03 / 10 / 2022

Trabzon'da taşınmaz yatırımına ait turizm alanı tahsisi!

Trabzon'da taşınmaz yatırımına ait turizm alanı tahsisi!

Trabzon İl Özel İdaresi, taşınmaz yatırımına ait tahsis ilanı verdiTrabzon Merkez Gülyalı'da bulunan 15 bin 995 metrekare yüzölçümlü bina ve arsanın tümüne kullanma izni verilecek. Arsa turizm imarlı. Rayiç değeri 12 milyon 139 bin 929 TL olarak belirlendi.


Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazmal 29.06.2001 tarih ve 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun Ek 3. Maddesi ile 14.07.2009 tarih ve 2009/15199 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlara Devlet Yardımları Hakkında karara dayanılarak, 03.09.2009 tarih ve 27338 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğin 6. Maddesinin (b) bendi gereğince; rayiç bedelin turizm yatırımları için 2 katından az olmayacak şekilde yatırım (otel) yapılmasına ve 7. Maddenin 1. fıkrası uyarınca; teşvikten yararlanacak gerçek veya tüzel kişiler lehine; taşınmaz üzerinde ilk yıl için emlak vergi değeri % 3 oranında takdir edilecek bedel karşılığında 49 yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecek. Ancak; mevcut taşınmazın 4. bölgede bulunması nedeniyle, aynı yönetmeliğin 19.Maddesinin 2. fıkrasının (c) bendi gereğince; ilk yıl yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde biri.

 

İsteklilerin 22.02.2010 tarihi mesai bitimine kadar adı geçen Yönetmeliğin 13.Maddesi uyarınca; Yönetmeliğin ekinde yer alan dilekçe ve formlar doldurulup, İl Özel İdaresi Muhasebe Birimine 1.000,00 TL'nin yatırıldığına ilişkin makbuz, yatırımcılardan istenecek belgeler ile birlikte kapalı zarf içerisinde Trabzon İl Özel İdaresi Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne başvurarak 3 nüsha olarak teslim edilmesi gerekiyor.

 

Detaylı bilgi için tıklayınız!
Geri Dön