19 / 08 / 2022

Time Yapı Limited Şirketi kuruldu!


Time Yapı Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta Ahmad Erkın Amını, Fazalrahman Rasoolı, Najıbullah Habıbı ve Anpa Plus Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited ortaklığında kuruldu.
Time Yapı Limited Şirketi bugün Esenyurt'ta Ahmad Erkın Amını, Fazalrahman Rasoolı, Najıbullah Habıbı ve Anpa Plus Gayrimenkul Danışmanlık Ticaret Limited ortaklığında kuruldu.

Time Yapı Limited Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konusu şunlardır. 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 2-Her türlü kongre, panel, konferans, seminer ve kurs vb. faaliyetleri düzenlemek ve bu faaliyetlerin organizasyonunu, aracılığını ve danışmanlığını yapmak. 3-Türkçeden her türlü dünya diline yazılı ve sözlü tercümeler yapmak. Bunları kâğıda basmak veya elektronik bilgisayar ortamında internet üzerinden temin etmek ve ulaştırmak. Her dilde uzun ve kısa metrajlı filmleri ve her türlü görsel medyayı istenilen dillere tercüme ederek seslendirmek. Tüm bu yazılı sözlü görsel çeviriler ile ilgili kitap broşür prospektüs tanıtım belgesi ve her türlü dokümanları istenilen dillerde hazırlamak ve baskıya veya sunuma hazır halde mizanpajlarını hazırlamak temin etmek 4-Resmi makamların onayını gerektiren belgelerin tercümesini yapmak 5-Gerek yabancı dillerden Türkçe ye, gerekse Türkçe den yabancı dillere; hukuki, ticari, teknik vb. uzmanlık gerektiren metinlerin tercüme, redaksiyon ve danışmanlığını yapmak. 6-Yüksek düzeyde gizlilik gerektiren; ihale şartnamesi teklifler ve sözleşmeler ve belgelerin tercümesini yapmak 7-Yeminli, Yasal sözlü tercümanlık yapmak, 8-Eğitim faaliyetlerinde bulunmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Türkçe ve yabancı diller üzerine (Dil okulları vb.) Genel, Mesleki ve Teknik Özel Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinde bulunmak. Eğitim sektörü ile ilgili tüm hususlarda danışmanlık yapmak, 9-Hakemli veya hakemsiz her türlü dergi, kitap, gazete, internet sitesi ve sair yayıncılık faaliyetlerinde bulunmak ve eserlere ait telif haklarını almak ve satmak. 10-Uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde faaliyet gösteren televizyon ve radyo istasyonları için canlı ve banttan olmak üzere program, belgesel, haber, klip ve reklam ve her türlü prodüksiyon hizmetleri için tercüme yapmak, 11-Konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak yeni şirketler kurmak, kurulmuş şirketlere iştirak etmek. Kurulacak şirketlere danışmanlık yapmak, 12-Yabancı ve yerli gerçek ve tüzel kişilere her türlü gayrimenkul danışmanlığı, alım-satım ve aracılığı yapmak, 13-Yurt içinde veya yurt dışında yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin her türlü vize, pasaport, oturum, çalışma izni vb. başvurularını yapmak, İlgili ülkelerin resmi kurumlarında ve temsilciliklerinde istenen evrakların yapılması gereken işlerin takibini, aracılığını ve danışmanlığını yapmak, 14-İhtiyacı olan gerekli iç ve dış kredileri dahili ve harici finansman kurumlarından yerli ve yabancı işletmelerden temin etmek ve her türlü tasarrufta bulunmak, 15-Konusu ile ilgili tesis, makine, teçhizat, araç, gereç, demirbaş, eşya, alet ve yedek parçaları, ürün ve tali ürünleri, ham ve yarı mamul, mamul, yardımcı madde, ambalaj ve diğer tüm malzemeleri ve bunların bakım ve onarımlarına ilişkin her türlü emtiayı taşıt araç ve gereçleri ithal ve ihraç etmek. Satın almak, kiralamak, finansal kiralama, satım ve teknik yardım sözleşmeleri yapmak. 16-Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınaî işlemleri icra etmek. Teknik yardım ruhsatname, izin telif hakları, proje, lisans, patent, faydalı model, marka, endüstriyel tasarım, ticaret unvanı, model, resim, bilgi, teknoloji transferi gibi gayri maddi ve fikri hakları iktisap etmek. Üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak, bunlar ve diğer sınaî mülkiyet hakkı veren anlaşmaları yerli ve yabancı firmalarla yapmak, devir, ferağ etmek ve almak, 17-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü e-ticaret yapmak, pazarlama satış ve dağıtım faaliyetinde bulunmak. Konusu ile ilgili tedarik ve diğer iş anlaşmaları yapmak, yaptırmak ve bu hususlara dair yatırımlara girmek. Yurt içinde ve yurt dışında ihalelere katılmak her türlü ticaret ve hizmet faaliyetlerinde bulunmak ihtiyaç duyulan alanlarda yabancı ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.