Sinpaş GYO 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!

Sinpaş GYO 6 aylık faaliyet raporunu yayınladı!Sinpaş GYO 01 Ocak 2019-30 Haziran 2019 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı...


Sinpaş GYO, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP)  faaliyet raporu faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanı hakkında açıklama yaptı.

Sinpaş GYO 01 Ocak 2019-30 Haziran 2019 hesap dönemine ait faaliyet raporu, finansal rapor ve sorumluluk beyanını yayınladı...

Sorumluluk beyanı

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN 
 YÖNETİM KURULU'NUN:

Karar Tarihi: 19 Ağustos 2019

  
Karar Sayısı: 15

  
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN SERİ: II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

  
Yönetim Kurulumuzun 19 Ağustos 2019 tarih ve 15 sayılı kararı ile kamuya açıklanması uygun bulunan,

  
a) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II N14.1 sayılı Tebliğ esasları çerçevesinde, Şirketimizin 01.01.2019-30.06.2019 faaliyet dönemine ait "Finansal Tablolar ve Dipnotları" ile ara dönem Faaliyet Raporunun incelendiğini,

  
b) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

  
c) Şirketimizin görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bu Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolar ve dipnotlarının işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,

  
Beyan ederiz.

  
Saygılarımızla, 

  
Kenan Evren Karakaya        Dursun Yaşar Çamurali                    Özgür Fırat Certel

Muhasebe Müdürü         Mali İşler Grup Başkanı (CFO)     Yatırımcı İlişkileri Müdürü

 

Faaliyet raporu için tıklayın

Sorumluluk beyanı için tıklayın

Bireysel finansal rapor için tıklayın

Konsolide finansal rapor tıklayın