02 / 12 / 2023

Üsküdar Belediyesi, Çengelköy'de konut arsası satıyor!

Üsküdar Belediyesi, Çengelköy'de konut arsası satıyor!

Üsküdar Belediye Başkanlığı, Çengelköy Mahallesi'nde bulunan 1.253,43 metrekare arsayı 2 milyon 956 bin TL'den satışa çıkardı. İşte Üsküdar Belediyesi'nin arsa satış ihalesinin yeri, zamanı ve diğer detayları...Üsküdar Belediyesi, Çengelköy de konut arsası satıyor!


Üsküdar Belediyesi, Çengelköy Mahallesi 140 pafta, 879 ada, 94 parseldeki 'konut alanı' nitelikli 1.253,43 metrekare arsayı kapalı teklif usulü gerçekleştirilecek ihale yoluyla satışa çıkardı. 


Üsküdar Belediye Başkanlığı'nın arsa satış ihalesi, Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 24 Temmuz 2014 Perşembe günü tarihinde saat 10.30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacak.


Çengelköy'deki arsanın muhammen satış bedeli, 2 milyon 956 bin TL + KDV ve geçici teminat bedeli, 90 bin TL olarak belirlendi. İşte bugünkü (14 Temmuz 2014 Pazartesi) ve 29060 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan o ihale ilanı;


TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR


İstanbul İli Üsküdar Belediye Başkanlığından:


1 - Mülkiyeti Belediyemize ait İstanbul İli,  Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, 140 pafta, 879 ada, 94 parsel sayılı, arsa nitelikli, 1.253,43m² alanlı, imar planında “Konut Alanı” lejantında kalan ve aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazın tamamı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile satılacaktır.

 

İl: İstanbul

İlçe: Üsküdar

Mahalle: Çengelköy

Pafta: 140

Ada: 879

Parsel: 94

Alanı (m2): 1.253,43 m2

Cinsi: Arsa

İmar Durumu: Konut

Muhammen Satış Bedeli: 2.956.000,00 TL + KDV

Geçici Teminat Bedeli: 90.000,00,-TL

İhale Tarihi: 24.07.2014

İhale Saati: 10.30


2 - İhale Üsküdar Belediye Encümen Salonunda 24/07/2014 tarihinde Perşembe günü saat 10.30’da Üsküdar Belediye Encümenince yapılacaktır.


3 - Taşınmaz mal satış şartnamesi Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nden görülebilir ve 500,00-TL (Beşyüztürklirası) ücret karşılığında satın alınabilir. Ayrıca www.uskudar.bel.tr adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşılabilir.


4 - İhaleye çıkarılan taşınmazın;


a) Muhammen Satış Bedeli=2.956.000,00-TL+KDV(İkimilyondokuzyüzellialtıbintürklirası+KDV)


b) Geçici Teminat Miktarı    =     90.000,00.-TL (Doksanbintürklirası)’dır.


5 - İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI


a) 2886 sayılı Kanunun 37.maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu,


b) Geçici teminat; İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için satın alacakları taşınmazın muhammen bedelinin en az %3’ü (yüzde üç) nispetinde geçici teminat veya banka teminat mektubu vereceklerdir.


c) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında şartname satın almak zorundadır.


d) İhale dosyasının (şartname) idareden satın aldığına dair dosya alındı makbuzunun aslını vermesi.


e) İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname.


f) Nüfus cüzdanı sureti, Noterden tasdikli imza beyannamesi, (Gerçek kişiler için),


g) İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (Gerçek kişiler için)


h) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi


i) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya 

Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,


ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi


j) Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri


k) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.


l) Ülkemizde yabancıların mülk edinmesi konusunda yasal mevzuat dahilinde herhangi bir engelleyici hüküm bulunmaması koşullarında T.C. uyruğunda olmayan yabancıların ihaleye iştirak etmesi halinde verecekleri her türlü teminatlarda (geçici, v.s. gibi) yerli bankalar veya özel finans kurumlarının kontrgarantisi (Counterguarantee) istenecektir. Ayrıca bu yabancı istekliler idareye sunacakları her türlü belgeleri, yeminli tercüman bürolarında Türkçe’ye çevirmek zorundadır.


6 - İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar, ipotek masrafları ve diğer giderleri ödemek alıcıya aittir.


7 - Taşınmazın satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak hazırlayarak 24.07.2014 tarihinde Perşembe günü saat 10.00’a kadar Üsküdar Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim edeceklerdir. Posta, kargo, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresinin saat ayarı esastır.


8 - İhale bedeli peşin tahsil edilecektir.


9 - İhale komisyonu (Belediye Encümeni), gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İlan olunur. 6145/1-1


Üsküdar Belediyesi'nin ihale ilanını indirmek için tıklayın!

Geri Dön