06 / 07 / 2022

Sümer Holding, 9 ildeki 10 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Sümer Holding, 9 ildeki 10 gayrimenkulü satışa çıkardı!

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara, Amasya, Burdur, Hakkari, Malatya, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Tekirdağ'da bulunan 10 gayrimenkulü satış yöntemiyle özelleştiriyor.Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Ankara, Amasya, Burdur, Hakkari, Malatya, Mersin, Nevşehir, Samsun ve Tekirdağ'da bulunan 10 gayrimenkulü satış yöntemiyle özelleştiriyor. 


TAŞINMAZLAR SATIŞ YÖNTEMİ İLE ÖZELLEŞTİRİLECEKTİR


Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden:


Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazlar “Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.

 

1 - İhaleler, pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.

2 - Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla ihaleye teklif verebilirler.

3 - İhaleye katılabilmek için taşınmazlar için ayrı ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin Kuruluşun aşağıdaki adresine son teklif verme günü saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur.

4 - İhalelere katılmak için “İhale Şartnamesi”nin satın alınması zorunludur. İhale Şartnamesi; Holdingimizin; T.C. Vakıflar Bankası  Ankara  Şubesi nezdinde ki TR 6300 0150 0158 0072 9272 1775 no.lu hesabına yukarıdaki tabloda belirtilen tutar yatırılarak ve “İhalesine girilecek taşınmazın İhale Şartnamesi Bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üstünde ihaleye katılacak olan gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim grubunun ve/veya ortak girişim gurubu üyelerinden birinin adının belirtildiği dekont karşılığında, Kuruluşun aşağıda bildirilen adresinden temin edilebilir. Yatırılan bedel hiçbir surette iade edilmez.

5 - İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, Kuruluş, ihaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek tarihe kadar uzatmakta serbesttir.

6 - Özelleştirme işlemleri; KDV ile her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır.

7 - İhaleye ilişkin diğer hususlar İhale Şartnamesinde yer almaktadır.

                                                                                                                                          SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

                                                                                                                                   Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Serpmeleri No: 4

                                                                                                                                                      (06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

                                                                                                                                     Tel: (312) 311 38 30        Faks: (312) 309 06 95-311 84 92

                                                                                                                                                               www.sumerholding.gov.trİhalenin tam metni için tıklayın