Vakıf GYO'nun sermaye artırımı onaylandı!

Vakıf GYO'nun sermaye artırımı onaylandı! Vakıf GYO'nun sermaye artırımı onaylandı!

Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı , kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230 milyon TL olan çıkarılmış sermayesini yüzde 100 oranında artırarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460 milyon TL'ye çıkardı.Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda  Bedelli Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri Hakkında açıklama yaptı.

Vakıf GYO'nun 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2020 tarihli ve 25/515 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/26 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyuruldu. Bu kapsamda Kurul'un 17 Nisan 2020 tarihli ve 12233903-340.05.05-E.4280 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verildi.

Vakıf GYO KAP açıklaması

Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Nisan 2020 tarihli ve 25/515 sayılı toplantısında uygun bulunmuş ve 2020/26 sayılı Sermaye Piyasası Bülteni'nde duyurulmuştur. Bu kapsamda Kurul'un 17 Nisan 2020 tarihli ve 12233903-340.05.05-E.4280 sayılı yazısı ile ihraç edilecek paylara ilişkin izahameye de onay verilmiştir. 17 Nisan 2020 tarihindeki KAP açıklaması ile duyurulan onaylı izahname ekinde yer alan tüm beyanlar ve diğer belgeler ektedir.

Ortaklarımızın ellerindeki payların %100 oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır ve pay alma hakları kısıtlanmamıştır.

Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 21.04.2020 ile 05.05.2020 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılacaktır.


Yeni pay alma hakkının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın rüçhan hakkı kullanım fiyatı 1 TL olarak belirlenmiştir.


Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde; 2 (iki) işgünü süreyle nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilecektir.


Sermaye artırımına ilişkin izahnameye Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) www.kap.gov.tr, Şirketimizin www.vakifgyo.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.vakifyatirim.com.tr adreslerindeki internet sitelerinden de ulaşılması mümkündür.


Halka arzdan arta kalan payların mevcudiyeti halinde, ana ortağımız T.Vakıflar Bankası T.A.O., kalan payları, satış süresinin bitişini takip eden 3 (üç) iş günü içerisinde, her halukarda her bir pay için 1 TL nominal değerden aşağı olmamak üzere halka arz fiyatı ortalamasından, bedelleri tam ve nakden ödenmek suretiyle satın almayı taahhüt etmiştir.