Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 2 gayrimenkul satılıyor!

Türkiye Şeker Fabrikaları'na ait 2 gayrimenkul satılıyor!

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'ne ait 2 gayrimenkul özelleştirilecek. Gayrimenkuller için son teklif verme tarihi 25 Temmuz 2019 olarak belirlendi.


Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi'nin Kırıkkale ve Erzincan'da yer alan 2 adet gayrimenkulü özelleştiriliyor. Gayrimenkuller için son teklif verme tarihi 25 Temmuz 2019 olarak belirlendi.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

Türkiye Şeker Fabrikaları

Mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ ye ait ve detayları yukarıda belirtilen Kırıkkale ve Erzincan İllerinde bulunan muhtelif taşınmazlar 1 ( Bir ) yıl süreyle kiraya verilecektir.
1-) Muhtelif Taşınmazların kiraya verilmesi ile ilgili ihale; 25/07/2019 Perşembe günü saat 10.00‘da, Mithatpaşa Cad. No:14 Yenişehir/ANKARA adresinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde kapalı teklif, açık artırma ve pazarlık suretiyle yapılacaktır.
Bu nedenle ihaleye iştirak edenler veya kanuni temsilcilerinin ihale gün ve saatinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğünde hazır bulunmaları gerekmektedir.
2-) İsteklilerin tekliflerini, ihale şartnamesinde belirtilen hususları dikkate alarak hazırlamaları ve ihalenin yapılacağı gün ve saate kadar, Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Haberleşme ve Arşiv Müdürlüğü’ne kapalı zarf içerisinde vermeleri gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
3-) Teklif sahipleri tekliflerini Türk Lirası cinsinden verecekler ve ihale Türk Lirası üzerinden değerlendirilecektir.
4-) İhaleyle ilgili dokümanlar, ihalenin yapılacağı adreste bulunan Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı Dahili Satış Müdürlüğü Servisinde görülebilir. Ancak; ihaleye iştirak edecekler ihale dokümanı almak zorundadır. İhale dokümanı Genel Müdürlük veznesine fatura karşılığı 200,- TL. yatırmak suretiyle veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kurumsal  Ankara  Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Genel Müdürlüğünün TR64
0001 0017 4537 7119 5850 24 no’lu hesabına KDV dahil 200,- TL yatırmak ve dekont açıklamasında “………….. kiralama ihalesi şartname bedeli” ifadesini içerir şekilde ve üzerinde ihaleye katılacak olan gerçek kişi veya tüzel kişinin isminin de açıkça belirtildiği dekont karşılığında Şirketimiz Pazarlama ve Satış Dairesi Başkanlığı-Dahili Satış Müdürlüğünden temin edilebilir.
5-) İstekliler teklif ettikleri toplam bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verebileceklerdir. Teminatlar nakit veya teminat mektubu şeklinde olabilecektir. Geçici teminatlarla ilgili bankalar veya katılım bankalarınca düzenlenecek süreli teminat mektuplarında süre; tekliflerin geçerlilik süresinden en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Geçici Teminatı olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6-) İş bu detayları ihale şartnamesinde belirtilen muhtelif taşınmazların kiraya verilmesi işi 4046, 2886, 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. Şirketimiz; Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği esasları dâhilinde, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, ihaleyi iptal etmekte, gerektiğinde teklif verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmada serbesttir. Bu husus teklif verme tarihinin sona ermesinden önce idarece duyurulacaktır.
7-) Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.; Söz konusu kiraya verilecek taşınmazların tamamını kiraya verebileceği gibi, bir kısmını kiraya vermeme veya daha sonra kiraya verilmek üzere sözleşme yapma yoluna gitme gibi hususlarda serbesttir. İstekliler bunu peşinen kabul etmiş sayılır.
8-) İhale ile ilgili tüm bilgiler; 0 (312) 458 57 57 - 458 57 58 nolu telefonlardan ve www.turkseker.gov.tr adresinden alınabilir.