16 / 08 / 2022

Tte Gayrimenkul Yönetimi Geliştirme Ve Kiralama Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Tte Gayrimenkul Yönetimi Geliştirme Ve Kiralama Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Koray Özgül ve Nülüfer Özlem ortaklığında kuruldu.Tte Gayrimenkul Yönetimi Geliştirme Ve Kiralama Ticaret Anonim Şirketi bugün Sarıyer'de 100 bin TL sermaye bedeli ile Koray Özgül ve Nülüfer Özlem ortaklığında kuruldu.

Tte Gayrimenkul Yönetimi Geliştirme Ve Kiralama Ticaret Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu: Şirketin kuruluş amacı ve çalışma konusu şunlardır: Her türlü arsayı, binayı, depoyu, benzer gayrimenkulleri, sair sabit kıymetleri ve gayri maddi hakları yönetmek, işletmek, kiralamak, kiraya ve alt kiraya vermek, her türlü bina ve gayrimenkul yönetimi, geliştirmesi, işletmesi ve kiralaması gibi, konularda danışmanlık hizmetleri yapmak ve bu faaliyetlerin gerçekleştirmesi için her türlü sözleşmeyi imzalamak ve akdetmek, gayrimenkul projeleri geliştirmek ile her türlü gayrimenkul alım satım kiralama ve gayrimenkulü ücret veya sözleşme temeline dayalı olarak satın alınması, satılması ve kiralanmasında aracılık etmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü menkul ve gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir ipotek alabilir ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir şirket özel repo ofis bina inşaat alanı gayrimenkuller ve tesisler kiralayabilir arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde projeler geliştirebilir, inşaatlar yapabilir veya yaptırabilir ikinci ve üçüncü şahıslar adına ipotekler almaya ve vermeye taşıtlar almaya satmaya devir ve kiraya vermeye şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak intifa sükna gayrimenkul mükellefiyet kat irtifakı kat mülkiyeti tesis edilebilir her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak her türlü ayni ve sair haklara sahip olabilir tapu daireleri nezdinde cins tashihi ifraz tevhid taksim parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. Satış vaadi rehin ticari işletme rehini ve ipotek de dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkul malları üzerindeki ayni haklar tesis edebilir tapu kütüğü ve ilgili sicillerine şerh ve tescil ettirebilir. Şirket amacını gerçekleştirmek için ve yukarıda sözü geçen amaçlara ilişkin olarak; a. Yönetim hizmeti gelir sağlamak için ofis, rezidans, işyeri, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depo, ticari park ve her türlü gayrimenkulü yönetebilir,işletebilir,kiralayabilir.Kiracının mecuru dekorasyon başlangıç aşamasında projelerin mülk sahibi yada kiracıya iletilip onay alınması ve ilgili gayrimenkulun tamamlanması veya açılışına kadar tüm çalışmaları takip etmek bu konuda danışmanlık vermek ve açılışını yaptırmak. b. Tüm hizmet ücretlerini, hizmet ücretlerine ilişkin ödemeleri KDVyi ödenmemiş tutarlar üzerindeki faizleri, kiraları, ücretleri, harçları, resimleri, matrahları veya sair gelirleri toplayabilir ve arsa üzerine veya arsaya ilişkin olarak konulmuş, belirlenmiş tüm oranları, vergileri, ücretleri, harçları, resimleri matrahları ve sair nitelikli diğer harcamaları ödeyebilir. c. Hasar ve yıkıma ve şirketin gerekli ve uyun gördüğü diğer risklere karşı sigorta yaptırabilir ve şirketi, sigortalatılması gerektiğini düşündüğü mali sorumluluk ve sair risklere karşı sigortalatılabilir. d. Şirketin, zaman zaman bellenebilecek biçimde şirketin faaliyetleri için acil olarak gerekli olmayan paralarını işletebilir ve bunlarla yatırım yapabilir ve yapılan yatırımları devamı sağlayabilir veya başka şekilde değerlendirebilir, e. Her türlü teminat, sözleşme veya tazminat ve kefaletleri imzalayabilir, herhangi şarta bağlı olarak emaneten para veya borç alabilir ve herhangi bir miktar paranın ödenmesinde veya bir kişi, firma veya şirket tarafından bir yükümlülüğün yerine getirilmesine ilişkin olarak herhangi bir şekilde ve her türlü koşulla teminat veya garanti verebilir, f. Herhangi bir şekilde borç para alabilir ve toplayabilir ve borç alınan, toplanan veya ipotek, takyidat, teminat, yükümlülük veya şirketin mülk ve varlıklarının (mevcut veya gelecekteki) tamamı veya bir kısmı üzerindeki sair teminat sağlamak yoluyla borçlu olunan paranın geri ödenmesini temin edebilir. Şirketin taahhüt edebileceği veya şirket üzerinde bağlayıcı olabilecek herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğun şirket tarafından yerine getirilmesi temin ve garanti edebilir, g. Aracılık yapmamak kaydı ile Çek, poliçe, bono, konşimento, garanti, tahvil ve sair kıymetli evrak ve ciro edilebilir belgeler keşide edilebilir, kabul edebilir, ıskonto edebilir, ciro edebilir, imzalayabilir veya ihraç edebilir. h. Şirketin hedeflerine veya hedeflerinden herhangi birine ulaşılmasında yardımcı olabilecek şekilde herhangi bir hükümetle veya yetkili mercii ile düzenlemeler yapabilir, bu hükümet veya yetkili merciden şirketin uygun gördüğü herhangi bir karar, hak, ayrıcalık, veya imtiyaz, iktisap edilebilir ve bu imtiyazları, kararları, hakları, ve ayrıcalıkları sürdürebilir, gereklerini yerine getirebilir, kullanabilir ve bunlara uyabilir, i. Şirketin hedeflerine veya hedeflerinden herhangi birine ulaşılmasında veya yararlı olarak görülebilecek diğer her türlü şeyi yapabilir, j. Aracılık faaliyetlerini yürütme amacı haricinde, bonolar ve diğer tüm menkul değerleri ihraç edebilir, özel kişilerce veya kamu tüzel kişilerince ihraç edilmiş hisseler, bonolar ve diğer menkul değerler satın alabilir, satabilir veya bunlar hakkında tasarrufta bulanabilir. k. Şirketin amaç ve hedeflerine ilişkin olarak bu amaç ve hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunmak için tüzel kişilere katılabilir veya diğer Türk ve yabancı bireylerle ve tüzel kişilerle ortaklık ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.