Sultangazi Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Sultangazi Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak! Sultangazi Belediyesi kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Sultangazi Belediye Başkanlığı, Eski Habipler Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 22 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecek inşaatın yatırım maliyeti 10 milyon 445 bin 179 TL olarak belirlendi.Sultangazi Belediye Başkanlığı, Eski Habipler Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 22 Kasım 2016 tarihinde gerçekleşecek inşaatın yatırım maliyeti 10 milyon 445 bin 179 TL olarak belirlendi.


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT İŞİ YAPTIRILACAKTIR


Sultangazi Belediye Başkanlığından:


1 - SULTANGAZİ İLÇESİ, ESKİ HABİPLER MAHALLESİ 1905 ADA 3 PARSEL VE 1905 ADA 4 PARSEL ÜZERİNDE KAT KARŞILIĞI BİNA İNŞAATI İŞİ 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile ihaleye çıkartılmıştır.

2 - Tahmini yatırım maliyeti: (Yaklaşık Maliyet Hesabı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı Yaklaşık Maliyetlerine göre) 10.443.179,94 TL + KDV’ dir.

3 - Geçici teminat tahmini yatırım maliyetinin % 3’ü olan 313.295,40 TL’dir.

4 - Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat:3 Sultangazi/İstanbul adresinde bulunan Fen işleri Müdürlüğü'nde görülebilecek ve 100,00-TL karşılığında satın alınabilecektir.

5 - İhale 22/11/2016 Salı günü saat 10:30'da Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Belediye Hizmet Binası Kat:1 Sultangazi/İstanbul adresinde, Belediye Encümeni Toplantı Odasında, Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda 2886 sayılı D.İ.K.’nun 51/g maddesine göre pazarlık usulü ile yapılacaktır.

6 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılacak olanlardan aşağıdaki şartlar aranır.

6.1. Yeterlik değerlendirmesi için istenen belgeler:

A) Kanuni ikametgâhı gösteren ikametgâh senedi, 

B) Türkiye’de tebligat için adres beyanı, 

C) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıt olduğunu gösterir belge,

b - Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge,

D) İmza sirküleri, 

a - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.) 

c - Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

E) İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

F) İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G) İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden alınmış belge,

H) İhale tarihi itibariyle SSK prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sigorta Müdürlüğünden alınmış belge,

İ) Bu işin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi ile kullanılmamış teminat mektubu kredisini gösteren banka referans mektubu,

(Kullanılmamış nakit kredisi ve teminat mektubu kredisinden herhangi biri en az işin tahmini yatırım bedelinin %10’dan az olamaz).

J) İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,

K) Teknik personel taahhütnamesi, 

L) İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge vermek zorundadırlar.

M) İhalede yeterlik alabilmek için Madde 6’da belirtilen belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerinin eksiksiz olarak ve kapalı zarf içinde, Sultangazi Belediye Başkanlığı Belediye Encümeni (Yazı İşleri Kalemine) (Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 54 Belediye Hizmet Binası Kat:1 Sultangazi/İstanbul) hitaben yazılacak dilekçeye ekli olarak, ihale tarihinden 5 (beş) iş günü önce, Müdürlük yazı işleri kalemine en son 14.11.2016 tarihinde mesai bitimine kadar verilmesi gerekir.

N) Belirtilen İşin ihalesine teklif verebilmek için yeterlik alınmış olması gerekmektedir. İsteklilerin yeterlik değerlendirmesi Yeterlik Komisyonu tarafından yapılacak olup, yeterlik alan veya alamayan isteklilere yeterlikle ilgili herhangi bir belge verilmeyecektir. Yeterlik değerlendirmesi ile ilgili Yeterlik Değerlendirme Tutanağı kapalı zarf içinde Belediye Encümenine (İhale Komisyonuna) ibraz edilecek olup, yeterlik alanlar, ihale saatinde, bütün isteklilerin huzurunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu)  tarafından açıklanacaktır. Yeterlik müracaatında bulunmayan veya yeterlik alamayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak, Teklif Zarfları açılmadan ve başkaca herhangi bir işleme tabi tutulmadan kendilerine iade edilecektir. Yeterlik alan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınacaktır.

7 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI:

Teklifler aşağıdaki belgeleri ihtiva edecek şekilde hazırlanacaktır.

7.1. İÇ ZARF:

İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

a - Teklif mektubu (ekli örneğe uygun), 

Teklif mektupları ile teklif formları Belediyemizce verilen örneğine uygun olarak hazırlanacaktır. Bunların istekliler tarafından imzalanması ve bu şartname ve eklerinin tamamen okunup, kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme bulunan teklifler reddolunarak hiç yapılmamış sayılır.

b - İç Zarfın Kapatılması:

Yukarıda belirtilen iç zarfta bulunması gereken belgeler hazırlanıp ve her sayfası istekli tarafından imzalandıktan sonra iç zarfa konulacak ve zarf kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve ticari unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

7.2. DIŞ ZARF:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir: 

a - İç zarf,

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri,

c - Noter tasdikli imza sirküleri,

d - Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli vekâletname,

e - Geçici Teminata ait alındı veya banka teminat mektubu, (2886 sayılı Kanun’a uygun)

f - Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ve eki ortaklık sözleşmesi, (Ortaklık sözleşmesinin noter tasdikli olması zorunludur.)

Dış zarfın kapatılması:

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf ikinci bir zarfa konularak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak kapatılacaktır. 

8 - TEKLİFLERİN VERİLMESİ:

Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar karşılığında İhale Komisyon Başkanlığına (Belediye Encümenine) Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi Belediyesi Hizmet Binası 1. Kat Sultangazi/İSTANBUL adresinde bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü Kalemine verilecektir.

Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı, soyadı veya ticari unvanı ile açık adresi yazılacaktır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.

Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Saat ayarında Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) idarelerinin saat ayarı esastır.

9 - İdare gerekçesini göstermek kaydı ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.