27 / 09 / 2022

Tapu döner sermaye harcı 2014!

Tapu döner sermaye harcı 2014!

Tapu için ödenmesi gereken masraflar arasında tapu döner sermaye harcı da bulunuyor. Peki tapuda döner sermaye harcı ne kadardır? İşte tapu döner sermaye harcı 2014 oranları...Tapu döner sermaye harcı 2014!

Tapu Müdürlüklerince alınacak döner sermaye ücretleri Maliye Bakanlığınca 19.11.2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 430 Sayılı Tebliğde belirlenen Yeniden Değerleme Oranında arttırılmıştır. Buna göre 2014 yılında alınacak Tapu döner sermaye harç bedelleri şu şekilde:


Başvuru fişi sadece Tapu Müdürlüklerinde yapılan işlemler için geçerli olmak üzere;


a) Döner Sermaye Hizmet Bedeli= “73,00 TL x Yöresel katsayı” formülüne göre hesaplanan rakam üzerinden; 73,00 TL,


13/03/2013 Tarihli ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile getirilen yenilikler beş madde (I-V) 


I Satış işlemlerinde: 

I.1 Kat irtifakı tesisli, kat mülkiyeti tesisli; bağımsız bölümlerin satış işlemlerinde; 

I.1.1

Tek satış işleminde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise; bir adet döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


I.1.2

Tek satış işleminde birden fazla kat irtifakı tesisli veya kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satışı yapılıyor ise; bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye ücreti tahsil edilir.


I.2 Tek satış işleminde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan bir taşınmazın satışında bir adet döner sermaye ücreti tahsil edilir.


Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisi olmayan birden fazla taşınmazın satışı tek işlemde yapılıyor ise; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak, ilave her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Tek satış işleminde I.1 de belirtilen kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümler ile I.2 ve I.3 de belirtilen kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazlardan oluşan, birden fazla taşınmaz satış işlemlerinde ise; kat irtifakı, kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye ücretinin alınmasına ilave olarak, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazlar için ise her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Tek satış işleminde bir adet devre mülk satışı yapılıyor ise; bir adet döner sermaye ücreti alınmasına, tek satış işleminde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise ilk bağımsız bölüm devre mülk satışı için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm adedince yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. İpotek tesis işlemlerinde: 

Birden fazla taşınmazın ipotek tesis işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak, ilave her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Satış-ipotek işleminde: 

Tek işlemde bir adet taşınmaz için satış ve ipotek tesis işlemi yapılıyor ise iki adet döner sermaye ücreti alınır. Satış işleminde taşınmaz adedi fazla ise satış işlemi için belirlenen ilave döner sermaye ücreti tahsil edilir, ipotek tesis edilen taşınmaz adedi birden fazla ise ipotek tesis işlemlerinde belirlenen ilave döner sermaye ücreti tahsil edilir. Taksim, trampa, bağış ve ölünceye kadar bakma akdi işlemlerinde: 

İlk taşınmaz için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak ilave her bir taşınmaz için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir.


Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme 

işlemlerinde: Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde; ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye ücretine ek olarak ilave her bir bağımsız bölüm için yöresel katsayı çarpı 10,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir.


Zayiinden suret olarak verilen Tapu Senetleri için yöresel katsayıya  bakılmaksızın, maktu olarak tapu senedi başına: 6,20 TL


Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere Medeni  Kanunun 1020. maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı, taşınmaz başına maktu: 11,40 TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. 


Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlemi yapan Tapu Müdürlüğünce; işlem için belirlenen döner sermaye ücreti, iki katı oranında alınacaktır.


659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre yapılan sulh anlaşmalarının tapuya tescil işleminden alınacak döner sermaye hizmet ücreti 73,00 X Yöresel Katsayı formülüne göre hesaplanacaktır.


B) Sadece Kadastro Müdürlüğünce Döner Sermaye Ücreti Tahsil Edilecek İşlemler;


Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararlarının infazında Kadastro Müdürlüklerince tescil bildirimi düzenlenecek ise, Kadastro Müdürlüğünce maktu 156,00.-TL döner sermaye ücreti tahsil edilir. Bu işlem için Tapu Müdürlüğünce ayrıca döner sermaye ücreti alınmaz. Tapuda satış masrafları 2014!
Geri Dön