27 / 01 / 2023

Trabzon Büyükşehir'den 15 milyon TL'ye satılık arsa!

Trabzon Büyükşehir'den 15 milyon TL'ye satılık arsa!

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan arsayı satışa çıkardı. Söz konusu arsanıns atış bedeli 15 milyon 58 bin TL olarak belirlendi.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan arsa satışa çıkarıldı. Gayrimenkulün satış bedeli 15 milyon 58 bin TL olarak açıklandı.

Trabzon Büyüksehir Belediye Başkanlığından:

İlimiz Arsin İlçesi, Güzelyalı Mahallesi, tapunun 147 ada 3 nolu parselde kayıtlı 25.097,22 metrekarelik taşınmaz 2886 Sayılı DİK'nıın 36. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Taşınmazın ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına 27.11.2018 tarihinde saat 12:00 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Teklifler İadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir, Bu takdirde dış zarfın üzerine Komisyon Başkanlığının adresi (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) ile hangi işe ait olduğu isteklinin Adı Soyadı veya Ticaret Unvanı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen tarih ve saate kadar Komisyon Başkanlığına ulaşmış olması şarttır. Posta'da olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarına Posta, Telgraf, Telefon (PTT) veya Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdarelerinin saat ayan esas alınır,

İhale, Gülbaharhatun Mahallesi Kahramanmaraş Caddesi No:2öl Ortahisar/TRABZON adresinde Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacaktır. Satış ihalesi iştirakçisinin adına kesinleşmesinden itibaren kanuni süresi içerisinde ve şartnamede belirlenen şekilde satış bedelini yüklenici ödeyecektir.

İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENECEK BELGELER:

GERÇEK KİŞİLER

a) Nufus cüzdan sureti

b) İkametgah belgesi

c) Noter tasdikli imza beyannamesi

d) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu

e) Şartname alındı makbuzu

f) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

g) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

h) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

i) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi

j) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

TÜZEL KİŞİLER

k) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu (Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Dernekler Müdürlüğünden veya ilgili makamdan) ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

l) Noter tasdikli imza sirküsü (dernekler için ihaleye katılmak için yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)

m) Geçici teminat bedeli veya teminat mektubu

n) Şartname alındı makbuzu

o) Belediyemize ait borcu yoktur belgesi

p) 2886 sayılı yasaya göre cezalı ve yasaklı olmadığına dair belge.

q) Sosyal Güvenlik Kurumu ve Vergi dairesine borcu yoktur belgesi

r) Vekalet ise vekaletname ve vekilin imza beyannamesi

s) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (ortakların her biri yukarda ki evrakları ayrı ayrı hazırlayacak)

t) Tüm bu belgeler, eksiksiz ve ası! olarak hazırlanarak, İhalenin yapılacak olduğu Büyükşehir Belediye Encümen salonunda hazır bulunulacaktır. İhaleye teklif verenlerden ihaleye katılmayanlar sundukları teklifler son teklif olarak kabul edilecektir.

İhale şartnamesi, istek halinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığında 1.000,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanların şartname satın almaları zorunludur.
Geri Dön