01 / 07 / 2022

Teğet Peyzaj Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Teğet Peyzaj Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Teğet Peyzaj Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Vehip Kütükçüoğlu, Haşim Ertuğ Uçar, Öykü Kocaman tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 14 Kasım'da kuruldu.Teğet Peyzaj Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mehmet Vehip Kütükçüoğlu, Haşim Ertuğ Uçar, Öykü Kocaman tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 14 Kasım'da kuruldu. 


Teğet Peyzaj Tasarım Mimarlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;a) Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek b) Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü peyzaj işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. c) Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan her türlü yapının peyzaj işleri ile ilgili ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.   d) Her türlü peyzaj mimarlık hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. e) Yurt içinde ve yurt dışında bahçe dizaynı ile ilgili olarak peyzaj çalışmaları yapmak, yaptırmak. Bu konuda kullanılan malzemelerin alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak ve düzenleme kapsamı içinde proje hazırlamak, hazırlatmak, etüd yapmak, yaptırmak, danışmanlık hizmeti vermek.   f) Şirket konusu ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir.   g) Yurt içinde ve dışında mimarlık, projelendirme, planlama, danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak ve bu tür hizmetler vermek, yapılaşma ve yerleşme yerleri ve inşa edilecek resmi ve özel bütün yapılar için avan proje, tatbikat projesi, kesin proje, nazım plan da dahil olmak üzere her çeşit mimarlık yapmak, ihale dosyaları ve evrakını, betonarme, statik, elektrik, mekanik, tesisat, kalorifer, havalandırma, ısıtma ve soğutma projeleri ile yol, meydan, çevre düzenleme, yeşil saha, otopark, kent mobilyaları, metraj ve keşif projeleri hazırlamak ve bu konularda danışmanlık hizmetleri vermek veya yukarıdaki faaliyet ve hizmetleri başkalarına yaptırmak, hazırlatmak ve başkalarından danışmanlık hizmetleri talep etmek.  h) Şirket amacına ulaşmak için markalar, patentler, ihtira beratları, lisans ve teknik yardım (Know-How) gibi gayri maddi, fikri ve sınai haklar satın alabilir, ihdas edebilir, bu hakları devredebilir.   ı) Şirket amaç ve konusunun gerçekleştirilmesi için menkul ve gayri menkuller ile her türlü taşıtları iktisab etmek, işletmek, kiralamak, satmak, başkalarına ait menkul ve gayri menkul mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, koyulan ipotekleri kaldırmak, üçüncü şahıslara şirketle ilgili menkul ve gayri menkulleri kefil olup ipotek verebilir.   j) Şirket her türlü arsa, tarla, tarihi eser gibi gayri menkulleri satın alma işlemleri ile ilgili  tüm bakanlıklar, tapu idareleri, belediyeler, anıtlar kurulu, imar müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlarda işlem yapabilir.   k)   Şirket yurt içi ve yurt dışı kuruluşlardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler ve kefaletler alabilir. Yurt içi ve yurt dışı mahalli, sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kredi ve kefalet verebilir. Bu konularda gerekli kefalet ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir ve her türlü kredi ile aval ve kefalet kredileri sağlayabilir, teşvik kredilerinden yararlanabilir.   l) Şirket Konusu ile ilgili işleri gerçekleştirmek üzere tayin ettiği çerçeve dahilinde her türlü teminatı vermek, özellikle mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerinde alacaklıları lehine rehin ve ipotek tesis etmek, başkalarına ait menkul ve gayrimenkul mallar üzerine şirket lehine ipotek tesis ve tescil etmek, koyulan ipotekleri kaldırmak, şirket adına kayıtlı gayrimenkuller üzerinde üçüncü kişiler ve şirketin amaç ve gayesine uygun ortak çalışılan diğer üçüncü kişi şirketler lehine borçlarını teminen rehin, ipotek verebilir. m) Açılan, yurt içi ve yurt dışı proje yarışmalarına katılabilir.  Ayrıca şirket çalışma konuları ile ilgili olarak aşağıdaki işleri de yapabilir: 1- Yurt içinde ve yurt dışında her türlü taahhüde girmek, 2- Faaliyet konusunun gerçekleşmesi için gerekli malzeme ve gereçlerin gerekli bütün araçların alım satımını, ithalatını ve ihracatını yapmak, 3- İşletmeler kurmak, işletmek kuruluşlara iştirak etmek, satın almak, kiralamak ve kiraya vermek. 4- Kurulmuş ve kurulacak şirket ve müesseselere ortaklıklar tesis etmek ve onlara iştirak etmek. 5- Yerli ve yabancı firmalardan acentelik, mümessillik almak ve vermek, komisyonculuğunu ve dağıtımcılığını yapmak ve yaptırmak, 6- Yurt içinden ve yurt dışından gerekli ruhsatları, izin, imtiyaz, patent, marka, ihtira beratlarını almak, devretmek devralmak, teknik bilgi anlaşmaları (know-how) yapmak, 7- Şirket maksat ve mevzuuna giren konularda, yurt içinde yurt dışında düzenlenen sergi, fuar ve konferanslara katılmak. 8- Çalışma konularını yerine getirmek gayesi ile şirket gayrı menkul alıp satabilir, kiralayabilir, iktisap edilen gayrı menkulleri.