04 / 07 / 2022

Taşkın Global İnşaat Anonim Şirketi kuruldu!


Taşkın Global İnşaat Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün Bakırköy'de kuruldu.
Taşkın Global İnşaat Anonim Şirketi 100 bin TL sermaye ile bugün kuruldu. 


Taşkın Global İnşaat Anonim Şirketi iş konusu; 1) Çelik ve betonarme bina yol köprü tünel garaj kanal demiryolu yeraltı ve yerüstü tesisleri, Sanayi inşaatları saha dolgu ve betonlaması ile bunlara ait taahhüt işleri yapmak ve ihalelerine katılmak. 2)Prefabrik yapı inşaat elemanları, inşaat ve sıhhı tesisat malzemeleri, gerilim hatları, elektrik tesisatları ve bunlara ait taahhüt işleri, 3) Taş ,kum, çakıl, çimento santralleri,  kireç oçakları acılması işletilmesi alım satımı ve pazarlanması, 4)İnşaat makineleri parkı, tesisi ve bunlara ait yedekparça ve aksamının imalı montajı ithalı ihracı ticaretini yapmak. 5) İnşaat ve mühendislik proje hizmetleri inşaat taahhüt işleri komisyonculuğu yapmak, 6) İştigal konusu ile ilgili ithalat, ihracat, alım satım, imalat ve ticaretini yapmak. 7) İştigal konusu ile ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik, distirübürötörlük, bayilik, ticari vekillik anlaşmaları ve diğer ticari sözleşmeler yapmak. 8) İştigal konusu ile ilgili konularda yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıkta ve işbirliğinde bulunmak, mevcut şirketlere ortak ve hissedar olmak,bunların aktif ve pasiflerini devir alabilir, şirket kurabilir. 9) İştigal konusunun gerçekleşmesi için fabrika, atölye, şantiye binası, satış yeri , irtibat bürosu, Büro, ofis, depo vs işyerleri inşa ve tesis edebilir, kiralayabilir, kirayabilir.Şirket amaç ve konusu ilgili olarak marka, alameti farika, ihtira berati, know how, lisans, patent, imtiyaz gibi haklar alabilir,satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir bunlar üzerinde her türlü hükuki ve ticari tasarrufta bulunabilir. 10)Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak  gayrimenkul , hava ve kara nakil vasıtaları,  işmakineleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir. 11)Şirket faaliyetlerini devam ettirebilmek için leyhte ve aleyhte üçüncü kişilerin yada şirket ortaklarının menfaatine ipotek tesis edebilir, kefalet akdi yapabilir ve kefil olabilir, rehin akdi kurabilir. Herhangi bir limitle sınırlı olmaksızın, ivazlı ya da ivazsız olarak, 3. şahısların, ödemekle yükümlü olduğu borçları, ödemeyi taahhüt etmeye, kefil olmaya,  iş bu borçların ödenmesini temin amacı ile banka teminat mektubu ya da başkaca bir teminat verebilir, alabilir. Şirketin gayrinakdi kredi limitinden lehyte ve aleyhte üçüncü kişilerin yada şirket ortaklarının menfaatlerine teminat mektubu alabilir , verebilir. 12) Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri yürütebilmek için menkul ve gayrimenkuller satınalabilir, kiralayabilir, sahibi bulunduklarını satabilir ve kiraya verebilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullere şirketin amaç ve konusunu yürütebilmek için inşaat yapabilir, sınai tesisleri kurabilir, işletebilir,kısmen veya tamamen kiraya verebilir, satabilir. 13)Şirket amacını gerçekleştirmek için sahibi bulunduğu gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa,sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifaki, kat mülkiyeti tesis edebilir, her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhit, taksim, parselesyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 

Taşkın Global İnşaat Anonim Şirketi Adres; Zuhuratbaba Mh.İncirli Cd. 37/4 Bakırköy