Vakıflar, Hatay'da 19 milyon TL'ye turistik tesis yaptıracak!

Vakıflar, Hatay'da 19 milyon TL'ye turistik tesis yaptıracak!

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Hatay İskenderun'da bulunan 48 bin 966 metrekarelik alana turistik tesis yaptıracak ve 49 yıl süreyle kiraya verecek... Karaağaç beldesinde bulunan sulu tarla cinsindeki alanın parsel numarası 532. Söz konusu vakıf taşınmazı üzerine 19 milyon 73 bin 655 TL tahmini bedelle turistik tesis yaptırılacak ve 49 yıl süreyle kiraya verilecek. İhale 16 Mart 2011 Çarşamba günü, saat 10.00'da, kapalı teklif usulü ile gerçekleşecek.
Hatay-İskenderun Karaağaç 532 Nolu Parselde Kayıtlı Vakıf Taşınmazın Turistik Tesis Yapım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşi ihalesinin ayrıntıları şöyle:

Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:
Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği kapalı teklif usulü ve Vakıflar Meclisinin 6/7/2010 tarih ve B.02.VGM.0.05.00.00/421/316 kararı gereği 49 yıl süreyle, yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.
İLİ                                                      :   Hatay
İLÇESİ                                               :   İskenderun
BELDESİ                                           :   Karaağaç
CİNSİ                                                 :   Sulu Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ (m2)                        :   48966 m2
PARSEL NO                                      :   532
VAKIFLAR MECLİSİNİN
KARAR TARİH ve NOSU             :   6/7/2010 ve B.02.VGM.0.05.00.00/421/316
MUHAMMEN İNŞAAT BEDELİ  :   19073655 TL
                                                               (OndokuzmilyonYetmişüçbinAltıyüzellibeşTL)
GEÇİCİ TEMİNAT                          :   572209,65.TL (BeşyüzyetmişikibinİkiyüzdokuzTL,AltmışbeşKr)
İHALE TARİHİ VE SAATİ             :   16/3/2011 Çarşamba günü Saat: 10,00
İŞİN ADI                                           :   Hatay-İskenderun Karaağaç 532 Nolu Parselde Kayıtlı Vakıf Taşınmazın Turistik Tesis Yapım

Karşılığı Kiraya Verilmesi İşi
Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmaza ilişkin alınmış Vakıflar Meclisinin 6/7/2010 tarih ve B.02.VGM.0.05.00.00/421/316 sayılı kararı ile 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesine istinaden;

1 - Sözleşme tarihinin yer teslim tarihi sayılması,
2 - Proje ve inşaat süresi dahil olmak üzere kira akdi süresinin toplam 49 yıl olması,
3 - Söz konusu taşınmaz üzerindeki (varsa) tüm yapıların yıkılması, enkazın iş yerinden uzaklaştırılması ve taşınmazların imarlı parsel haline getirilmesi için Kadastro Müdürlüğüne sunulmak üzere işlem dosyasının hazırlanması ve onaylatılması, tapu sicil müdürlüğünde yeni oluşacak imar parsellerinin tapularının vakfı adına çıkartılması, bu işlemler için her türlü ücretin yüklenici tarafından karşılanması, yapılacak yapılar ve tesis ile ilgili gerekli tüm izin, ruhsat ve diğer belgelerin Belediye ve diğer tüm ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilmesi, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmelikler doğrultusunda, 5 yıldızlı turistik otel fonksiyonuna uygun olarak uygulama projelerini İdaremize, Belediyeye ve ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarına onaylatılması, sözleşmenin imzalanmasından sonra toplam ilk 5 yıl içerisinde tesisin hizmete açılması, aksi takdirde sözleşmenin fesih edilerek kesin teminatı ile o zamana kadar yatırılan kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve yapılan imalatların İdareye bağışlanmış sayılması,
4 - İnşaat tamamlanıp tesis işletmeye açılıncaya kadar taşınmazın başka bir amaçla kullanılmaması,
5 - Yer teslim tarihinden itibaren alınacak kiraların;
(İşbu muhammen kira bedeli, söz konusu taşınmaz(lar) üzerine 10.656,00 m2 beş yıldızlı otel , 3.234,00 m2 ikincil konut, 217,00 m2 günübirlik tesis inşa edilmek üzere öngörülmüştür.)
a) İnşaatın yapım süresi olarak hesap olunan 5 yıllık sürenin bitimine kadar aylık sabit 2.000,00.- TL kira alınması ve bu kiranın yıllık olarak defaten tahsil edilmesi,
b) 6. yılın kirasının aylık kirasının; 2010 yılı Haziran ayındaki 6.000,00.-TL kira değeri baz alınmak suretiyle ve bu miktarın ÜFE endeksi kullanılarak 6. yılın ilgili ayında güncellenmesi neticesinde bulunacak bedelin kira alınması,
c) 7. yıldan 25. yılın sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın aylık kira miktarının ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira olarak alınması,
d) 26. yılın kirasının, 25. yılın kirasına % 60 oranında artış yapılarak hesaplanacak miktar olması,
e) 27. yıldan 49. yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira miktarının ÜFE oranında arttırılmasıyla bulunacak bedelin aylık kira olarak alınması,
6 - Yapılan imar tadilatı neticesinde taşınmazdan yapılacak terkinin yasal sınırın üzerinde kalan kısmının ekspertiz raporunda belirtilen arazi satış değeri üzerinden hesaplanacak bedelin yüklenici tarafından karşılanması, bu bedelin sözleşme imzalanması sırasında nakden ve defaten vakfın hesabına yatırılması,
7 - İşin yüklenicisi tarafından vakıf taşınmazlar üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
8 - Sosyal, kültürel ve eğitim amaçlı etkinlikler için gerek görülmesi halinde ihtiyacın özelliğine göre turistik tesisin gerekli görülen bağımsız bölümlerinin konaklama da dahil olmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına bedelsiz olarak kullandırılması,
9 - 49. yılın sonunda tesisin çalışır ve bakımlı bir vaziyette ve hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan İdaremize teslim edilmesi, şartlarıyla proje ve inşaat süresi dahil toplam 49 yıl süreyle yapım karşılığı uzun süreli kira ihalesine çıkarılması Kayıt ve şartlarıyla, 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun 20. maddesine istinaden 6 (altı) yıl inşaat süresi dahil toplam 49 (kırkdokuz) yıl süre ile yapım karşılığı kira ihalesine çıkartılmıştır.
İhaleye iştirak edecek istekliler;
10 - İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte Cumhuriyet Mah. M. Lüfi Rifaioğlu Cad. No:9 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında, Bölge Müdürlüğünce oluşturulacak İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
11 - Sözleşme, şartname ve tüm ekleri; mesai saatleri içerisinde Cumhuriyet Mah. M. Lüfi Rifaioğlu Cad. No: 9 Antakya/HATAY adresinde bulunan Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü hizmet binasında görülüp, temin edilebilir.
12 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için, ihale şartnamesinin 6. maddesine göre hazırlayacakları tekliflerini aynı şartnamenin 7. maddesi doğrultusunda 16/3/2011 tarih ve saat 10.00a kadar sıra numaralı alındılar karşılığında Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına imza karşılığı teslim etmeleri gerekmektedir.
13 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) İç zarf, ( Şartnamenin 6. maddesine göre hazırlanacaktır)
b) Kanuni ikametgâh belgesini vermesi, (2011 yılında alınmış) (Bu belge Muhtarlıktan alınacaktır. Şirketlerde bu belge aranmayacaktır)
c) Türkiye'de tebligat için adres gösteren imzalı bildirim vermesi. (İrtibat için telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi de bu bildirimde bulunacaktır.)
d) İhalenin ilan edildiği yıla ait Ticaret ve Sanayi Odasından veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d1) Gerçek kişi olması halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
d2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslını veya noter tasdikli suretini vermesi.
e) İmza sirküleri vermesi;
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıla ait, noter onaylı imza sirküleri vermesi :
e1) Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza beyannamesi,
e2) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) imza sirküleri,
f) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi (ihalenin yapıldığı yıla ait) vermesi,
g) İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış noter tasdikli ortak girişim beyannamesi vermesi, (Örneğe göre)
h) Mali Durum Bildirimi ve Banka referans mektubu (muhammen bedelin en az % 10'si kadar kullanılmamış nakit kredisi ve teminat kredisi) (Genel Müdürlük teyit yazılı.) (Örneğe göre)
i) İsteklinin ilgili vergi dairesinden ilan tarihinden sonra alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.
j) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya e- borcu yoktur belgesinin İdareye ibraz edilmesi.
k) 2886 Sayılı Yasaya uygun alınmış (limit içi süresiz) geçici teminat mektubu (Örneğe göre) veya Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıflar Antakya Şubesindeki TR 880001500158007285445549 nolu hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) 572209,65.-TL (Beşyüzyetmişikibinİkiyüzdokuz TL, AltmışbeşKr.) (Bu bedel muhammen bedelin % 3ünü teşkil etmektedir.) tutarındaki geçici teminat banka dekontu.
Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (b, c, d, e, f, g, ı, i, j) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
l)Şartnamedeki örneğe uygun olarak; teknik personel taahhütnamesi;
İhale dokümanının alındığına dair belge;
Türkiyede şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliklerin (d2), (f2) ve (g) bentlerinde istenen belgeleri, bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylatmış olması gerekir.
Dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç 16/3/2011 tarih ve saat 10.00a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
14 - İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL olup Vakıflar Bankası Antakya Merkez Şubesindeki TR570001500158007287072312 nolu Bölge Müdürlüğü hesabına işin ismi ve istekli adı belirtilerek yatırılacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümanı alınacaktır.
15 - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
16 - Bu iş için yapılmış olan tüm ilan bedelleri ve diğer tüm giderler (ihale karar pulu, damga vergisi vs.) sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
İdare, gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İlan olunur.

Nagihan Arat/Emlakkulisi.com