dayalı olmayan parçalı ve gerekirse kademeli mimari düzenlemeler yapıldığı, doğal çevreyle uyumlu tasarımlara gidilecektir. Bu alanlarda, Turizm Tesis Alanı (otel) dışında iskan edilemez olup bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz. 1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.


3.2. TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları


TT-2 sembolü ile tanımlanan turizm tesis alanlarında Emsal:0.50'yi, TAKS:0.50'yi ve kat sayısı 2'yi geçemez. Net imar parsel büyüklüğü 2.500 m2'den küçük olamaz. Bu alanlarda Şile bölgesinin tarihsel özellikleri ve yöreye özgü geleneksel mimari sürekliliklerini dikkate alan çağdaş ve çevresi ile her boyutta uyumlu yapıların olduğu, monoblok yapı kütlesine dayalı olmayan parçalı ve gerekirse kademeli mimari düzenlemeler yapıldığı doğal çevreyle uyumlu tasarımlara gidilecektir. Bu alanlarda, Turizm Tesis Alanı (otel) dışında iskan edilemez olup bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz. Otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla iskan edilen 1. bodrum kat emsale dahil değildir. Doğal zemin kotu üzerine çıkan kısımlarda ve iskan edilen bodrum katta TAKS değeri aşılamaz. 1/1000 ölçekli plan yapılmadan ve kamu eline geçmesi gereken alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz.


3.3. Konaklama + Konut Alanları


Bu alanlarda konut alanları ya da konaklamalı turizm tesisleri kullanımlarından biri yer alabilir. Bu alanlardaki konut kullanımlarından biri yer alabilir. Bu alanlardaki konut kullanımlarında yoğunluk 100 kişi/ha konaklamalı turizm tesis kullanımları yapılması halinde plan hükümlerinin "3.2. TT-2 Rumuzlu Turizm Tesis Alanları" maddesi yapılaşma şartları geçerlidir.


3.4. Günübirlik Alanları


Sahil şeridinde kalan günübirlik alanlarda, 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Bu alanlarda kalıcı olmayan ve doğayı tahrip etmeyen doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir malzemelerden, Emsal:0.20'yi, 1 katı (Hmaks:4.50) metreyi asma kat yapılması durumunda Hmaks.:5.50 metreyi geçemeden konaklama alanları, çay bahçesi, kır lokantası, kır gazinosu, büfe ve wc gibi kullanımlar ile gezi alanları, yürüyüş, koşu, bisiklet, atıcılık gibi açık havada yapılabilen spor faaliyetleri; seyir terasları, piknik alanları, oyun ve eğlence parkları, botanik bahçesi gibi açık alan düzenlemeleri yer alabilir. 


4. KORUMA ALANLARI/YAPI YASAĞI YA DA SINIRLAMASI GETİRİLEN ALANLAR


4.1. Yapı Yasağı Getirilen Alanlar


4.1.1. Askeri Alanlar


Bu alanlarda 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile diğer ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine tabi alanlardır.


4.1.2. Orman Alanları


6831 Sayılı Orman Kanunu hükümlerine tabi alanlardır. Orman alanlarındaki sosyal ve teknik altyapı tesislerinin 6831 sayılı Orman Kanunu'nun ilgili hükümlerince tahsisi yapılmadan uygulama yapılamaz.


4.1.3. Kıyılar ve Sahil Şeridi (0-50 m.)


Kıyı alanlarında ve sahil şeridinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Sahil şeridinin birinci bölümünü oluşturan ilk 50 m.lik mesafede; sadece yaya yolları, gezinti ve dinlenme alanları, seyir terasları ile halkın eğlence ve dinlenme gereksinimlerini karşılamaya dönük, açık olarak düzenlenen oturma yerleri, çeşmeler, oyun ve açık spor alanları, açık gösteri alanları ve yeşil bitki örtüsü bulunan alanları içeren rekreatif amaçlı kullanımlar yer alabilir. Bu alanlarda hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilemez.


4.1.4. Taşıyıcı Nakil Hatları Koruma Kuşakları

Melen İsale Hattı Koruma Kuşağı


DSİ 14. Bölge Müdürlüğü'nce yapılan İstanbul su Temini Projesi kapsamında Melen isale hattı belirlenmiştir. Melen Sisteminde yer alan 185 km. uzunluğundaki isale hattının iki yanında şahıs arazilerinde sağlı sollu 25'er metreden toplam 50 m. kamulaştırmaya tabi olup, orman arazisinde sağlı sollu 35 metreden toplam 70 m. koruma alanı bulunacaktır. İsale hattının koruma bantlarında yapılaşmaya izin verilmeyecek, çöp dökümü yapılmayacak, isale hatları ve tarf depoları gibi yapılar ime patlatma yaparak malzeme çıkaran taş ve kireç ocakları arasında en az 800 m. mesafe bırakılacaktır. Hattın geçtiği güzergahlarda ilgili kurumlardan uygun görüş ve izin alınmadan uygulama yapılamaz.


4.2. Yapı Sınırlaması Getirilen Alanlar


4.2.1. Dere Yapı Yaklaşma Mesafesi İçindeki Alanlar


Planlama alanı içerisinde bulunan Pot Deresi ve kollarına sağından ve solundan olmak üzere İSKİ tarafından 25-16-7,5 metreler olmak üzere dere yapı yaklaşma mesafesi belirlenmiştir. Söz konusu alan planlama sistematiği içerisinde kadastral su kotundan itibaren ilk 7.5 metresi taşkın alanı ve geriye kalan 17.5 veya 7.5 metrelik alan ise yapı yaklaşma mesafesi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Buna göre; 


- 7.5 metrelik bant içerisinde kalan; afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi, derenin doğal akışını engellemeyecek ve arazi topografyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması şartıyla servis yolları ve yeşil alan olarak ayrılmıştır. 


- 17.5-7.5 metrelik bant içerisinde kalan alan ise afete maruz bu bant içerisinde yapılaşmaya izin verilmemesi derenin doğal akışını engellemeyecek ve arazi topoğrafyasını değiştirecek herhangi bir çalışma yapılmaması şartıyla organik tarım, suni gübre ve tarım ilaçları kullanılmamak şartıyla, meyvecilik, gezi, dinlenme, seyir, piknik alanı, oturma yerleri, yürüme parkurları gibi alanlar oluşturulabilir. Bu alanların kullanım hakkı mülk sahibine ait olup, planda önerilen fonksiyon çerçevesinde alanın büyüklüğüne göre emsal değerine karşılık gelen inşaat alanı hakkı parselin bu bant içerisinde kalmayan tarafında kullanılabilir. Ancak parsel tamamen söz konusu bant içerisinde kalıyor ise; mülk sahibinin planlama alanı içerisnde bayka bir alanına inşaat hakkının transferi yapılabilir. Eğer planlama alanı içerisinde mülk sahibinin başka bir alanı yok ise 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sonucunda yapılacak şuyulandırma ile mülk sahibine düşen inşaat alanı hakkının uygun bir yere transfer edilmesi gerekmektedir. Ancak, 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi kapsamında düzenlenecek alan sınırları dahilinde bu transfer işlemi ile 1/5000 ölçekli Şile İlçesi Merkez Nazım İmar Planı'nda bu bölge için öngörülen yoğunluk değeri arttırılamaz. 


4.2.2. Jeolojik Açıdan Sakıncalı Alanlar


Planlama alanındaki sınırları belirlenmiş olan Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren ve Özel Önlem Gerektiren Alanlarda sondaja dayalı olarak hazırlanacak jeolojik ve geoteknik raporlar hazırlanacaktır. Bu alanlarda topoğrafik durum, zemin özellikleri ve depremsellik durumuna uygun olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları'nda parsel bazında ayrıntılı jeolojik etütler ve tedbirler alınmadan uygulama yapılamaz.


4.3.3. Kıyılar ve Sahil Şeridi (50-100 m)


Kıyı alanlarında ve sahil şeridinde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri geçerlidir. Sahil şeridinin ikinci bölümünü oluşturan ikinci 50 m.lik mesafede, konaklama hariç toplumun yararlanmasına açık günübirlik turizm yapı ve tesisleri taşıt yolları, açık otoparklar ve arıtma tesisleri yer alabilir. 


5. AÇIK VE YEŞİL ALANLARI AKTİF (ETKİN) YEŞİL ALANLAR


5.1. Park ve Dinlenme Alanları


Park alanlarında, büfe, çay bahçesi, kafeterya, açık spor tesisleri, sosyal ve kültürel etkinlik alanı gibi işlevler düzenlenebilir. Bu düzenlemeler için kullanılabilecek yapılar sabit olmayan, sökülüp takılabilir nitelikte olacaktır. Maks.KAKS:0.04, Hmaks:4.50 m.'dir.


5.2. Rekreasyon Alanları


Mevcut ağaçların korunması ve kalıcı yapı yapılmaması kaydıyla doğayı tahrip etmeyen, doğa ile uyumlu sökülüp takılabilir malzemelerin kullanılması, ilgili kurum ve kuruluşlardan uygun görüşleri alınması halinde bu alanlarda konaklama ve konut kullanımı hariç olmak üzere oturma, yürüyüş-gezi alanları, pergola masa, kır lokantası, büfe, wc ve tenis, yüzme gibi her türlü sportif faaliyetlere yönelik uygulamalar yapılabilir. Bu alanlarda Emsal:0.004, bir katı ve inşaat alanı 100 m2'yi geçmeyen sökülüp takılabilir ayrı ayrı yapılar yapılabilir. Sahil şeridinin kara yönündeki ilk 50 m.'lik mesafesinde kalan rekreasyon alanlarında 3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri geçerli olup hiçbir şekilde yapılaşmaya izin verilmez.


5.3. Koru Alanları


Bu alanlarda sadece halkın kullanımına açık rekreasyon amaçlı (çay bahçesi, lokanta, kafeterya) yapılar yer alabilir. Hiçbir şekilde konut ve konaklama tesisleri yer alamaz. Koru alanlarında eski eser olarak varolan yapıların yenilenmesi ve bakım-onarım (restorasyon ve restitüsyon) ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacaktır. Bu yapılar yapılırken, mevcut ağaçlar korunarak alanın doğal yapısı, toprak ve iklim karakteristiğine uygun olarak amenajman planı ve ağaçlandırma projeleri ile ağaç dikiminin yapılması sağlanacaktır. Bu alanlardaki yapılanmalara ilişkin detaylar ise avan projeye göre yapılacaktır.


5.4. Mezarlıklar (Hazire) 


Mezarlık alanlarındaki mevcut ağaçlar korunarak gerektiğinde ağaçlandırma çalışması yapılacaktır. Bu alanlardaki uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır.6. KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI


6.1. İlköğretim Tesisleri Alanı (Temel Eğitim) 


İlköğretim tesisleri alanlarındaki uygulama avan projeye göre yapılacak olup bu alanlarda anaokulu ve kreş de yapılabilir. Tesis bünyesi içerisinde emsal harici kapalı/açık spor tesisleri de yer alabilir. 


6.2. Ortaöğretim Tesisleri Alanı


Ortaöğretim tesisleri alanlarındaki uygulama avan projeye göre yapılacak olup, bu alanlarda meslek lisesi veya çok programlı liseler de yapılabilir. Tesis bünyesi içerisinde emsal harici kapalı/açık spor tesisleri de yer alabilir. 


6.3. Yüksek Öğretim Tesisleri ve Kampüs Alanları


Bu alanlarda avan projeye göre uygulama yapılacak olup, semt bilgi ve kültür evleri, kütüphane, konferans ve seminer salonları, konser, tiyatro, sinema, sergi salonları, huzurevi, yetiştirme yurdu, kamu ve özel kişilerce ilgili mevzuata uygun olarak yapılacak öğrenci yurtları, çocuk yuvaları, sığınmaevleri, gündüz bakımevi (kreş), aile sağlığı merkezi ve rehabilitasyon merkezi gibi sosyal ve kültürel tesisler yer alabilir. Ayrıca özel sağlık ve özel sosyal ve kültürel tesisler de yer alabilir. 


6.5. Sağlık Tesisleri Alanı


Bu alanlarda avan projeye göre uygulama yapılacak olup hastane, poliklinik, dispanser, aile sağlık merkezi, sağlık evi ve doğumevi gibi tesisler yer alabilir. 


6.6. Dini Tesisler Alanı


Dini hizmet yerleri, lojman ve müştemilatlarına ayrılan alanlar olup bu alanlarda kamuya ait kurslar ve yurtlar yapılabilir. Bu alanlarda avan projeye göre uygulama yapılacaktır.


6.7. Kapalı ve Açık Semt Spor Alanları


Kapalı ve Açık Spor Alanlarında avan projeye göre uygulama yapılacak olup, bölge ihtiyacına göre kapalı ve açık alan gerektiren spor faaliyetleri yer alabilir. 


7. ÖZEL KENTSEL SOSYAL ALTYAPI ALANLARI


7.1. Özel Eğitim Tesisleri Alanı


Özel eğitim alanlarında maksimum Emsal:1.00 olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılacaktır.


7.2. Özel Sağlık Tesisleri Alanı


Özel sağlık tesis alanlarında maksimum Emsal:1.00 olmak üzere uygulama avan projeye göre yapılacaktır.


8. ÖZEL PROJE ALANI


8.1. Özel Proje Alanı (ÖPA)


Özel proje alanındaki arazi kullanım kararları kentsel tasarım ölçeğinde yapılacak çalışmalar neticesinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı aşamasında belirlenecektir. Bu alanda Emsal 1.00 ve kat sayısı 3'ü geçmemek koşuluyla ticaret ve hizmet fonksiyonlarıyla birlikte bölgenin ihtiyacı olan donatı alanları da (park ve dinlenme alanları, otopark, sosyal ve kültürel tesis alanları vb.) yer alacaktır. 

Doğal zemin kotu altında yapılacak otoparklar emsale dahil değildir. 


9. KENTSEL TEKNİK ALTYAPI


9.1. Ulaşım Karayolu


9.1.1. Erişim Kontrollü Yollar


Planlama alanı içinde 50 m. genişliğinde gösterilen yollardır.


9.1.2. Kentiçi 1. Derece Ulaşım Aksları


Planlama alanı içinde 25 m. - 20 m. genişliğinde gösterilen yollardır.


9.1.3. Kentiçi 2. Derece Ulaşım Aksları


Planlama alanı içinde 17 m. - 15 m. genişliğinde gösterilen yollardır.


9.1.4. Kentiçi 3. derece Ulaşım Aksları


Planlama alanı içinde 12 m. - 10 m. genişliğinde gösterilen yollardır.


9.1.5. Kavşak Düzenleme Alanı


Kavşaklar şematik olup İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Daire Başkanlığı tarafından onaylanacak uygulama projeleri doğrultusunda 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında netleşecektir. 


9.1.6. Açık ve Katlı Otopark Alanları


Otopark Alanlarında, ilgili yönetmeliklerdeki standartlara uygun olmak koşulu ile kamuya ait otopark yapılacak olup ilgili kurumların uygun görüşüne göre katlı otopark yapılabilir. 


9.1.7. Ototerminal Alanı


Terminal alanı içerisinde ticaret üniteleri, dini tesis, otopark gibi kullanımlar yer alabilir. Bu alanda ilgili kurum ve kuruluşların uygun görüşü doğrultusunda uygulama avan projeye göre yapılacaktır.


9.1.8. Bakım ve Akaryakıt İstasyonu


Bakım ve Akaryakıt İstasyonları, Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğine tabi alanlar olup, ilgili kurumların uygun görüşleri (UKOME, İtfaiye Daire Başkanlığı, İSKİ vb.) alındıktan ve avan projesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylandıktan sonra uygulama yapılacaktır. Planda yer alan akaryakıt-LPG satış ve bakım alanlarında sadece günlük ve haftalık satış ihtiyacı için gerekli akaryakıt depolanabilir. Büyük ölçekli ve bölgesel olarak hizmet veren akaryakıt-LPG vb. depolama alanları kurulamaz.


Şile 1/5000 ölçekli Merkez Nazım İmar Planı’na ilişkin plan tadilatı için tıklayın!
Geri Dön