08 / 08 / 2022

TOKİ Konya'da 94 konut ve iş merkezi yaptıracak!

TOKİ Konya'da 94 konut ve iş merkezi yaptıracak!

TOKİ Konya Yunak ilçesinde 94 adet konut ve 1 adet ticaret merkezi yaptırma işini ihale ediyor. İhale, 24 Haziran 2019 tarihinde saat 14:30'da gerçekleşecek.Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konya Yunak ilçesinde 94 adet konut ve 1 adet ticaret merkezi yaptıracak.

Memleket Gazetesi'nde yer alan habere göre; Yunak'ta 94 adet konut, 1 adet ticaret merkezi inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlenmesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 

İhale, 24 Haziran 2019 tarihinde saat 14:30'da T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İstanbul Hizmet Binasında gerçekleşecek.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
1- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
2- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
3- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
5- İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
6- Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

İhale dosyası için tıklayın