Tapu işlemlerinde yeni kolaylık!

Tapu işlemlerinde yeni kolaylık! Tapu işlemlerinde yeni kolaylık!

Tapu müdürlükleri tarafından yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili düzenlemeye 1 Ocak 2020'den itibaren tapu işlemlerinde taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış, mal değişim işlemleri yapılabilecek.


Tapu müdürlükleri tarafından yetki alanı dışında kayıtlı olan taşınmazlala ilgili düzenleme kapsamında, yılbaşından bu yana Tapu Genel Müdürlüğünce belirlenecek tapu işlemlerinde taraflar, farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemlerinde bulunabilecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yetkileriyle hazırlanan "Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Bu kapsamda, tapu müdürlüklerince yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarls ilgili usul ve esaslara, Tapu Genel Müdürlüğü tarafından karar verilecek tapu işlemleriyle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmelerin yapılabilmesiyle ilgili madde eklendi.

2644 sayılı Tapu Kanunu'nun 26'ncı maddesi ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 488'inci maddesine göre hazırlanan yönetmelik değişikliğinde yer alan ek maddede, tarafların farklı birimlerde bulunmaları durumunda yapılacaklarla ilgili düzenlemeler yer aldı. 

Bu kapsamda taraflar farklı birimlerde bulunsalar dahi satış, bağış ve mal değişim işlemlerini yapabilecek. Ancak, tarafların aynı il sınırları içinde farklı birimlerdeki işlem talepleri ise karşılanmayacak.

Mülkiyeti devreden tarafın birden fazla olması durumunda taraflarca başvurunun aynı birime yapılması, mülkiyeti devralan tarafların tamamının da aynı birimde bulunmaları gerekecek. Ancak, devralan taraflardan birinin veya birkaçının devreden ile aynı birimde bulunması mümkün olabilecek. 

Ayrıca mal değişim işleminde taraflar aynı anda devreden ve devralan durumunda olduğundan, her iki tarafın da başvurusu yapılabilecek.

Resmi senet, ilk başvurunun yapıldığı birim tarafından hazırlanacak ve bu birim devredenin bulunduğu birim olarak kabul edilecek. 

Satış-ipotek işlemlerinde ise alıcı ve ipotek lehtarının aynı birimde bulunması koşuluyla, satış-ipotek talebi tek işlem yapılabilecek.

İşlemin tamamlanması için gerekli belgeler eksiksiz olarak başvurulan birime verilecek. Her iki tarafa ilişkin tanık veya tercüman bulundurulmasının gerekmesi durumunda ise tanık ve tercümanıyla ilgilerin belgelerin de başvuru anında ibrazı gerekecek. 

İşleme konu taşınmazın, başvuru yapılan birimden farklı bir tapu müdürlüğünün yetki alanında olması halinde ise bu yönetmeliğin yetki alınmasına ilişkin hükümleri kapsamında ilgili tapu müdürlüğünden yetki istenecek.

Yönetmelik değişikliği kapsamında başvuru ve resmi senetin hazırlanmasına ilişkin de detaylar paylaşıldı. 

Başvurunun eksiksiz bir şekilde alınması, hak sahipliği ile tasarruf ehliyetinin belirlenmesi, azil kontrolü, işlemin yapılmasında kanuni bir engel bulunup bulunmadığının tespiti, resmi senedin hazırlanması, tarafların aynı anda birimlerde bulunması için randevu saatinin bildirilmesi, resmi senedin tarafa okunarak imzaların eksiksiz şekilde alınması ve imzaların tamamlanmasını müteakip devralanın bulunduğu birime gönderilmek üzere elektronik ortama aktarılması, imzaları tamamlanmış resmi senedin kontrolünün yapılarak yevmiye defterine kaydedilmesinden başvurunun yapıldığı birim görevlileri sorumlu olacak. 

Devralanın kimlik tespitinin yapılarak tasarruf ehliyetinin kontrolü, azil kontrolün, resmi senedin devralana okunarak imzaların eksiksiz şekilde alınması ve derhal başvurunun yapıldığı birime gönderilmek üzere elektronik ortama aktarılması da devralanın bulunduğu birim görevlilerinin sorumluluğunda olacak. 

 Yönetmelik kapsamında yetki alınarak yapılacak akitli ve akitsiz işlemlerle tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı birimlerinde bulunmaları halinde gerçekleştirilecek mülkiyetin devrini amaçlayan sözleşmeleri ve gerçekleştirecek birimleri Genel Müdürlük belirleyecek.

Yönetmelik, 1 Ocak 2020'de yürürlüğe girecek.

Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılması Yönetmeliğinde Değişiklik!

Tapuda 'e-Devlet' dönemi!