Sual Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sual Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Sual Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Hazal Korkmaz tarafından kuruldu.


Sual Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Fatih'te 1 milyon TL sermaye bedeli ile Hazal Korkmaz tarafından kuruldu.

Sual Mimarlık İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
a. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. b. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. c. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. d. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. e. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. f. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. g. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. h. Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. i. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. j. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. k. Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon alanlarının yapımı. l. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. m. Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. n. Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. o. Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. p. Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirme ve işletilmesi işlerini yapmak. Ayrıca; -Sirketin maksat ve mevzuuna giren islerde komisyonculuk, mümessillik, acentelik ve distribütörlük yapmak ve baskalarına mümessillik vermek. -Sirketin maksat ve mevzuuna giren islerde makine, alet, edevat, cihaz ve bunlara ait yedek parçaların imalatı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticareti yapmak. -Sirketin gayesinin tahakkuku için kendi ihtiyacı olan nakil vasıtaları, makine ve tesisleri ve gayrimenkulleri satın almak, satmak, kiralamak ve kiraya vermek. -Sirkete ait menkul ve gayrimenkul malları ipotek etmek ve rehin g.stermek, sirket alacaklarını temin için baskalarının menkul ve gayrimenkul malları üzerinde sirket lehine ipotek tesis etmek, bunları rehin olarak almak.

Adres: İskenderpaşa Mah.Kamilpaşa Sk. No:8/1 Fatih