Silivri'de 3 milyon 219 bin 100 TL'ye satılık 8 tarla!

 Silivri'de 3 milyon 219 bin 100 TL'ye satılık 8 tarla! Silivri'de 3 milyon 219 bin 100 TL'ye satılık 8 tarla!

Silivri, Yolçatı Mahallesi'nde yer alan 8 tarla satılıyor. Tarlaların toplam değeri 3 milyon 219 bin 100 TL olarak belirlendi...T.C. SİLİVRİ SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örek No: 27


Ortaklığın satış suretiyle sona erdirilmesine kam verilen taşınmazların, cinsi, evsafı ve kıymeti;


TAŞINMAZLARIN TAPU KAYDI: Ortaklığın satış suretiyle sona eniirümesi karan gereği satışına karar alman Silivri İlçesi Yolçatı Mahallesi:


1. Yolçatı mahallesi Meşelik mevki 140 parselde kayıtlı 10.750 M2. Yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 430.900,00.- TL. bedel üzerinden saat 10.00-10.10 arası,


2. Yolçatı mahallesi Gerenlik mevki 167 parselde kayıtlı 19.420 M2. Yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 388.400,00.- TL. bedel üzerinden saat 10,20-10.30 arası,


3. Yolçatı mahallesi Gerenlik mevki 168 parselde kayıtlı 10.500 M2. Yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 210.000,00.- TL. bedel üzerinden saat 10.40-10.50 arası,


4. Yolçatı mahallesi Gerenlik mevki 169 parselde kayıtlı 37.000 M2. Yüzölçümündeki tarta vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 740.000,00.- TL. bedel üzerinden saat 11.00-11.10 arası,


5. Yolçatı mahallesi Gerenlik mevki 201 panelde kayıtlı 31.400 M2. Yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 628.000.00- TL. bedel üzerinden saat 11.20-12.30 arası,


6. Yolçatı mahallesi Gerenlik mevki 205 parselde kayıtlı 16.800 M2. Yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 336.000,00.- TL. bedel üzerinden saat 11.40-11.50 arası


7. Yolçatı mahallesi Gerenlik mevki 206 parselde kayıtlı 12.960 M2. Yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 259.210,00.- TL. bedel üzerinden saat 12.00-12.10 arası,


8. Yolçah mahallesi Çalılık mevki 237 parselde kayıtlı 9.100 M2. Yüzölçümündeki tarla vasıflı taşınmazın tamamı bilirkişi tarafından taktir olunan 227.500,00.- TL. bedel üzerinden saat 12.20-12 J0 arası,


Aşağıdaki koşullarda satılacaktır.

İMAR DURUMU:

Satışa konu Yolçatı mahallesi 60,206,205,201,169,168 ve 167 parsellere ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının bulunmadığı, 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planında Tarımsal niteliği korunacak alanda kaldığı, bu alanlarda Tarımsal amaçlı arazi kullanım planı bulunmaması durumunda ise tarımsal amaçlı arazi kullanım planı onanıp yürürlüğe girinceye kadar ilgili kurumdan onay almak kaydıyla ilgili mevzuatta tanımlanan örtü altı tarımsal amaçlı yapılar haricindeki tarımsal amaçlı yapılan için maksimum emsal 10.000 M2. Nin üzerindeki ilave alanlar için 0.05 olacak ve söz konusu yapılaşmalar ilgili kurumlar tarafından düzenlenecektir. Tarımsal arazi kullanım planı yapılıncaya kadar, tarımsal niteliği korunacak alanlarda parsel büyüklüğüne bakılmaksızın emsal 0.05 tir. Plan notuna göre minimum ifraz şartı 10.000 M2. Dir. Kadastral yol bağlantısı olmadığından kadastral yol bağlantısı sağlanmadan uygulama yapılamaz.


Yolçatı Mahallesi 237 parselin 1/5000 ölçekli Nazım anar planında Tarımsal niteliği korunacak alan olarak planlandığı, Toprak Konuna ve Arazi Kullanımım düzenleyen ilgili kanun ve yönetmeliklerin geçerli olduğu, bu alanların smırlsnmn Tanm İl Müdürlüğü tarafından belirlendiği, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun ve yönetmeliğine uygun olamak şartıyla tarımsal amaçlı yapı yapılabileceği, parselin Kadastral yol bağlantısının bulunmaması nedeniyle yol bağlantısı sağlanmadan uygulama yapılamayacağı bildirilmiştir.


HALİHAZIR DURUMU:

Satışı konu tüm taşınmazlar tarımsal amaçlı kullanılmakta olup, üzerlerinde her hangi bir yapı bulunmamaktadır. Tim parsellerin yakınlarında villa türü evler bulunmaktadır.

Satış ilam adresi meçhul olan hissedarlar HAŞAN DAHNAO, MÜJGAN EDESEN, METİN FİLİZ İNANÇ, GÜLSÜM ULUDAĞ (İNANÇ), GÜLSEN ÖYÜK, MURAT İNANÇ, NECDET BOĞA, FATMA BOĞA, MELEK ABACIOĞLU, ZUHAL İNANLI, ABDULLAH VEYSİ PAKSOY, KADRİYE MEMİSOĞLU (PAKSOY) AYŞE AYLA KARAKADILAR’a Manen tebliS hükmündedir.SATIŞ ŞARTLARI :

1.Satış 09.10.2012 günü KARŞILARINDA YAZILI SAATLER arasında Silivri 2. İcra Müdürlüğü Silivri İstanbul adresinde açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetlerin %60’ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaktan mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile

2. Satış 19.10.2012 günü KARŞILARINDA YAZILI SAATLER arasında Silivri 2. İcra Müdürlüsü Silivri İstanbul adresinde ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırımda da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttırma ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40’ım bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


a-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin ve alacağa mahsuben iştirak edeceklerin kendinden önceki sırada bulunan alacakların alacağının, (muhammen bedeli % 20’siyle sınırlı olarak)%20'si nispetinde pey akçesi (nakit Memleket parası) veya bu miktar kadar bir milli bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri lazımdır.

b-Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. İhaleye itiraz vaki olması halinde dahi (alacağına tekabül eden satış bedelini müşteri sıfatıyla ödemekte imtina suretiyle (alacağına) mahsuben ihale yapılmamış olması şartı hariç) satış bedeli nakden icra veznesine yatırılır, (Md. 134/4) resmi, ihale pulu, tapu harç ve masrafları ile KDV, (150 metreye kadar olan net meskenlerde % 1, mesken olmasına rağmen işyeri olarak kullanılmış dairelerde, metruk durumda olan binalarda, tarla, bina, han, otel, arsa ve binalarda % 18 olarak KDV müşteriden tahsil edilir.) Tahliye ve teslim giderleri, tapu alım harcı müşteri tarafından ödenir.Tapu satış harcı ile Birikmiş emlak vergisi, cezalan ve Meri ile tellaliye, satış bedelinden ödenir.

c- İhaleye iştirak edenlerin icra satış dosyası, tapu kaydı, şartname, ilan ve tebligatları incelemek suretiyle ihaleye katıldığı, kabul ettiği, mükellefiyetleri nazara aldığı kabul edilir.

e- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarım dayanağı belgelet ile 15 gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu ve sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


f-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir.


İİK. 127. MADDESİNE GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ:

g-Adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların, tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere tebliğ olunur.Uygulama aykırılığı nedeniyle, alacağa mahsuben ihalenin yapılması veya satış bedelinin İİK. 138. md cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda, alakadarların satışı takip ederek ÖK.142 md. göre şikayet veya itirazları olanın, bu hakkını 7 gün içimle kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK.83,100, 142, 151 MK.789,777 maddelerine göre ayrıca ilanen tebliğ olum.

b- Aşağıdaki tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık tutup, tebligat pul ve masrafları verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

ı-Satışa iştirak etollerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09.08.2012

icra İflas Kanunu 126

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: 51330 www.bik.gov.tr 


İlanı görüntülemek için tıklayın