25 / 09 / 2022

Ünye Belediyesi Kaledere'de kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Ünye Belediyesi Kaledere'de kat karşılığı inşaat yaptıracak!

Ünye Belediye Başkanlığı, Ünye Kaledere Mahallesi'nde kat karşılığı inşaat yaptıracak. İhalesi 11 Mart 2016 Cuma günü gerçekleşecek. İhale ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPTIRILACAKTIR

Ünye Belediye Başkanlığından:


Mülkiyeti Belediyemize ait Ordu İli Ünye İlçesi Kaledere Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve imar planında Ticari kullanım alanlı 48/10 ada/parsel üzerine tüm uygulama projeleri (Mimari, Statik, Elektrik, Mekanik projeleri, İksa Projeleri, Mahal Listeleri, Teknik Şartname, Uzmanlık Gerektiren Kazıklı Temel Uygulama Projeleri, Bu İşe Ait Model ve Uygulamaya Dönük Teknik Çözümleri İçeren Çizim ve Detaylar) Ünye Belediyesi tarafından hazırlatılmış olup, 2886 sayılı yasanın 36. Maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat işi yaptırılacaktır.


İli:Ordu

İlçesi:Ünye

Mah.:Kaledere

Ada/Parsel:48/10

Kullanım Şekli:Ticaret Merkezi

Arsa Alanı (m²):3013 m²

Toplam Kapalı İnşaat Alanı (m²):15.589,02 m²

 

1 - Bu işin tahmini keşif bedeli Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2015 Yılı İnşaat- Tesisat analiz, birim fiyatlarına ve özel piyasa pozlarına göre hazırlanmıştır.

2 - İhale 11 Mart 2016 Cuma günü, saat 14.00’de Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye adresindeki Ünye Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3 - İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Ünye Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye) adresinde 08.00 - 17.00 saatleri arasında görülebilir.

4 - İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler Noter tasdikli olacak ve bu suretlere ayrı, ayrı yevmiye numarası alınacaktır.

5 - İstekliler, İhaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte aşağıda yazılı belgeleri ibraz edecektir;

a - Kanuni İkametgahı olması, tebligat için Türkiye’de adres göstermesi.

b - Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi (2016 yılı vizeli)

c - Noter tasdikli İmza sirküleri.

d - Noter tasdikli vekaletname (gerekiyorsa).

e - İstekliler, son 15 yıl içerisinde tek sözleşmeye dayalı yapmış oldukları inşaat işlerinin keşif bedeli, yapılacak işin toplam keşif bedelinin %60’ı kadar olacak şekilde iş bitirme belgesini tevsik edecektir.

f - Yeni tarihli Gelir ve kurumlar vergisi borcu bulunmadığına dair belge.

h - 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair belge. (Firmalar taahhütname şeklinde verecektir.)

ı - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “2015 Yılı İnşaat- Tesisat analiz, birim fiyatlarına ve özel piyasa pozlarına göre hazırlanan tahmini keşif bedelinin %3 oranında geçici teminat alınacaktır.

Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir.

1. Tedavüldeki Türk parası,

2. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26.ncı ve 27.nci maddelerine uygun olarak düzenlenmiş süresiz, limit içi banka veya özel katılım bankaları teminat mektupları,

3. Devlet tahvilleri, hazine kefaletini haiz tahviller ve hazine bonoları (Hazine Bonolarında en fazla 6 ay vadeli ve nominal değerleri üzerinden olacak)

j - İstekli şirket ise onaylı şirket tüzüğü.

k - Yer Görme Belgesi

l - Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi.

m - Son 3 yıla ait Şirket Cirosu (her yıl için en az ihale bedelinin %50’sinden az olmamak)

n - Faaliyet süresi ile ilgili beyan ve belgeler

İstekliler, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ye kadar ihalenin yapılacağı Encümen Başkanlığına, makbuz karşılığında verilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı (Telgraf ve postada) meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6 - İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile okunaklı bir şekilde, (Silinti, kazıntı olmayacak) yazılacaktır.

7 - İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale Şartnameleri hükümleri uygulanacaktır.

8 - Bu İşin Şartnamesi 1000,00 TL (Bin Türk Lirası) bedel karşılığında, ihale tarihinden en geç 1 gün önce (Kaledere Mahallesi Belediye Caddesi No: 3 Ordu/Ünye) adresindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden temin edilebilecektir.

İlan olunur.

Geri Dön