Tapu müdürlüklerinde işler kolaylaşacak!

Tapu müdürlüklerinde işler kolaylaşacak!Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünden yapmaya yetkili olacak


Bayındırlık ve iskan Bakanlığı'nın (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla ilgili Tapu işlemlerinin Yapılmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı.

Yönetmelikle, tapu müdürlükleri tarafından kendi yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenecek akitli ve akitsiz tapu işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor. Resmi yazışma ile yapılan tapu işlemlerinde ve tapu işlemleri öncesinde kadastro müdürlüklerince tescil bildirimi beyannamesi düzenlenmesi gereken işlemlerde bu yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Tapu müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmek suretiyle yapmaya yetkili olacak. Tapu işleminin tamamlanması için mevzuat gereği birden fazla kimsenin veya temsilcisinin irade beyanında bulunması gerekli ise bunların tamamının imza sırasında yetki verilen tapu müdürlüğünde birlikte hazır bulunmaları zorunluluğu bulunacak.

Tapu müdürlüğüne, yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmaza yönelik tapu işlemiyle ilgili talepte bulunulduğunda, tapu işleminin taraflarını ve talebin konusunu yetki isteyerek, talep konusu taşınmazın tapu kayıt örneği ile hak sahibinin belirlenmesi için gereken tescile esas belgelerin resmi yazı ile veya elektronik ortamda gönderilmesini talep edecek.
Başvuru talep belgesinde, resmi senette veya talep belgesinde yetki yazısının tarihi ve sayısı ile işlemin yapılmasında kanunen bir engel olmadığı belirtilecek.

Yetki verilen tapu müdürlüğü talep konusu tapu işlemiyle ilgili tapu harçlarının ve döner sermaye bedelinin tahsilini sağlamakla yetkili ve sorumlu olacak. Yönetmelik kapsamında yetki alınmak suretiyle gerçekleştirilecek tapu işlemlerini yürütecek Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) dahil tapu müdürlüklerini belirlemeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkili olacak. Yönetmelik, üç ay sonra yürürlüğe girecek.
Akit