Urbanart Mimarlık Planlama Anonim Şirketi kuruldu!

Urbanart Mimarlık Planlama Anonim Şirketi kuruldu!

Urbanart Mimarlık Planlama Anonim Şirketi, Caner Bingöl Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 25 Aralık'ta Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 133. Sokak 'ta kuruldu.


Urbanart Mimarlık Planlama Anonim Şirketi, Caner Bingöl Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 25 Aralık'ta Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 133. Sokak'ta kuruldu. 


Urbanart Mimarlık Planlama Anonim Şirketi iş konusu; Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1-) Her türlü imar planları ve çevre düzenleme planları, gayrimenkul değerleme tescili ile mimarlık hizmetleri ve planlama işleri ve dekorasyon-restorasyon uygulama ve peyzaj işleri ve haritacılık işleri yapmak. 2-) İnşaat sektöründe her tür proje hazırlanması, uygulanması, kontrolü ve bu konularda teknik ve bilimsel müşavirlik hizmetlerini yapmak. 3-) Turizm alanında otel, lokanta, yemekhane, yatakhane ve yurt gibi işletmeler kurmak, işletmek ve kiralamak, 4-) Her türlü yer altı ve yer üstü madenler ile yer üstü maden ürünleri ile istisnasız tüm zirai ürünleri üretmek, işletmek ve ithali ve ihracatı ile dahili ticaretini yapmak. 5-) Her türlü petrol istasyonu inşaatı, işletmesi ile  turistik tesisler inşaatı ve işletmesi, kiralaması ve alım satımını yapmak. 6-) Her türlü gıda üretimi, alımı, satımı ile hayvan yemleri ile orman ürünleri üretimi ile yine zirai ve orman ürünlerinin üretimi sınai işletmesi ve ithalat ve ihracatı ile dahili ticaretini yapmak. 7-) Başta inşaat sektörü makine ve teçhizatları olmak üzere tekstil makineleri ve hava, kara, deniz nakil araçları ve tüm bunların yedek parçalarının imalatı, ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini yapmak. 8-) Deri, yün, pamuk, sentetik tekstil ürünleri üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek ve bu kapsamda hayvancılık ve ziraat işleri yapmak. 9-) Konservecilik ve hazır gıda işleri yapmak ve bu maksatla bahçecilik ve tarla işletmeciliği yaparak tahıl ve yaş meyve sebze üretimi yapmak, alıp satmak, ithal ve ihraç etmek. 10-) Her türlü sınai, ticari ve mali organizasyonlar, kuruluşlar için yönetim müşavirliği ve teknik hizmet  müşavirliği yapmak. 11-) Amaç ve mevzu kapsamında yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler açmak ve düzenlenmiş tüm fuar ve organizasyonlar ile bilimsel seminerlere katılmak ve bu tür faaliyetleri doğrudan kendisi yapmak. 12-) Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. 13-) Her türlü bilgisayar sarf malzemesi ve teknolojik aletler almak, satmak, servis hizmeti vermek, donanım ve yazılım hizmeti vermek. 14-) Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifak, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. 15-) Şirket her türlü statik, mekanik, elektrik ve tesisat projesi ve uygulaması yapar ve yaptırır. 16-) Her türlü halkla ilişkilerle ilgili hizmetler vermek. 17-) Sesli, ışıklı, hayal fişek, lazer gösterileri ve görüntülü gösteriler yapmak. 18-) Her türlü basım ve yayımcılık işleri yapmak, yaptırmak. 19-) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü resmi ve özel, gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkullerin,   gayrimenkul projelerinin ve gayrimenkule dayalı hak ve faydaların belirli bir tarihteki muhtemel değerlerinin bağımsız ve tarafsız olarak, bu değeri etkileyen gayrimenkulün niteliği, piyasa ve çevre koşullarını analiz ederek, uluslararası alanda kabul görmüş değerleme standartları çerçevesinde takdir edilmesi konusunda faaliyet göstermek, 20-) Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gayrimenkullerin ayrılmaz bir parçası niteliğindeki makine ve teçhizatların, istisnai olarak taşınmaz sayıldığı durumlarda gemilerin yerinde tespitini yapmak, değer takdiri faaliyetinde bulunmak, 21-) Gayrimenkullerle ilgili proje analizi yapmak, fizibilite çalışması yapmak, bölge ve konum araştırması yapmak, en   yüksek ve en iyi kullanım değer analizi tespitinde bulunmak, yatırım stratejileri belirlemek ve geliştirmek, yatırım performans değerlemelerinde bulunmak, pazar analizleri ve pazar araştırmaları yapmak, gayrimenkul geliştirme çalışmalarında bulunmak, pazarlama stratejileri belirlemek ve hizmetleri sunmak, bölge ekonomisi araştırmalarında bulunmak, proje yönetim hizmetleri sunmak, gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı hakların hukuki durumları ile ilgili analiz ve raporlama hizmetlerinde bulunmak. 22-) Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklar da bulunmak, 23-) Sermaye Piyasası Kurulunun denetimine tabi kurum ve kuruluşların sahip oldukları gayrimenkullerin, hakların ve gayrimenkule dayalı projelerin değerlemesini yapmak, kiraya verilmesi halinde kira bedellerini belirlemek bu kurum ve kuruluşların kiralayacakları gayrimenkullerin kira bedellerini belirlemek, yenilenecek kira sözleşmelerinde kira bedellerini belirlemek, ipotek kabul edilmesi, ayni sermaye alınması konularında değerleme hizmeti vermek, gayrimenkule dayalı projelerin inşaatına başlanabilmesi için yasal  prosedüre uyulduğuna ve gerekli belgelerin tam ve doğru olduğuna dair tespitlerde bulunmak ve rapor düzenlemek, Uluslararası muhasebe standartları tabi kuruluşların ilgili kanunlarda belirtilen gayrimenkul değerleme işlemlerini yapmak, yürürlükteki bütün mevzuatın izin ve yetki verdiği gayrimenkul değerleme işlerini yapmak.


Urbanart Mimarlık Planlama Anonim Şirketi adres: Sarıyer, Ayazağa Mahallesi, 133. Sokak 1/B