Silifke'de Gül-İn Turizm İnşaat'a ait 4 yıldızlı otel inşaatı ve arsası icradan satılık! 14 milyon 828 bin TL'ye!

Silifke'de Gül-İn Turizm İnşaat'a ait 4 yıldızlı otel inşaatı ve arsası icradan satılık! 14 milyon 828 bin TL'ye!

T.C. Silifke İcra Memurluğu, Mersin ili Silifke ilçesi Susanoğlu köyü, Sancıbucağı mevkiinde bulunan ve Gül-İn Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'ye ait olduğu belirtilen 4 yıldızlı otel inşaatı ile arsayı toplam 14 milyon 828 bin TL'Den satışa çıkardı


Verilen ilan şöyle;

T.C. SİLİFKE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya NO : 2008/231 Tal.

Bir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti, adeti ve evsafı ile satış şartları belirtilen taşınmazlar, üzerindeki oteller ve müştemilatı Müdürlüğümüzce açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.

Satış ilanı ilgililerin adresine tebliğe gönderilmiş olup, adreste tebligat yapılmaması veya adresi bilinmeyenler için de bu satış ilanının Nanen tebliği yerine kaim olacağı ilan olunur.

1 Nolu Taşınmazın Tapu kaydı : ( Gül-in Turizm İnşaat Sanayi ve Tic A.Ş) ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Susanoğlu köyü, Sancıbucağı mevkii, 62 parsel, P32.al.llla, cilt 1 nolu gayrimenkul (üzerinde 8 katlı dört yıldızlı otel inşaatı bulunmaktadır) imar durumu : Atakent Belediyesinin 14/11/2011 tarih ve 2485 sayılı yazılarına göre imar durumu dosyada mevcuttur.

Taşınmazın Hali Hazır durumu ve değerlendirilmesi: 62 numaralı parselin yüzölçümü 4900 m2 dir. Parselin üzerinde tamamlanmamış 8 katlı 4 yıldızlı turistlik otel inşaatı bulunmaktadır. Taşınmaz konumu itibariyle Atakent beldesinin en güzel yerindedir. Bu parsel denize sıfır konumdadır ve deniz sığdır. Arsanın kuzeyinde Silifke-MERSİN karayolu, güneyinde ise deniz ve sahil bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde bulunan otelin 2400 m2 yüz ölçümüne sahip bodrum katı, 1100 m2 yüzölçümüne sahip zemin katı, ve 1350 m2 yüzölçümüne sahip 6 adet normal katı bulunmaktadır. Otelin toplam inşaat alanı 11600 m2 dir. Otelin odaları deniz ve yol manzaralıdır. Otelin kaba inşaatı tamamlanmıştır. Duvar altı sıhhi tesisat ve elektrik tesisat işlemleri yapılmıştır. 62 Nolu parsel üzerinde intifa hakkı bulunmaktadır.

TAŞINMAZIN ( arsa, binalar, v.s. dahil) SATIŞA ESAS MUHAMMEN BEDELİ: 7.491.524,00TL ve bu taşınmaz üzerinde bulunan intifa haklarının değeri ise 2.864.068,20 TL dir.

(muhammen bedel Silifke icra Hukuk Mahkemesinin 2010/23 E, 2011/190 K. sayılı ilamı ile belirlenmiştir.)

2 Nolu Taşınmazın Tapu Kaydı: Mersin ili,Silifke ilçesi, Susanoğlu köyü, Sancıbucağı mevkii, 63 parsel,P 32 al İlla nolu taşınmaz ve üzerindeki binalar.(apart üniteler ve işçi yatakhanesi v.s)

İmar Durumu : Atakent Belediyesinin 14/11/2011 tarih ve 2485 sayılı-yazılarına göre imar durumu dosyada mevcuttur.

Taşınmazın hali hazır durumu ve değerlendirilmesi: 63 numaralı parselin yüzölçümü 4200 m2 dir. Taşınmaz konumu itibariyle Atakent beldesinin en güzel yerindedir. Bu parsel denize sıfır konumdadır ve deniz sığdır, imar durumu açısından turistik tesis ve konut yapımına uygundur. Arsanın kuzeyinde Silifke-MERSİN karay¬olu, güneyinde ise deniz ve sahil bulunmaktadır. Taşınmazın üzerinde 3er katlı ikiz apart üniteler ve işçi yatakhanesi olarak kullanılan 3 katlı yatakhane bulunmaktadır.Apart ünitelerin toplam inşaat alanı 1533.6 m2 dir. Apart ünitelerin kuzeyde yol manzaralı güneyde ise deniz ve sahil manzaralıdır. İşçi yatakhanesi olarak kullanılan yapının yüz ölçümü 137.2 m2,önceden apart ünite olarak kullanılıp sonradan işçi yatakhanesine çevrilen yapının yüzölçümü de 255.6 m2 dir. işçi yatakhanesi olarak kullanılan her iki yapının toplam inşaat alanı 1178.4m2 dir.

TAŞINMAZIN (arsa, binalar vs dahil) SATIŞA ESAS MUHAMMEN BEDELİ: 4.135.640,04 TL ve bu taşınmazın üzerinde bulunan intifa haklarının değeri ise 337.500,00 TL

(muhammen bedel Silifke İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/23 E, 2011/190 K. sayılı ilamı ile belirlenmiştir.)

Not: Taşınmazlara ilişkin ayrıntılı bilgiler icra dosyasında mevcuttur.

SATIŞ ŞARTLARI :

1 nolu taşınmazın satış günleri satış saatleri

1. Satışı 17/01/2012 Salı günü saat 10.00 ile 10.10 arası

2. Satışı 27/01/2012 Cuma günü saat 10.00 ile 10.10 arası

2 nolu taşınmazın satış günleri satış saatleri

1. Satışı 17/01/2012 Salı günü saat 10.20 ile 10.30 arası

2. Satışı 27/01/2012 Cuma günü saat 10.20 ile 10.30 arası

1- Satışa çıkarılan taşınmazın Yukarıdaki gün ve saatte adresinde açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin %60'ni ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış ve paylaştırma masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla taşınmazlar 27/01/2012 günü aynı yer ve saatte ikinci kez satışa çıkarılacaktır. Bu artırmada da bu miktar elde edilmemişse gayrimenkul en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak üzere artırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tah¬min edilen kıymetinin %40'nı bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Açık Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nisbetinde nakit pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın kesin ve süresiz teminat mektubunu vermesi lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhale damga vergisi %18 KDV, tapu alım harcı ve masrafları, taşınmazın teslim tahliye masrafları alıcıya aittir. Tapu satım harcı, taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ve tellaliye resmi satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerine*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi taktirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Taşınmazı satın alanlar, ihaleye alacağına mahsuben iştirak etmemiş olmak kaydıyla ihalenin feshi talep edilmiş olsa bile satış bedelini derhal ve icra iflas 130. maddeye göre verilen süre içinde nakden ödemek zorundadır.

5- Taşınmaz kendisine ihale olunan kimse müddetinde parayı vermezse ihale kararı fesh olunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bulunan kim ise arz etmiş olduğu bedelle almaya razı olursa ona, razı olmaz veya bulunmazsa hemen artırmaya çıkarılır. Bu artırma ilgililere tebliğ edilmeyip, yalnızca satıştan en az yedi gün önce yapılacak ilanla yetinilir. Bu artırmada teklifin IIK 129. maddedeki hükümleri uyması şartıyla taşınmaz en çok artırana ihale edilir. İhalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilecektir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2008/231 Tal. sayılı dosya nu¬marasıyla Müdürlüğümüze baş vurmaları kendilerine tebligat yapılamayan ilgililere kaim olmak üzere ilan olunur. 29/11/2011

(lc.if.K.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir. Yönetmelik örnek No:27

B:74863

İlan için tıklayın!