Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği!

Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği!

Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği, Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Kanunu doğrultusunda yayımlandı. Yönetmelikte, tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile tapu sicilinde yapılacak düzeltmelere yer veriliyor...


TAPULAMA VE KADASTRO PAFTALARINI YENİLEME YÖNETMELİĞİ!


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden:


    BİRİNCİ BÖLÜM : Genel Esaslar


    Amaç

    Madde 1 - Bu Yönetmelik;


    a) Teknik sebeplerle yetersiz kalan,


    b) Uygulama niteliğini kaybeden,


    c) Eksikliği görülen,


    d) Zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tesbit edilen


    Tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesi ile buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmeleri amaçlar.


    Kapsam


    Madde 2 - Bu Yönetmelik, tapulama veya kadastro paftalarının yenilenmesinde ve buna uygun olarak tapu sicilinde yapılacak düzeltmelerde uyulacak usul ve esasları kapsar


    Hukuki Dayanak


    Madde 3 - Bu Yönetmelik 23/06/1983 tarih ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkındaki Kanunun 6 ncı maddesine göre hazırlanmıştır.


    Tanımlar


    Madde 4 - Bu yönetmelikte geçen;


    a) Genel Müdürlük :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü,


    b) Bölge Müdürlüğü : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,


    c) Müdürlük : Kadastro Müdürlüğünü,


    d) Yenileme Ekibi : En az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşan ekibi,


    e)Teknik Yönetmelik : Kadastro paftalarının yapımında uygulanan teknik yönetmelikleri,


    f) Pafta : Tapulama veya kadastro haritalarından herbirini,


    g) Dengeleme Planı : Zeminde bulunmayan parsel sınırlarını tespit etmek üzere harita üzerinden yapılan düzenlemeyi,


    h) Yenileme Alanı : Sınırları sabit ve çekişmesiz tabi veya suni tesislerle çevrili en az bir mevki veya ada biriminde olan tapulama veya kadastro paftalarının yenileneceği sahayı,


    ı) Muhdesat : Arsa ve arazi üzerinde malikinden başka bir kimse veya paydaşlardan birisi tarafından yapılan yapı, tesis veya dikilen şeyleri,


    i) Tecavüz (el atma) : Kendi parseli dışına taşan inşaat veya kullanımı,


    j) Teknik sebeplerle yetersiz kalma: Paftanın yapım tekniğinin eski olması nedeni ile istenen hassasiyeti sağlayamamasını,


    k) Uygulama niteliğini kaybetme: Paftanın veya dayanağı olan bilgi ve belgelerin zemine uygula ma kabiliyetinin bulunmaması,


    ı) Eksikliği görülme : Paftadaki bilgilerin okunamaz durumda olması ve bu bilgilerin orjinal belgelerinden de elde edilememesini,


    m) Zemindeki sınırları gerçeğe uygun göstermeme: Yapım tekniği ve uygulama niteliği yeterli olan paftalardaki sınırlar ile zeminde değişmemiş sınırlar arasında yanılma sınırını aşan farkların bulunmasını,


    n) Parselasyon haritaları: İmar parselleri oluşturmak, amacıyla İmar Kanununa dayalı olarak belediye veya valilikler tarafından re'sen yapılan yada yaptırılan haritaları,


    o) Toplulaştırma haritaları: "Arazi Toplulaştırma Tüzüğü" hükümleri uyarınca düzenlenen haritaları,


    ö) Sulama Alanlarındaki arazi düzenleme haritaları: Bakanlar Kurulunun 11/06/1985 tarih ve 85/9588 sayılı kararıyla yürürlüğe giren "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca düzenlenen haritaları,


    p) Islah İmar Haritaları: 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun kapsamında kalan alanlarda ıslah imar planlarına uygun olarak imar parselleri oluşturmak maksadıyla belediye veya valilik tarafından re'sen yapılan veya yaptırılan haritaları,


    r) Köy Yerleşme Haritaları: "Köy Yerleşme Alanı Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca yapılan haritaları,


    s) Gecekondu Önleme Bölgesi Haritaları: 775 Sayılı Gecekondu Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılan Gecekondu Kanunu Uygulama Yönetmeliği uyarınca düzenlenen haritaları, ifade eder


    İKİNCİ BÖLÜM : Hazırlık Çalışmaları


    Yenileme istekleri


    Madde 5 - Bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan hususlardan herhangi biri nedeniyle yapılan yenileme istekleri, ilgili müdürlükçe değerlendirilir.


    Değerlendirme sonucunda, yenilemenin gerekli olduğunun anlaşılması halinde yenileme raporu düzenlenir.


    Müdürlükçe re'sen belirlenen yenileme alanları için de yenileme raporu düzenlenir.


    Yenileme raporunun hazırlanması


    Madde 6 - Yenileme raporu; kontrol mühendisi, fen kontrol memuru ile gerektiğinde yeteri kadar teknisyenden oluşan bir ekip tarafından üç nüsha olarak düzenlenir. Raporda yenilemeyi gerekli kılan sebepler ayrıntılı olarak açıklanır ve bu rapora yenileme alanını gösterir sınır krokisi eklenir.


    Müdürlükte kontrol mühendisinin bulunmaması halinde Bölge Müdürlüğünce bu iş için görevlendirme yapılır.


    Yenileme raporunun değerlendirilmesi


    Madde 7 - Kadastro müdürü, yenileme raporu eklerini kendi görüşü ile birlikte ilgili bölge müdürlüğüne gönderir.


    Bölge müdürlüğü, yenileme raporunu inceler, varsa eksikliklerini tamamlattıktan sonra kendi görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.


    Yenileme raporu Genel Müdürlükçe incelenip uygun görüldüğü takdirde Genel Müdürün teklifi ile bağlı olduğu Bakan'ın onayı alınır.


    Yenileme ilanı


    Madde 8 - Yenilenmesine karar verilen paftalar;


    a) Mahalle veya köyün bir kısmını kapsıyorsa, bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köyü, pafta ve ada numaraları veya mevki isimleri


    b) Mahalle veya köyün tamamını kapsıyorsa; bulunduğu il, ilçe, mahalle veya köy adı ile "Bütün pafta ve adalar"ı veya "Bütün pafta ve mevkileri" ibaresi kullanılmak suretiyle,


    Resmi Gazetede, yenileme yapılacak yerin ilçe merkezinde, ilçenin bağlı olduğu, il merkezinde yayımlanan bir gazetede ve alışılmış vasıtalarla, ayrıca  Ankara  ve İstanbul'da çıkan günlük birer gazetede ve radyo ile ilan olunur.


    İlan tarihinden itibaren en az bir aylık süre geçmedikçe yenileme çalışmalarına başlanmaz.


    Tapu kayıt örneklerinin çıkarılması


    Madde 9 - Müdürlük tarafından yenileme alanındaki taşınmaz, malların tapu kütüğü sahifesindeki ilçesi, mahallesi, köyü, mevki, pafta, ada ve parsel numarası, maliki, niteliği, yüzölçümü ve varsa muhdesat ile arzı irtifak hakları gösterilerek örnekleri çıkarılır. Bu kayıt örneklerinin aslına uygunluğu, çıkaran memurlar tarafından tasdik olunur.


    Yararlanılacak teknik belgeler


    Madde 10 - Yenilenecek alana ait müdürlükte mevcut teknik belgelere ek olarak; varsa halihazır harita, fotogrametrik harita, hava fotoğrafı ve diğer amaçlı harita ve teknik belgeler temin edilir.


    Yenileme yapılacağının belirtilmesi


    Madde 11 - Yenilecek alanın tespiti ve ilanından sonra yenilemeye tabi olacak taşınmaz malların listesi tapu sicil müdürlüğüne gönderilir. Tapu sicil müdürlüğünce ilgili taşınmaz maların tapu kütük sayfalarının beyanlar sütununa "Yenilemeye tabidir" şeklinde belirtme yapılır. Belirtme yapılan taşınmaz malarda bu yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yazılı hususlarda meydana gelecek değişiklikler, tapu sicil müdürlüğünce müdürlüğe yazılı olarak bildirilir. Ayrıca müdürlükçe de yenilemeye tabi taşınmaz malların fen klasörlerinin düşünceler sütununa "Yenilemeye tabidir" belirtmesi yapılır.


    Yenilemeye tabi parsellerle ilgili talebe bağlı hizmetler, teknik yönden bir sakınca bulunmaması halinde yapılır ve ilgilisine verilecek belgelerde yenilemeye tabi olduğu hususu belirtilir.


    Mahkemelerden dava listesinin istenmesi


    Madde 12 - Yenilemeye başlamadan önce müdürlükçe yenileme yapılacak yerlerdeki sınır veya yüzölçümü ile ilgili henüz kesinleşmemiş davalı taşınmaz malların listesi ilgili mahkemelerden istenir.


    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : Yenilemenin Esasları


    Yenileme çalışmasının kapsamı


    Madde 13 - Yenileme çalışmaları, en az bir mevki veya ada biriminde olmak üzere; teknik sebeplerle yetersiz kalan, uygulama niteliğini kaybeden, eksikliği görülen veya zemindeki sınırları gerçeğe uygun şekilde göstermediği tespit edilen paftaların yeniden düzenlenmesi hizmetlerini kapsar.


    Yenileme çalışmalarının yapıldığı tarihteki ada ve mevkiler esas alınır.


    Mülkiyet ve mülkiyetle ilgili haklar ile parselasyon, arazi toplulaştırması, ıslah imar, sulama alanlarında arsa ve arazi düzenlemesi ve köy yerleşim haritaları yenileme kapsamı dışındadır.


    Nitelik değişikliği


    Madde 14 - Taşınmaz mallar üzerinde tapulama veya kadastrodan sonra inşa edilmiş olduğu halde, tapuda nitelik değişikliği yapılmamış yapı ve tesisler de ölçülerek, yenileme tutanağı ve paftasında gösterilir. Yenilemenin kesinleşmesinden sonra tapu sicilinde gerekli değişiklikler yapılır. Harçların tahsili için niteliği değişen taşınmaz malların listesi ilgili maliye kuruluşuna bildirilir.


    Kamu yararına terkedilerek zeminde fiilen oluşan yol veya kanallar yenileme sırasında dikkate alınarak ölçülür ve paftasında kesik çizgilerle gösterilir. Daha sonra talep edilecek değişiklik işlemleri sırasında ilgilisinden ayrıca harita yaptırılması istenmez.


    Muhdesat


    Madde 15 - Tapulama veya kadastro sırasında tesbit edilen ve tapu kütüğünde gösterilen muhdesatla ilgili el değiştirmeler dikkate alınmaz. Ancak, tapulama veya kadastro çalışmalarından sonra meydana gelmiş muhdesat tesbit edilerek yenileme tutanağı ve paftasında gösterilir.


    İfraz ve taksim


    Madde 16 - Yenileme çalışmaları sırasında harici taksim, ifraz veya ifrazen taksimler dikkate alınmaz.


    Yenileme dışı işlemler


    Madde 17 - Yenileme çalışmaları sırasında;


    a) Tapudaki kayıt sahibinin muvafakatı olsa bile harici el değiştirme yolu ile malik tayini,


    b) Zilyetlik yolu ile edinme,


    c) Ayni veya şahsi hak, kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesisi, mümkün değildir.


    Sınır tanımları


    Madde 18 - Sınırlandırma çalışmalarında esas alınacak sınırlar:


    a) Sabit sınır: Zeminde mevcut olup ilk kadastro, tapulama veya değişiklik belgeleri ile bilirkişi beyanlarına göre değişmediği belirlenen çekişmesiz sınırdır.


    b) Belirsiz sınır: Zeminde mevcut olmayan, ancak dengeleme planına göre oluşturulan sınırdır.


    c) Çekişmeli sınır: Zeminde mevcut olduğu halde taraflar arasında uyuşmazlık konusu sınırdır.


    d) Değişebilir sınır: Zeminde mevcut olup da devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere komşu sınırdır. Bu sınır pafta ve teknik belgelerine göre zeminde oluşturulabiliyor ise sınır geçerli sınır sayılır.


    e) Geçerli sınır: Tapulama veya kadastro teknik belgeleri ile bundan sonraki değişiklik işlerinde yapılan ölçülerde hata bulunmaması halinde bu belgelere göre oluşturulan sınırdır.


    f) Geçerli sayılabilecek sınır: Dış sınırları çekişmesiz olarak belirlenen bir alan içindeki taşınmaz mal malikleri ile diğer ilgililerin uyuşmazlık çıkarmadan kullanma biçimine göre oluşturdukları sınırdır.


    Sınırlandırma krokisi


    Madde 19 - Yenileme alanında kalan parsellerin sınırlandırma krokileri ada bazında düzenlenir.


    Yenileme ekibince; zeminde mevcut sınırlara göre taşınmaz malların sınırlandırması yapılır. Sınırlandırma krokisinde; sabit sınırlar, siyah, geçerli sayılabilecek sınırlar yeşil, çekişmeli sınırlar kırmızı, değişebilir sınırlar ise mavi renkte gösterilir.


    Krokinin düzenlenmesi sırasında eski kadastro paftası ile dayanağı belgelerden faydalanılır.


    Sınırlandırma çalışmalarında yararlanılmak maksadıyla kadastro paftasının kopyası üzerine malik isimleri yazılır. Çok malikli parsellerde bir malikin adının yazılması yeterlidir.


    Bu krokide, ayrıca zeminde mevcut sabit tesis ve yapılar da özel işaretlerine uygun olarak gösterilir.


    Teknik belgeler veya bilirkişi beyanlarına göre kadastro sırasında zeminde mevcut olduğu anlaşılan, ancak paftasında gösterilmemiş olan kamuya ait yol, dere, ark vb. gibi sınır oluşturan yerler ölçülerek yeni paftasında gösterilir.


    Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan çalışmalarda, sınırlandırma krokisi pafta ozaliti üzerinde yapılır.


    Ölçü ve çizim


    Madde 20 - Sınırlandırma krokisinde gösterilen sınırlar ile yapı ve tesisler ölçülerek ölçü krokisi düzenlenir ve paftası çizilir.


    Sınırlandırma krokisinde gösterilen sabit sınırlar ile geçerli sayılabilecek sınırlar parsel sınırı olarak esas alınır.


    Ayrıca pafta üzerinde;


    a) Geçerli sınırlar; Tapulama ve kadastro teknik belgeleri ile değişiklik belgelerine,


    b) Belirsiz sınırlar; Dengeleme planına,


    c) Çekişmeli sınırları; Kadastro teknik belgeleri veya dengeleme planına,


    d) Değişebilir sınırları: Sabit veya geçerli veya dengeleme planı ile oluşturulan sınırlara dayandırılarak parselin tapuda kayıtlı yüzölçümüne,


    Göre oluşturulur.


    Fotogrametrik pafta kullanılarak yapılan yenileme çalışmalarında, yukarıdaki işlemler bu pafta üzerinde yapılır.


    Sınırları tapuda kayıtlı yüzölçümlerine göre oluşturulacak parsellerin eski yüzölçümleri öncelikle kontrol edilir. Yanılma sınırını aşan farkların bulunması halinde yeni hesaplanan yüzölçümler esas alınarak sınırlar oluşturulur.


    Dengeleme planı


    Madde 21 - Yol, dere ve bunun gibi tabii veya suni tesislerle yada sabit veya geçerli sınırlarla çevrili bir alan içinde kalan sınırları belirlenememiş parseller topluluğu, bir bütün olarak ele alınarak yüzölçümü hesaplanır; Hesaplanan bu yüzölçümü ile bu alandaki parsellerin tapuda kayıtlı veya kontrol sonucu bulunan yüzölçümleri toplamı karşılaştırılır. Aradaki fark, parsellerin yüzölçümleri ile doğru orantılı olarak dağıtılır. Dağıtım sonucu bulunan yüzölçümlerine göre yeni sınırlar; parsellerin kullanım şekli, yapı ve tesislerin durumları da dikkate alınarak oluşturulur.


    Plan aplikasyonu ve ada ölçü krokisi


    Madde 22 - Bu yönetmeliğin 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d) bentlerine göre paftası üzerinde yeni oluşturulan parsel sınırları zemine aplike edilerek, parsel köşelerine teknik yönetmelikte belirtilen zemin işaretleri konur. Aplikasyon kusurları giderildikten sonra röleve ölçüleri yapılır. Bu ölçüler ile daha önce yapılan ölçüler birleştirilerek ada ölçü krokisi bütünlenir. Ada ölçü krokisi yenileme ekibi tarafından imzalanır.


    Yüzölçüm hesabı


    Madde 23 - Ada ölçü krokilerine uygun olarak paftasında çizimleri tamamlanan parsellerin yeni yüzölçümleri hesaplanır.


    Ada raporu düzenlenmesi


    Madde 24 - Yenileme ekibi tarafından; sınırlandırma ve ölçü krokilerinden faydalanılarak her ada için rapor düzenlenir ve imzalanır. Bu raporda yenilemeye tabi tutulan parsellerin hangi esaslara göre sınırlarının tespit edildiği ayrıntılı olarak açıklanır. Rapor; "Taşınmaz malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelik" in 22 nci maddesi gereğince görevlendirilen kontrol elemanlarınca kontrol edildikten sonra imzalanır.


    Yenileme tutanağı


    Madde 25 - Ada raporundaki bilgilerden faydalanılarak her parsel için yenileme tutanağı düzenlenir ve yenileme ekibi tarafından imzalanır. Ada raporunun aslı, adanın bir numaralı parselinin yenileme tutanağına eklenir.


    Davalı taşınmaz mallar


    Madde 26 - Yenilemeye tabi tutulan davalı taşınmaz mallarda uyuşmazlık;


    a) Sınıra yönelik ise o kısım kesinleştirilmemek ve bu sınıra komşu parsel de davalı sayılmak,


    b) Yüzölçüme yönelik ise davalı parsele komşu sınırlar kesinleştirilmemek ve komşu parsel veya parseller de davalı sayılmak,


    Suretiyle yenileme tutanağı düzenlenir. Tutanakta mahkeme dosya numarası belirtilir. Tutanak ve ekler inin birer örneği ilgili mahkemeye gönderilir.


    İtirazlarda uyulacak yöntem


    Madde 27 - Yenileme çalışmalarının bitirildiğine ilişkin tutanak düzenleninceye kadar yapılacak itirazlar, kadastro komisyonunca incelenerek sonuçlandırılır ve sonuçları askı ilanında gösterilir. Yenileme çalışmalarına karşı yapılacak itirazlarda belge aranmaz.


    Harç


    Madde 28 - Yenileme yapılan taşınmaz mallar için kadastro harcı tahakkuk ettirilir.


    Kontrol ve askı ilanı


    Madde 29 - Yenilenen paftalar ve dayanağı teknik belgeler ile bu tutanaklar görevli kontrol elemanları tarafından mevzuata uygun olarak kontrol edilir. Tesbit edilecek hata ve eksiklikler giderilir.


    Ayrıca; askı ilanına alınmadan önce müdür veya görevlendirecek müdür yardımcısı ve kadastro üyesi ile yenilmede görevli kontrol elemanları tarafından ilana alınmasında hukuki ve teknik yönden bir sakınca bulunmadığına dair bir tutanak düzenlenir.


    Bu şekilde tamamlanan yenileme çalışmaları 3402 sayılı Kadastro Kanununun 11 inci maddesine göre ilana alınır.


    Askı ilanı süresinde açılan davalar


    Madde 30 - Yenileme çalışmalarına, askı ilanı süresi içerisinde Kadastro Mahkemesinde dava açmak suretiyle itiraz edilebilir.


    Açılan dava; sınıra yönelik ise o sınıra komşu parseller, yüzölçümüne yönelik olup da davalı parsel belirtilmemişse o parsele bitişik veya ilgili bütün parseller davalı sayılır. Dava açılan parseller Kadastro Mahkemesince müdürlüğe bildirilir.


    Yenilemenin kesinleşmesi


    Madde 31 - Askı ilanı süresi içinde dava açılmayan taşınmaz malların yenileme işlemleri kesinleşir. Müdür, ilan süresinin bitimini takip eden günün tarihini yazarak yenileme tutanağını onaylar.


    Dava açılan taşınmazlarla ilgili işlemler


    Madde 32 - Askı ilanı süresi içerisinde, kadastro mahkemesinde dava açılan taşınmaz malların yenileme tutanağı ve eklerinin tasdikli birer sureti müdürlükte bırakılarak asılları ilgili mahkemeye gönderilir. Mahkemeye gönderilen yenileme tutanaklarına ada raporunun tasdikli bir sureti de eklenir. Ayrıca dava açılan taşınmaz mallar bir yazı ile tapu sicil müdürlüğüne bildirir. Tapu sicil müdürlüğünce ilgili parsellerin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununa "Yenileme sebebi ile............mahkemesinin ............ dosyasında davalıdır" belirtilmesi yapılır.


    Eski paftaların geçersiz sayılması


    Madde 33 - Bir bölümü yenilenen paftada yenilenen kısım 1 cm. ara ile 0,2 mm. çizgi kalınlığında özel mürekkeple tarandıktan sonra taralı kısmın içine "Bu bölüm yerine 2859 Sayılı Kanun gereği ......no.lu pafta/paftalar açılmıştır", tamamı yenilenen paftanın ise uygun bir yerine "Bu pafta, 2859 Sayılı Kanun gereği ..........no.lu paftanın/paftaların düzenlenmesi nedeniyle geçersizdir" notu yazılarak kontrol mühendisince imzalanır müdür tarafından onaylanır.


    Fen klasörü yeniden düzenlenir veya mevcut fen klasörü üzerinde gerekli düzeltmeler yapılır.


    Geçersiz kalan paftalar ve teknik belgeler ayrıca muhafaza edilir.


    Yeni paftaların geçerlilik kazanması


    Madde 34 - Kesinleşen paftaların altı "Bu pafta, 2859 Sayılı Kanun gereği .......no.lu paftanın/paftaların (işaretli bölümünün) yerine geçerli olmak üzere düzenlenmiştir" notu yazılarak kontrol mühendisince imzalanır müdür tarafından da onaylanır.


    Tapu kütüğünde düzeltme


    Madde 35 - Kesinleşen yenileme tutanak ve ekleri ilgili tapu sicil müdürlüğüne bir üst yazıya bağlanarak devredilir.


    Tapu sicil müdürlüğünce; kadastro müdürlüğünün yazısı yevmiye defterine kaydedilir. Yenileme tutanağına uygun olarak tapu sicilinde gerekli tescil veya değişiklikler Tapu Sicil Tüzüğüne göre yapılır.


    Daha önce ilgili parselin tapu kütüğü sayfasının beyanlar sütununda yapılan "yenilemeye tabidir" belirtmesi aynı yevmiye numarasıyla terkin edilir.


    Taşınmaz mal maliklerinin talebi halinde yeni durumu gösteren tapu senedi bir defaya mahsus olmak üzere harç tahsil ettirilmeden imza karşılığı verilir.


    Merkez arşivine gönderilecek belge ve bilgiler


    Madde 36 - Yenilenen paftaların aslı niteliğinde olan birer kopyası kadastro müdürlüğünce, yenilemesi yapılan parsellerdeki değişiklikleri gösteren listeler de tapu sicil müdürlüğünce merkeze gönderilir.


    Bölge arşivleri kurulduğu takdirde bu belgeler bölge müdürlüğüne gönderilir.


    Matbu belgeler


    Madde 37 - Yenileme çalışmalarında bu yönetmeliğe ekli matbu belgeler kullanılır. Bu belgelerin içeriği Genel Müdürlükçe değiştirilebilir.


    DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : Çeşitli Hükümler


    Uygulanacak mevzuat


    Madde 38 - Yenileme çalışmaları sırasında bu yönetmelikte açık hüküm bulunmayan hallerde 3402 sayılı Kadastro Kanununa dayalı olarak çıkarılan yönetmeliklerdeki usul ve esaslara ait hükümler uygulanır.


    Yenilemenin teknik işlerinde yürürlükteki teknik mevzuat uygulanır.


    Yürürlükten kaldırılan mevzuat


    Madde 39 - 16/12/1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.


    Geçici Maddeler


    Geçici Madde 1 - 16/12/1983 gün ve 18253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Tapulama ve Kadastro Paftalarını Yenileme Yönetmeliğine" göre yapılan ve askı ilanı aşamasına getirilen yenileme çalışmaları eski yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.


    Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar henüz askı ilanı aşamasına getirilmemiş yenileme çalışmaları bu yönetmelik hükümlerine göre sonuçlandırılır.


    Yürürlük


    Madde 40 - Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


    Yürütme


    Madde 41 - Bu yönetmelik hükümleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Bakan yürütür.Tapulama Kanunu!