Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği!

Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği!

31416 sayılı Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 31416 sayılı Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 Türkiye Boru Hattı Sistemleri ve Sıvı Depolama Tankları Deprem Yönetmeliği!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

TÜRKİYE BORU HATTI SİSTEMLERİ VE SIVI DEPOLAMA TANKLARI DEPREM YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yeni yapılacak veya mevcut zemin üstüne veya altına döşenen, karada veya deniz altında (kıyı ötesi) imal edilen doğalgaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatlarının [TS 821 EN 1916, TS EN 639, TS EN 805, TS EN 14161, TS EN 1295 standartları kapsamına giren], su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yeni yapılacak ve mevcut sıvı depolama tanklarının deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve güçlendirme tasarımı için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 166 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Uygulanacak esaslar
MADDE 3 – (1) Deprem etkisi altında doğalgaz, sıvı hidrokarbon, su, atık su taşıyan boru hatları, su arıtma ve pompa istasyonu tesisleri ile yeni yapılacak ve mevcut sıvı depolama tanklarının değerlendirme ve tasarımı için bu Yönetmeliğin ekinde yer alan esaslar uygulanır.

Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir yıl sonra yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

Eki için tıklayın