Toroslar Milli Emlak'tan satılık 32 gayrimenkul!

Toroslar Milli Emlak'tan satılık 32 gayrimenkul!



Adana Toroslar Milli Emlak Müdürlüğü, Adana ili, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yer alan 32 gayrimenkulü satıyor...


Adana Toroslar Milli Emlak Müdürlüğü tarafından,  Adana  ili, Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yer alan 32 gayrimenkul satışa çıkarıldı. Gayrimenkullerin satış ihalesi 4 Kasım tarihinde saat 09:00'da gerçekleştirilecek.

İlan metni: 

Satışa sunulan taşınmazlar için tıklayın

1-"Yukarıda yeri ve nitelikleri belirtilen taşınmaz malların satış ihaleleri, 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen tarih, saat ve belirtilen tahmini bedeller üzerinden, Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Toroslar Emlak Müdürlüğünde toplanacak olan" İhale Komisyonunca yapılacaktır.                    

2-İhaleye katılacakların;                                                             
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,                                                            
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak tedavüldeki Türk Parası, mevduat veya katılım bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre düzenlenen süresiz teminat mektupları,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış
değerleri esas alınır.), dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilecektir."  
"Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına intikal ettirilir. Her
teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının
kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir."                                                                
d) İşin gereğine göre Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilecek diğer belgeleri vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî
kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik
edilmiş vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği
temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, şarttır."                                                                
f) Geçici teminatın tedavüldeki Türk Parası ile nakit olarak ödenmek istenilmesi halinde;                                                                
"- Teminat tutarının, Döşeme Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı Yeni Valilik Binası E Blok 01130 Seyhan/ADANA adresinde yer alan Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünün veznesine ödenerek, ödemeye ilişkin olarak Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Alındı Belgesinin,

-Banka yoluyla ödenmek istenilmesi halinde ise teminat tutarının “T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı” adına kayıtlı bulunan TR 9400 0100 0013 0000 1000 5129 İBAN
numaralı banka hesabına yatırılarak, ödemeye ilişkin Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin, ihale saatinde İhale Komisyonuna vermeleri gerekmektedir."                                            

3-    Geçici teminatın Bankalardan alınacak geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun içeriğinin 2886 sayılı Kanunun 27 nci maddesi ve bu Kanun uyarınca yayımlanmış Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmeliğin 26 ncı maddesi hükümlerinde belirtilen şartları taşıması ve süresiz olması gerekmektedir.                                                            

4- İhalelere ilişkin şartnameler, mesai saatleri dâhilinde Güzelyalı Mah. 81021 Sok. No:4 01150 Çukurova/ADANA adresinde bulunan Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı     Toroslar Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.              

Toroslar Milli Emlak                                                 

5-    "Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana
gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon bir sorumluluk kabul etmez."

6-    "Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş
yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz."

7-    Hazineye ait taşınmazların satış bedeli taksitle de ödenebilir. Taksitle ödeme hâlinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda taksitlerle ödenir. Alacağın kalan kısmına kanunî faiz uygulanır.

8-    "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği uyarınca; Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde
yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi
beş) işlem bedeli alınacaktır."

9-    Kamu konutu olarak satışa sunulan taşınmazlara ilişkin olarak, 4706 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ve 385 sıra numaralı Milli Emlak Genel Tebliği hükümleri uyarınca;
a) Kat mülkiyeti veya kat irtifakı kurulan kamu konutlarından ihalenin yapıldığı tarihte; adlarına görev, sıra ve hizmet tahsisli kamu konutu tahsis edilen (şartlı tahsisler dahil) ve fiilen konutta oturanlar öncelikli
 alım hakkına sahiptir.
b) Öncelikli alım hakkı sahibinin kamu konutunu satın almak istemediğini bildirmesi, süresi içerisinde herhangi bir bildirimde bulunmaması ya da yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, en yüksek teklifi
veren istekli tarafından satış bedeli peşin veya Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen şekilde en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenebilir."    
c) Öncelikli alım hakkı sahibinin; kamu konutunu satın almak istemesi ve süresi içerisinde satış bedelini peşin olarak ödemesi veya peşinatı ödeyerek Taksitli Satış Sözleşmesini imzalaması halinde bu durum    
İhalede en yüksek teklifi veren isteklisine bildirilir.    
"d) Bedelin yetkili kredi kuruluşlarından kredi temin edilerek ödenmek istenilmesi halinde, alıcı tarafından kredi kuruluşu ile yapılan kredi sözleşmesi veya kredi açıldığına dair kredi kuruluşunun resmî yazısı
verilir ve kredi kuruluşu tarafından bedel ilgili muhasebe biriminde açılacak emanet hesabına aktarılması halinde İdarece, tapu müdürlüklerine kredi kuruluşu lehine ipotek tesis edilmesi ve alıcı adına tescil
işleminin yapılması hususu yazıyla bildirilir."    
"e)Mülkiyeti Hazineye ait olmayan kamu konutlarının satış bedelinin yüzde beşinin (%5) pay aktarılmaksızın ‘’6.1.1.1 Lojman Satış Gelirleri’’ hesap koduna geriye kalan kısmı ilgili idarenin (malik kurum)
muhasebe birimi hesaplarına aktarılacaktır."    

10- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.    

11- Bu ihaleye ilişkin bilgiler, http://adana.csb.gov.tr adresinden öğrenileceği gibi, Türkiye genelindeki tüm ihale bilgileri http://milliemlak.csb.gov.tr adresinden de öğrenilebilir.