Sinpaş GYO, 17 Mayıs'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıyor!

Sinpaş GYO, 17 Mayıs'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıyor! Sinpaş GYO, 17 Mayıs'ta Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıyor!

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) A.Ş., 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30'da Sinpaş Plaza'da Olağan Genel Kurul Toplantısı yapacağını gazetelere verdiği ilanla duyurduVerilen ilan şöyle;

 

SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU’NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kuml Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 17 Mayıs 2012 Perşembe giinü saat 14:30*08 Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk No: 36 Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir paya sahip olanlar, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Toplantıya bizzat katılacak ortaklanmızın kendilerini Merkezi Kayıt Kuruluşu A-Ş.’nin "Genel Kurul Blokaj Listesf'ne kayıt ettirmeleri ve sahip olduktan kaydileştirilmiş paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alacaktan Genel Kurul Blokaj Formu’nu (tüzel kişi ortakların ilave olarak temsil ile görevlendirdikleri kişiye ait yetki belgelerini) toplantı gününden en az bir hafta önce mesai saati sonuna kadar ibraz ederek Şirketimizin Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No: 36 Beşiktaş-İstanbul adresindeki merkezinden Giriş Kartı almaları gerekmektedir. Toplantıda bizzat hazır bulunmayacak ortaklanmızın aynca Şirketimizin www.sinpasgyo.com.tr adresindeki internet sitesinde örneği bulunan vekâletnameyi düzenlemeleri ve imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirket Merkezimize ibraz etmeleri MKK nezdinde kendilerini “Genel Kurul Blokaj Listesine kayıt ettirmeyen ortaklarımızın toplantıya katılmalanna kanunen imkân olmadığı Sayın Ortaklarımızın bilgilerine arz olunur. 2011 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporian, Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtımına ilişkin teklifi ve gündem maddeleri Genel Kurul Toplantısı tarihinden 21 gün önce, Şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde ortaklanmızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Genel Kuml toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Ortaklanmızın bilgilerine arz olunur.   SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 17 Mayıs 2012 Perşembe-14:30 1. Açılış, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ve tı 2. Yönetim kumlu faaliyet raporu, denetçi raporu ve bağımsız dış denetim kuruluşu raporiannın okunması ve müzakeresi, 3. 2011 yılı bilanço ve kâr/zarar hesaplannın okunması, müzakeresi ve Yönetim Kumlu’nun, 2011 yılı kânnın dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı çalışmalanndan dolayı ayn ayn ibralannın müzakeresi, 5. Denetçi’nin 2011 yılı çalışmalanndan ibrasının müzakeresi, 6. Sermaye Piyasası Kumlu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Ana Sözleşmesi'nin “ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ” başlıklı 3. Maddesi, “FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI” başlıklı 6. Maddesi, “SERMAYE VE PAYLAR” başlıklı 8. Maddesi, “YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ” başlıklı 14. Maddesi, “YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI” başlıklı 16. Maddesi, “ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR” başlıklı 17. Maddesi, “DENETÇİLER VE GÖREV SÜRESİ" başlıklı 22. Maddesi, “GENEL KURUL TOPLANTILARI" başlıklı 25. Maddesi, 'TOPLANTI YERİ" başlıklı 26. Maddesi, “TOPLANTIDA KOMİSER BULUNMASI” başlıklı 27. Maddesi, “OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ" başlıklı 29. Maddesi ve “İLANLAR” başlıklı 30. Maddesine ilişkin tadillerin onaylanması, 7. Yönetim Kumlu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ve Bağımsız Yönetim Kumlu Üyelerinin belirlenmesi, 8. Denetçinin seçimi ve görev süresinin tespiti, 9. Yönetim Kumlu üyelerinin huzur hakkı ile denetçiye verilecek ücretin tespiti, 10. Yönetim Kumlu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslan'nın ortaldann bilgisine sunulması, 11. Şirket Bağış Poliükası'nın Genel Kurul onayına sunulması ve 2011 yılında yapılan bağış ve yardımlann ortaldann bilgisine sunulması, 12. 07.02.2012 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kumlu Karan ile onaylanan ve 09.02.2012 tarihinde kamuya açıklanan Şirket Etik Kurallan'nın Genel Kural bilgisine sunulması, 13. Ankara, Çankaya, Büyükesat Mah. Uğur Mumcu Cad. No: 62 adresindeki 853 m2 arsa alanına sahip 2.158 m1 işyeri niteliğindeki binanın satın alımının ortaklann bilgisine sunulması, 14. Kuramsal Yönetim ilkeleri gereğince 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in “Kâr Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kuml'a bilgi verilmesi, 15. Yönetim Kumlu’nca önerilen “Şirket Paylannın Geri Alım Programının ve program çerçevesinde geri alım yapılabilmesi için Yönetim Kumlu’na yetki verilmesinin görüşülerek 16. Yönetim Kumlu üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkalan adına yapmalan ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi, 17. Yönetim Kumlu tarafından bir yıl için önerilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kuml'un onayına sunulması, 18. Dilek ve öneriler.   VEKÂLETNAME Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 17 Mayıs 2012 Perşembe günü saat 14:30’da Sinpaş Plaza Dikilitaş Mh. Yenidoğan Sk. No:36 Eoy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak U 'i vekil tayin ediyorum.      A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konulanla vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır) Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır) B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN 1. Tertip ve Serisi 2. Numarası 3. Adet-Nominal Değeri 4. Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı 5. Nama Yazılı Olduğu ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI İMZASI: ADRESİ: NOT: 1. (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. 2. Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatdnr veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını vekâletname formuna ekler.   İlan için tıklayın!