Tapuda yapılabilecek 35 işlem ve harçları!

Tapuda yapılabilecek 35 işlem ve harçları! Tapuda yapılabilecek 35 işlem ve harçları!

Gayrimenkullerin kütükleri ile ilgili Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde yapılan işlemler yapılan tüm işlemler için harç ödeniyor. Peki, 2019 yılında tapuda kimler ne kadar harç ödeyecek? İşte tapuda yapılabilecek 35 işlem ve harçları...

Tapu ve Kadastro Müdürlükleri'nde yapılan işlemler için harç ödenmesi gerekiyor. 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında hesaplanarak yıl başında tespit ve ilan edildi. Peki tapu dairesinde hangi işlem için ne kadar ödeme yapılacak? 2019'da kimler ne kadar ödeyecek? İşte tapuda yapılabilecek 35 işlem ve harçları;

Tapu işlemleri harçları 2019

1-) Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üzerinden binde 11,38.

2-)  Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden binde 1593,9.

3-) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 22,77.

4-) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden binde 11,38.

5-) Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31.

6-) Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarruf! muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden binde 68,31.

7-) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden binde 11,38.

8-) İmar parselasyon planlan uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 11,38.

9-)  Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden binde 4,55.

10-) İpotek tesisinde; a) İpotekte sağlanan borç miktan üzerinden binde 4,55.
b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden binde 4,55.
c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktan üzerinden binde 2,27.

Tacirler arası ipotek tesis işlemlerinde bu fıkraya göre hesaplanan harçlar yüzde elli oranında uygulanır.

11-) Muvakkat tesciller: Medeni Kanunun 921 inci maddesi gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden binde 2,27.

12-) Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüfa, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbinin sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden binde 6,83.

13-) Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veva mukavelede müddet belirtilmemişse bir vıllık kira bedeli üzerinden binde 6,83.

14-) Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden binde 4,55.

15-) Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi yaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulun emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz.) bedelsiz olanlarda emlak vergisi değeri üzerinden binde 6,83.

16-) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için) 287,70 TL.

17-) Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için) 143,60 TL.

18-) Meşfu payın şüfa hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden binde 22,77.

19-) Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden 30,60

20-) Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden binde 2,27.

21-) Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için 63,80.

22-) İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil) 11,50.

23-) Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulun kayıtlı değeri üzerinden binde 11,38.

24-) Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden binde 136,62

25-) a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare. Yürürlük:9/4/2002) gayrimenkulun beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20.

Tapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce,-şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

26-) Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için binde 20.

27-) Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için binde 20.

28-) Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi htiküm. Yüriirliik;4/4/2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için binde 20.

29-) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için binde 20.

30- İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrı binde 20.

31-) Satıp geri kiralama yöntemi ile gerçekleştirilen kiralama sözleşmeleri kapsamında kiracı tarafından sözleşme süresi sonunda geri alınmak kaydıyla kiralanan taşınmazların kiralayana satışı sırasında devredenden (Taşınmazın herhangi bir şekilde kiracı tarafından geri alınmamasının tespiti durumunda ilgililerden (a) bendindeki oran ile bu bentteki oran arasındaki farka tekabül eden harç tutarı 213 sayılı Kanun hükümlerine göre gecikme faizi ile birlikte alınır.)

Kadastro ve tapulama işlemleri harçları 2019

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:

32-) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında binde 6,83.

33-) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında binde 11,38.

34-) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan binde 9,10.

35-) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulanmasında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan binde 13,66.

Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için 25,10 TL'den aşağı olamaz.

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı 25,10 TL'dir.

 

Tapuda fotoğraf kalktı, yük azaldı!

5 maddede ehliyetsizlik nedeniyle tapu iptali ve tescil davası!