Uluhan Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Uluhan Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!Uluhan Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yahya Ulucak tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 14 Temmuz'da Ümraniye, Tatlısu Mahallesi, Elalmış Caddesi'nde kuruldu.


Uluhan Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Yahya Ulucak tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 14 Temmuz'da kuruldu. 


Uluhan Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;  a. Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak.  b. Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek.  c. Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek.  d. Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek.  e. Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek.  f.  Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak.  g. Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak.  h. Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak.  i.  Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. j.  Her türlü binaların dekorasyonları ve spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak.  k.  Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek.  l.   Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı.  m. İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  n.  Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı.  P. Bilumum emlak komisyonculuğu ve emlak danışmanlık işleri yapmak.  r. Her türlü resmi ve özel inşaatlarının dış cephe cam ve metal kaplamalarını yapmak.  s. İnşaatların yapımında kullanılan bilumum inşaat malzemelerinin toptan ve perakende alım, satımı ithalat ve ihracatını yapmak.  Şirket bu amaç ve konularını gerçekleştirebilmek için; 1  Gerekli araç, nakil vasıtaları, makine ve tesisler ile bunların yedek aksamını satın almak, ithal etmek, gayri menkuller iktisap etmek, gayri menkuller ile ilgili cins tahsisi yaptırmak, devir ve ferağ etmek, sahip olunan gayrimenkul ve tesisleri gerektiğinde satmak veya kiraya vermek, gayrimenkuller ve tesisler kiralamak, arazi ve arsalar iktisap ederek üzerlerinde inşaat yapmak veya yaptırmak, depolar, satış ve teşhir yerleri kurmak, gerektiğinde bunları kiralamak, kiraya vermek ve satmak. İktisap olunan gayrimenkulleri taksim ifraz ve tefrik etmek, üzerlerinde kat irtifakı tesisi etmek, Şirketin ve üçüncü şahısların borç ve alacaklarını teminen ipotek, rehin, kefalet, ve diğer teminatları vermek ve almak, ipotek ve rehinleri fek ve tadil etmek gibi işlemlerde bulunabilir. 2  Amaç ve konusu ile ilgili olan veya bu faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira hakları ve beratları, marka, patent, teknik yardım, ticaret unvanı, imtiyaz ve ruhsatnameler ile bunun gibi diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını devir alabilir, kullanabilir, teminat olarak gösterebilir, kiralayabilir. 3  Amaç ve konusu ile ilgili işleri yapan gerçek ve tüzel kişilerle şirketler kurabilir, kurulmuş veya kurulacak şirketlere iştirak edebilir, yabancı ve yerli kurulmuş ve kurulacak gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapar. 4  Amaç ve konusu ile ilgili ihracata dönük pazarlama faaliyetinde bulunabilir, yurt içinde ve dışında sergi ve fuarlara katılabilir, gerçek ve tüzel kişilerle kamu iktisadi teşebbüsleri, Resmi devlet daireleri ve askeri idare tarafından açılan ihalelere katılır. Bu hususta gerekli akit ve sözleşmeler yapar. 5  Amaç ve konusu ile ilgili ekonomik organizasyon, müşavirlik ve fizibilite çalışmaları yapabilir. 6  Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif, yatırım kredileri, açık krediler ve benzeri kredileri temin etmek gibi işlemlerde bulunabilir.      Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve gerekli görülecek başka işlere de girişilmek istendiği takdirde.


Uluhan Metal Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Ümraniye, Tatlısu Mahallesi, Elalmış Caddesi, No:57/A.