Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2021!

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2021!Vatandaşlar gayrimenkulün satış değerini daha düşük bir bedelle gösterip, düşük tapu harcı ödeyebiliyor. Bu durum karşısında Maliye bu kişilere ceza kesebiliyor. Cezadan kurtulmak için pişmanlık dilekçesi verilebiliyor. İşte tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2021...


Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2021!

Gayrimenkullerin tapularının satış yoluyla bir başkasına devredilmesiyle tapuda tarafların ayrı ayrı binde 20 oranında harç ödeniyor. 2021 yılını kapsayan dönem için pişmanlı harcı oranları henüz açıklanmadı.

Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak amacıyla beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyor. “Emlâk vergisi değeri” ifadesi; 1319 sayılı Emlâk Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre belirlenen vergi değerine göre hesaplama yapılıyor.

Gayrimenkullerin devir ve iktisaplarında ödenecek olan tapu harcının, emlak vergisi değerinden az olmamak şartıyla, gayrimenkulü devir alanın devredene ödeyeceği gerçek bedel üzerinden beyan etmesi gerekiyor. Bedel en düşük olarak, devredilen gayrimenkulün emlak vergisi değeri olabilecek ancak; gerçek devir bedelinin emlak vergisi değerinden fazla olması halinde, tapu harcı gerçek bedel üzerinden hesaplanacak. 

Tapu harcını eskik ödeyene ceza var mı?

Tapuda işlem yapıldıktan sonra 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde, beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının (harcın gerçek devir bedelinden daha düşük bir bedel üzerinden ödendiğinin) tespit edilmesi durumunda, aradaki fark üzerinden hem alıcı hem de satıcı adına ilave harç tarh edilir ve bu ek harç gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Ayrıca, eksik ödenen tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı yüzde 25 oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor. 

Tapu harcı pişmanlık dilekçesi 2021 örneği!

.......... VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE

.../.../2021


Dairenizin ............... Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. ............ tarihinde gerçekleşen tapu satışında ............ tapu satış bedeli beyannamemi, eksik vermiş bulunmaktayım.

Ekte sunulan beyannamenin, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.


ADRES:
.../..../..2021

       
Mükellef                                           
(Vekili veya Temsilcisi)                             
Ad, Soyadı ve İmza

Tapu harcı pişmanlık harcı dilekçesi 2020!