Sosyal Güvenlik Kurumu, Denizli'de 528 bin TL'ye arsa satacak!

 Sosyal Güvenlik Kurumu, Denizli'de 528 bin TL'ye arsa satacak! Sosyal Güvenlik Kurumu, Denizli'de 528 bin TL'ye arsa satacak!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Denizli Tekkeköy mahallesinde bulunan arsayı 528 bin TL'ye satacak. Satış, 19 Temmuz Salı günü 10:20-10:30 saatleri arasında yapılacak





İlan için;


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DENİZLİ SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ PAMUKKALE SOSYAL GÜVENLİK MERKEZİ

DOSYA NO; 2009/064 satış GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti ve evsafı. TAPU KAYDI: Denizli İli, Merkez İlçesi, Tekkeköy Mahallesi, Küçükpınar Mevkii, 105 ada, 6 parselde kayıtlı 919,00 m2 miktarlı, arsa niteliğindeki taşınmazdır.


İMAR DURUMU: Taşınmaz ruhsatsız ve projesizdir. Ancak taşınmazın cins değişikliği yapılmış durumdadır. Söz konusu taşınmazın bulunduğu parsel ise imar parselidir. Yapılaşmaya engel teşkil edecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Taşınmazın bulunduğu parsel tercihli alanda bulunmaktadır. (Denizli Belediyesi’nin 27.07.2009 tarih ve 1/1000 ölçekli imar durumunu gösterir belgesinde tercihli alanda, ön bahçe mesafesi 5,00 mt, E.2.00’yi aşmamak kaydıyla her türlü ticaret, sinema, tiyatro, otel, motel, lokanta, eğlence yerleri, banka, sigorta ve bakım istasyonları, çok katlı otoparklar ile konut yapılabilir. En küçük parsel alanı 850,00 m2'dir. Tüm katlar konut olabilir. Tüm katlar konut ise E=1,35’dir. Kat adedi en fazla 4 kattır. Blok boyu max.

40 metredir yazılıdır.)


HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI: Tapu kayıtlarında Denizli İli; Merkez ilçesi, Tekkeköy Mahallesi, Küçükpınar Mevkii, 105 ada, 6 parselde kayıtlı; Denizli ili, Gökpınar Mahallesi, 254 Sok. No: 1 Denizli adresinde Atatürk Bulvarı (Denizli-Muğla-Antalya Karayolu) ile 254 sokağın kesiştiği köşede Atatürk Bulvarı cepheli yerde bulunan arsa niteliğindeki taşınmaz. Taşınmaz 919 m2 yüzölçümlü boş bir arsadır. Taşınmaz tercihli alanda bulunmaktadır. Taşınmazın üç tarafı yol cephelidir. Atatürk Bulvarı’na (Denizli-Muğla-Antalya Karayolu) 20,06 mt cepheli, karayolundan içeri ise 45,81 mt derinliği bulunmaktadır. Taşınmazın ulaşım sorunu yoktur. Taşınmaz TEDAŞ, PTT ve Belediye hizmetlerinden yararlanacak konumdadır. Taşınmazın çevresinde yapılaşmalar devam etmekte olup yakınında düğün salonu, otel, restaurant türü ticari işletmeler niteliğinde yapılaşmalar devam etmektedir. Mevcut haliyle yapılaşma %25 dolayında olsa da ticari' yapılaşma açısından geleceğe yönelik değerli bir yerdir.


MUHAMMEN BEDELİ: 2009/064 nolu dosya: 528.425,00 TL 

(Beşyüz yirmisekiz bin dörtyüz yirmibeşTürk lirası)


SATIŞ ŞARTLARI:


1.Açık arttırma: 19.07.2012 Salı günü saat: 10:20 -10:30 arası SGK Denizli İl Müdürlüğü 5. Kat çok amaçlı salonda;

2.Açık arttırma: 26.07.2012 Salı günü saat: 10:20 -10:30 arası SGK Denizli İl Müdürlüğü 5. Kat

çok amaçlı salonda;


1 - Bu artırmalarda verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75’i ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere 26/07/2012 günü aynı yerde ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır, ikinci artırmada rayiç bedelin % 40’ı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır ve zorunludur. (İlk arttırmaya girip teminat yatırıp %40’ın üzerinde teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar %75’den açılacaktır.)


2-Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin % 7,5’ i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10 uncu maddesinin birinci ve dördüncü bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup, teminat bedelinin satıştan önce Denizli Ziraat Bankası Delikliçınar şubesinde bulunan 1001 kodlu Geçici Teminat hesabına yatırılması ve dekontun açıklama bölümüne dosya numarası ile birlikte ihaleye katılan kişinin varsa vekili ile birlikte adının yazdırılması suretiyle yatırılması veya süresiz kesin banka teminat mektubu, hazine tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur. Kalan satış bedelinin ödenmesi için alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.


3-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faiz den mesul olacaklardır, ihale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.


4-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilir.


5-Satışa iştirak edecekler, resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir.


6-İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair iddialarının dayanağı belgelerle 15 gün içinde Müdürlüğümüz İcra Satış Servisine bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicilindeki kayıtlar ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.


7-Kurum mensupları ve yakınları açık artırmaya katılamaz.


8-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2009/064 satış sayılı takip dosya numarasıyla Müdürlüğümüz İcra Satış Servisi’ne (301 no’lu Oda) başvurmaları ilan olunur.


9-Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresleri bilinmeyenler için de tebliğ yerine kaim olacağı İLANEN tebliğ olunur.

ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.



İlan için tıklayın