Üsküdar Ünalan Mahallesi güneyi imar planı askıda!

Üsküdar Ünalan Mahallesi güneyi imar planı askıda! Üsküdar Ünalan Mahallesi güneyi imar planı askıda!

Üsküdar Ünalan Mahallesi güneyi Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı tadilatı askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, imar plan tadilatını 15 Mayıs 2014'te onayladı. İşte o planın detayları...
Üsküdar İlçesi, Ünalan Mahallesi, Güneyi - Nazım İmar Planı'na yapılan itirazlara ilişkin 1/5000 ölçekli imar planı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 Temmuz 2014 Cuma günü ilanen askıya çıkarıldı. 


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 28214 dosya numaralı imar planı tadilatını 15 Mayıs 2014'te onayladı. Şehir Planlama Müdürlüğü tarafından hazırlanan imar planı, 4 Ağustos 2014 Pazartesi günü askıdan indirilecek.  Detaylar şöyle..


Plan Uygulama Hükümleri!


A. Genel Hükümler


1- 1/5000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı, plan paftaları, plan raporu, plan uygulama hükümleri ile bir bütündür. 


2- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları yapımı ve avan proje uygulamaları sırasında ilgili kurum görüşleri alınacaktır.


3- 1/5000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı'nda çizilen çeşitli arazi kullanım ve yerleşme alanlarına ait sınırlar üzerinden plan mikyası ile ölçü alınamaz, yer tespiti ve uygulama yapılamaz. Uygulamaya ait sınırlar ve detaylar 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda belirlenecektir. 


4- 1/5000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı'na göre hazırlanacak 1/1000 Uygulama İmar Planları onanmadan uygulama yapılamaz. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları hazırlanıncaya kadar kamuya ait eğitim, dini, kültürel tesis, teknik altyapı vb. tesislerde avan projeye göre uygulama yapılabilir. Avan proje uygulamalarında çevre yapılanma koşulları dikkate alınır. 


5- 1/5000 ölçekli Ünalan Mahallesi Güneyi Nazım İmar Planı'na göre hazırlanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nda belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanları ile kentsel yeşil alanlar kamu eline geçmeden uygulama yapılamaz. 


6- Planda yapılaşma değerleri belirtilmemiş kamu ve özel donatı alanlarındaki yönetmelikler doğrultusunda, çevre, yapılaşma koşullarına uygun olarak ve KAKS:2.50'yi geçmemek koşulu ile belediyesi tarafından onaylanacak avan projeye göre yapılacaktır. 


7- Bu planda gösterilenler dışında kalan ve ölçek nedeniyle gösterilemeyen araç ve yaya yolları, küçük yeşil alanlar, parklar, otoparklar, teknik altyapı alanları, sosyal kültürel tesis alanları vb. donatı alanları, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nda düzenlenecektir.


8- İlgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin alınması koşulu ile kültürel tesislerin, meydan ve yol gibi kamuya açık alanlarının zeminaltlarında kapalı otopark yapılabilecek olup, zemin altı otopark alanlarının üstü planda belirtilen fonksiyon dışında başka bir fonksiyon için kullanılamaz.


9- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında; 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ayrılan donatı alanlarında alan büyüklüğü sabit kalmak koşulu ile parsel içinde yer değişikliği yapılabilir. 


10- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapım aşamasında Karayolları Genel Müdürlüğü görüşü alınarak belirlenec ek karayolu koruma kuşağı alanlarında ilgili kurumun görüşü doğrultusunda uygulama yapılacaktır. 


11- Konut + Ticaret alanlarında ve kamu kullanımına ayrılan tüm alanlarda proje ve uygulama aşamasında Meri İmar Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda engelliler için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 


12- Bölgesel trafo gereksinimini karşılamak üzere, trafo alanları maksimum 60 metrekareyi geçmemek ve gerekli tedbirler alınmak kaydıyla, Belediyesince uygun görülecek alanlar içinde düzenlenebilir. 


13- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca 19.01.2010 tarihinde onaylanan Anadolu Yakası Mikro Bölgeleme Projesi kapsamında hazırlanan ve imar planlarına esas olan 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritalarına göre zemin durumu ile ilgili planda belirlenen yerleşime uygun alanlar ile yerleşime önlemli alanların açıklamaları ve yapılaşma kriterleri plan raporunda açıklanmış olup uygulama aşamasında bu kriterlere uyulacaktır. 


14- Açık ve kapalı çıkmalar emsale dahildir. 


15- Deprem Yönetmeliği, Sığınak Yönetmeliği, İSKİ Atıksuların Kanalizasyona Deşarj Yönetmeliği ve ilgili diğer yönetmelik hükümlerine uyulacaktır. 


16- Bu planda sınırları belirlenmiş olan yerleşime önlemli uygun alanlarda bu planla yapılaşma hakkı verilmiş ise topoğrafik durum, zemin özellikleri ve depremsellik durumuna uygun olarak yapılaşma nizamı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarında belirlenecektir.


17- Uygulama İmar Planları'nda İmar Kanunu'nun 18. Maddesi hükümleri uygulanmadan normal şartlarla yapı izni verilemeyen yerlerde planın ve raporunun öngördüğü parsel genişliği ve derinliği sağlayacak tevhid ve ifrazlar yapılmadan imar planında belirlenen yükseklikler ve derinlikler verilemez. 


18- Bu planda yapılaşma değerleri net imar parseli üzerinden hesaplanacaktır. Terk miktarı parselin yüzde 40'ını geçmesi ve bilabedel terkedilmesi halinde KAKS değeri parsel alanının yüzde 60'ı üzerinden hesaplanır. 


19- 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planları'nda depremsellik nedeniyle yapılaşmaya ilişkin tedbirler ilçe belediyesince alınacaktır. 


20- İmar planı yapımı ve değişikliklerine ait esaslara dair yönetmelik ve ilgili tebliğlere uygun olmak kaydıyla Konut + Ticaret alanlarında planda belirlenmiş olan yapılaşma koşullarını aşmamak kaydıyla yurt binası yapılabilir. 


21- Parsel büyüklüğüne bağlı emsal artışları ile ilgili hükümler:


21.1. - Parsel büyüklüğüne bağlı emsal artışları mevcut yapıların yıkılıp yeniden yapılması veya boş parsellerin yapılaşmış parseller ile yeniden yapılması veya boş parsellerin yapılaşmış parseller ile tevhidi durumunda geçerlidir. Boş parsellerin yapılaşmış parseller ile tevhidi durumunda tevhid edilen parsellerin yüzde 50'den fazlasının halihazırda yapılaşmış olması koşulu aranır. 3500 metrekarenin üzerindeki parsellerde bu şartlar aranmaz.


21.2. - 1/5000 ölçekli nazım imar planında gösterilmeyen araç yolları adaların birleşmesi durumunda ilgili kurumlardan (İSKİ, Ayedaş, İgdaş, Ulaşım Koordinasyon, Raylı Sistem Müdürlüğü vb.) olumlu görüş alınmak koşulu ile iptal edilebilir. 


İptal edilen yol alanları, adaların birleşmesi sonucu oluşan parselin İlçe Belediyesi'nce uygun görülen bir bölümünde otopark ve park alanı (Kamusal alan) olarak ayrılacaktır. 


21.3. - Donatıya konu olan parsellerin bulunduğu yapı adalarının bir bütün olarak birleştirilmesi durumunda bu parseller hariç tutulur. Söz konusu parsellerin alanı yapılaşma değeri hesabına dahil edilmez. 


21.4. - Birleşmeye konu olmayan parsellerdeki mevcut yapılar ile yeni yapılacak olan yapıların entegrasyonunun sağlanabilmesi için birleştirilecek olan parsellerde yeni yapılacak yapılar ile açık alanların donatı alanlarının parsel içindeki yer seçimlerini ve parsel büyüklüğ oranında kamuya bedelsiz terk edilecek donatı alanlarının türlerini ilgil yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda ve bölge için gereklilik durumunu dikkate alarak belirlemeye belediyesi yetkilidir. 


21.5. - Plan hükümleri doğrultusunda ek yapılaşma hakkı alan alanlarda her bağımsız bölüm için "1" (bir) otopark alanı düzenlenecektir.  


22- Planda yer almayan hususlarda Meri İmar Yönetmelik hükümleri geçerlidir. 


B- Özel Hükümler


1- Kentsel Alan Kullanımı


1.1. Kentsel Çalışma Alanları


- Konut + Ticaret Alanları


Büyüklüğü 800 1500 metrekarenin altındaki parsellerde; 


- KAKS: 1,80


Büyüklüğü 801-1200 1501-3000 metrekare arasında olan parsellerde;


- Yüzde 15 ilave KAKS


Büyüklüğü 1201-3500 3001-5000 metrekare arasında olan parsellerde; 


- Yüzde 25 ilave KAKS


- Uygulama yapılan alanın yüzde 10'u oranındaki Park ve Otopark emsali parselinde kullanılmak üzere kamuya terk edilecektir.


Büyüklüğü 3501 5001 metrekare ve daha büyük parsellerde; 


- Yüzde 40 ilave KAKS


- Uygulama yapılan alanın yüzde 15'i oranındaki Park, Otopark, Eğitim Tesisi ve Dini Tesis emsali parselinde kullanılmak üzere terk edilecektir. 


Yapı adası oluşturulan parseller: 


2500 3500 metrekareden küçük olmamak koşuluyla 1/1000 ölçekli uygulama imar planında araç yaya yolları ve donatı alanları ile sınırlandırılmış yapı adaları;


- Yüzde 40 ilave KAKS


- Uygulama yapılan alanın yüzde 20'si oranındaki Park, Otopark, Eğitim Tesisi ve Dini Tesis emsali parselinde kullanılmak üzere terk edilecektir. 


- 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'nda araç yolları ve donatı alanları (İsale İletim Hattı hariç) ile sınırlandırılmış yapı adaları;


Yüzde 40 ilave KAKS


Çatı arası dubleks KAKS değerine dahil değildir.


Uygulama yapılan alanın yüzde 25'i oranındaki Eğitim Tesisi ve Dini Tesis emsali parselinde kullanılmak üzere terk edilecektir. 


Ön Bahçe mesafesi en az 10 metredir.


Konut + Ticaret alanlarında zemin ve bodrum katlar ticaret alanıdır. Zemin üstü katlarda konut dışında ticaret fonksiyonları yer alabilir. 1.2. - Kazı Alanları


- Kazı Alanı


Kazı alanı olarak belirlenen alan ve yakın çevresinde yapılacak her türlü kazı ve altyapı çalışmaları müze denetiminde yapılacaktır. Ayrıca bu alanlarda yapılacak her türlü inşai ve fizik müdahale öncesinde ilgili koruma kurulundan görüş alınacaktır.


- Jeolojik Açıdan Yerleşime Uygun Olmayan Alan


Bu alanlarda gerekli önlemle alınmadan, uygulama yapılamaz. Tüm yapılarda ayrıntılı zemin etüdü yapılmadan yapı ruhsatı verilemez. Depremsellik nedeniyle yapılaşmaya ilişkin tedbirler ilçe belediyesince alınacaktır. 19.01.2010 tarihinde Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından onaylanan Mikro Bölgeleme Projesi raporunda belirtilen hususlara uyulacaktır.


1.3. - Açık ve Yeşil Alanlar


- Parklar ve Dinlenme Alanları


Bu alanlarda parklar, çocuk bahçeleri ve açık spor alanları yer alabilir. 


- Ağaçlandırılacak Alanlar


Bu alanlarda yapılaşmaya izin verilmeyecek ve belediyesince ağaçlandırılacaktır. Ağaçlandırılacak alanlar, ilgili mevzuat doğrultusunda Orman Su İşleri Bölge Müdürlüğü'nün uygun görüşü alınmak koşulu ile fidanlık alanı vb. olarak kullanılabilir. Sergi, konferans salonları vb. tesisler yer alacaktır. 


- Dini Tesisler Alanı


Bu alanlarda dini tesisler, lojman ve müştemilatlar yer alabilir. 


- Üniversite Alanı


Bu alanda Emsal:3.00 olup yükseklik serbesttir. 0.00 kotu Ünalan Caddesi'nden verilecektir.


1.5.  Özel Kentsel Sosyal Altyapı Alanları


- Özel Orta Öğretim Tesisleri Alanı


Bu alanlarda Orta Öğretim fonksiyonları yer alabilir. 


- Özel Eğitim Tesisleri Alanı


Bu alanlarda, Özel Eğitim fonksiyonları yer alabilir. - Özel Spor ve Sağlık Tesisleri Alanı 


Bu alanda TAKS:0.40, KAKS:1.60 olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak avan projesine göre uygulama yapılacaktır. 


Bu alanda otopark ihtiyacının parsel bünyesinde karşılanması kaydıyla 1. bodrum kat iskan edilebilir ve emsale dahil değildir. İskan edilen bodrum katta ve doğal zemin kotu üstündeki kısımlarda TAKS değeri aşılamaz. Bu alanda birden fazla bağımsız bölüm yapılamaz bağımsız bölüm olarak konut ve ticaret birimleri yer alamaz. 


Bu alanda en fazla yükseklik 10 kat (35.50 metre) olup bağımsız bölüm yapılmamak şartı ile tesise hizmet edecek ticari birim yapılabilir. 


2. - Kentsel Teknik Altyapı


2.1. - Ulaşım / Karayolları


- 2. Derece Kentiçi Yollar


Planda 20 metre ve 18 metre olarak düzenlenen planlama bölgesinin alt yerleşme bölgelerini kendi içinde ve birbirine bağlayan yollardır. Taşıt izleri, tretuar ve yaya aksları, yol, en kesitlerinin içindedir. 


- Otopark Alanları


Bu alanlar açık otopark olarak düzenlenecektir. 


- Meydan Düzenleme Alanı


Bu alanda; park ve yaya alanları gibi rekreasyon alanları yer alacak olup uygulama İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından onaylanacak Kentsel Tasarım Avan Projesi'ne göre yapılacaktır. Bu alanda takılabilir-sökülebilir malzemeden olmak üzere 1 katı geçmemek koşuluyla yapılar yapılabilir. Bu alanda en fazla E:0.03'tür.


Bu alanda zemin altı otoparkı yapılabilecek olup olağanüstü koşullarda sığınak olarak kullanılacaktır. 


2.2. - Ulaşım / Demiryolları


- Yeraltı Metro Hattı


Yeraltı metro hattı şematik olup; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Raylı Sistem Müdürlüğü görüşü doğrultusunda netleştirilecektir. 


- Yeraltı Metro Hattı ve İstasyon Alanları Koruma Sınırı


Yeraltı metro hattı ve istasyon alanları koruma sınırı şematik olup, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Raylı Sistem Müdürlüğü görüşü doğrultusunda netleştirilecektir. 


Koruma sınırı içinde yapılacak her türlü imar, inşai ve kazı çalışmalarında Raylı Sistem Müdürlüğü'nden görüş alınacaktır. 


- İstasyon Alanı


İstasyon Alanı şematik olup 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda ilgili kurumun görüşleri doğrultusunda netleştirilecektir. 


2.3. - Teknik Altyapı


- Trafo Alanı


Bu alanda uygulama aşamasında ilgili kurumdan görüş alınacaktır. 


2.4. - Su, Kanalizasyon ve Çöp


- İsale İletim Hattı


İsale hattı güzergahında hafriyat yapılamaz. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda İSKİ görüşü alınmadan uygulama yapılamaz. 


- Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı


Özel Sosyal Kültürel Tesis Alanı'nda yurt, kurs, meslek edindirme kursları ve bu alanlara hizmet edecek fonksiyonlar yer alabilir. Bu alanlarda E:20 olup konut ve ticaret birimleri yapılamaz.


Üsküdar Ünalan Mahallesi güneyi imar planını indirmek için tıklayın!

Emre Kulcanay / Emlakkulisi.com