Sinpaş GYO'nun genel kurul kararları tescillendi!

Sinpaş GYO'nun genel kurul kararları tescillendi! Sinpaş GYO'nun genel kurul kararları tescillendi!

Sinpaş GYO, 1 Haziran 2020 Pazartesi günü gerçekleşen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararlarını tescil etti. Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) genel kurul kararlarının tescili hakkında açıklama yaptı. 

Sinpaş GYO'nun 1 Haziran 2020 Pazartesi günü, saat 11.00'de Dikilitaş Mahallesi Yenidoğan Sokak No:36 Sinpaş Plaza Beşiktaş İstanbul adresinde 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmesine karar verildi.

Sinpaş GYO'nun KAP açıklaması:
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2019 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
5 - Yönetim Kurulu'nun temettü dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
9 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2020 yılı bağışları için üst sınır belirlenmesi,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür isleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında izin verilmesinin müzakeresi ve Genel Kurul onayına sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 12. maddesinin 4. fıkrası kapsamında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13 - 2020 yılı finansal raporlarını denetlemek üzere Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması,
14 - 2019 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Şirketimize uygulanan 30.961 TL tutarındaki idari para cezası ile ilgili olarak Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve idari para cezasının sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
15 - Dilek ve öneriler.

Genel kurul tutanağı için <dosya>