26 / 09 / 2022

Tomruk Evler Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tomruk Evler Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Tomruk Evler Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 27 Şubat 2015'te, 20 bin TL sermaye bedeli ile Tuzla'da, Mehmet Ata Yalkılday, Burak Yalkılday, İbrahim Umut ortaklığında kuruldu.Tomruk Evler Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 20 bin TL sermaye bedeli ile 27 Şubat 2015'te, Mehmet Ata Yalkılday, Burak Yalkılday, İbrahim Umut ortaklığında kuruldu.


Tomruk Evler Orman Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;Şirketin başlıca maksat ve konusu: 1-İşlenmiş ve işlenmemiş her türlü orman ürünleri , tomruk , kereste ve diğer  ürünleri yurt dışından ithal etmek , işlemek ve işlenmiş veya işlenmemiş  olarak satışını yapmak, ithal ve ihraç etmek, 2-İthal edilen  veya satın alınan tomruk  , kereste ve ahşap malzemeleri kullanarak ve işleyerek ,  ev ,otel , hayvan barınağı , turistik tesis  inşa etmek ve kurmak, 3-Kamudan ,tüzel kişiliklerden veya şahıslardan her türlü  arazi kiralamak , satın  almak , üzerine bina tesis otel ve diğer yapıları kurarak veya boş olarak devretmek , kiraya vermek , satışını yapmak, 4- Turizm tesisleri kurmak , işletmek, kiraya vermek veya satmak, 5-Orman ürünleri işlemeye yönelik makinelerin imalatını ithalatını ve ihracatını yapmak, 6-Orman ürünleri işlenmesinde kullanılan emprenye, boya , vernik ve diğer kullanılan kimyasal maddeleri imal , ithal ve ihracatını yapmak, 7-Orman alanları kiralamak, satın almak ,orman yetiştirmek , gerekli  izinler çerçevesinde orman kesimi yapmak . 8-Orman ürünleri ve tomruk başta olmak üzere her türlü malzeme ile inşaat  yapmak , devlet ihalelerine girmek , tesis ve donanım inşaatı  taahhütlerinde bulunmak, 9-Tarım ve hayvancılığa yönelik arazi satın almak , kiralamak,  kiraya vermek, satmak, 10-Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunmak , tarım ürünleri ve  hayvansal ürünleri üretmek, işlemek , işlenmiş veya işlenmemiş olarak satmak, ithalat ve  ihracatını yapmak, 11-Yukarıda sözü edilen her türlü faaliyet için  araç imal etmek , satın almak ,satmak, kiralamak ve kiraya vermek, 12-Tarım ve hayvancılıkla ilgili karayollarında seyretmeye uygun taşıt,  makine ve donanımların imalatını , ihracatını ve  ithalatını yapmak, A- Şirket bu maksat ve konu ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir Bunları kiralayabilir, kiraya verebilir,alıp satabilir. Lehte ve aleyhte her türlü ipotek, rehin ayni ve şahsi hakları tesis ve fek edilebilir, her türlü teminat ipotekleri verebilir, alabilir, bunları fek edebilir aynı ve şahsi hakları iktisap edebilir. B-Yurt içinde ve yurt dışında yerli ve yabancı özel ve kamu ihalelerine katılabilir, her türlü konusuyla ilgili taahhütlerde bulunabilir, konusuyla ilgili her türlü ticari ve idari tasarruflarda bulunabilir, konusuyla ilgili olmak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlere katılabilir, yeni şirketler kurabilir veya şirketleri  devralabilir,iştirak edebilir. C-Konusu ile ilgili ithalat, ihracat,mutemetlik, mümessillik, komisyonculuk, müşavirlik ve dahili ticaret yapabilir. D- Konusu ile ilgili gemi,kara ve hava yolu ile taşımacılık ve depolama hizmetleri yapabilir. E- Konusu ile ilgili Yurt içinde ve Yurt dışında şubeler açabilir , kiralayabilir veya kiraya verebilir. F- Konusu ile ilgili her türlü  menkul malları ve gayrimenkul  mallar alabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir. 1- A,B,C,D,E,F  bentlerinde yazılı faaliyetleri herhangi bir şekilde ilgilendiren yardımcı malzemeleri, satın almak, satmak, işletmek, kiralamak veya kiraya vermek ve bu sanayilerin ihtiyacı olan makinelerin yedek parça ve her türlü yardımcı parçalarını,ambalaj, malzeme ve makineleri ihtiyacı olan türlü vasıtaları, alet, makine ve teçhizatı ithal eder, kiralar, kiraya verir,işletir, satın alır ve icabında satar. 2-Yukarıda yazılı maksat ve amaçların gerçekleştirilmesini teminen  konusu ile ilgili  şirketlere iştirak etmek, işbirliğinde bulunmak, özellikle ticari, sınai maksat ve gayelerde kurulmuş ve kurulacak şirketlerin  sermayelerine ve idarelerine konusuyla ilgili olarak iştirak etmek, yurt içinde ve dışında şubeler açmak. 3-Maksat ve mevzunun kapsadığı işlerde ilgili ithalat, ihracat,acentelik, komisyonculuk, mümessillik ve dahili ticaret işleri yapmak. 4-Şirketin maksat ve mevzu ile ilgili depoculuk, ardiyecilik ve dahili-harici nakliyat isleri yapmak. 5-Yurt içinde ve yurt dışında açılmış veya açılacak pazarlara, panayır ve fuarlara iştirak etmek, maksat ve mevzularına giren  mamullerin alım ve satımlarını herhangi bir şekilde ilgilendiren bütün yardımcı ve tamamlayıcı faaliyetlerde bulunmak. 6-Patent, know-how, lisans, ihtira beratı, marka hakkı gibi her çeşit mülkiyet hakları anlaşmaları yapmak ve bu hakları almak, vermek,  kiralamak, hasılı bu mevzuda geçerli anlaşmaları yapmak. 7-Şirketin mevzuu ve mevzuların tahakkuku  için muktezi veya bunların tahakkukunu sağlayabilecek kefalet, teminat ve imzaları    vermek ve almak, ciranta sıfatı ile araya girmek ve menkul ve gayrimenkul mallar almak, satmak veya şirketin  borç, kefalet ve kredilerinin teminatını teşkil etmek üzere rehin, ipotek veya irtifak hakları tesis etmek ve vermek. Her türlü hak ve alacak üzerinde temlik ve temellükte bulunmak,hasılı maksat ve mevzuunun tahakkukunu gerektiren sinai, hukuki, tasarrufi ve iltizami muamelelerde bulunmak. Bu maksat ve konulu maddede yazılı muameleler tahdidi olmayıp, ileride bu işlerden başka işlerin yapılması şirket için faydalı görülürse bu yolda ortaklar kurulunun alacağı kararla şirket bu işleri de yapabilecektir

Geri Dön