Vakıflar, Zeytinburnu'ndaki arsayı inşaat karşılığında 3,2 milyona kiralıyor!

Vakıflar, Zeytinburnu'ndaki arsayı inşaat karşılığında 3,2 milyona kiralıyor!

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Zeytinburnundaki arsasını, yapım karşılığı kiralamak üzere ihale düzenledi. 3 milyon 287 bin 90 lira tahmini fiyat ve 98 bin 612 lira geçici teminat talep edilen arsanın kiralama ihalesi ihalesi 21 Eylül 2011 tarihinde

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü Zeytinburnundaki 27 bin 376 metrekare yüzölçümündeki arsasını, yapım karşılığı kiralamak üzere ihale düzenledi. 3 milyon 287 bin 90 lira tahmini fiyat ve 98 bin 612 lira geçici teminat talep edilen arsanın kiralama ihalesi ihalesi 21 Eylül 2011 tarihinde Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No 2 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

Yapılan açıklamalara göre 3 milyon 287 bin 90 lira tahmini fiyat ve 98 bin 612 lira geçici teminat talep edilen arsanın kiralama ihalesi ihalesi 21 Eylül 2011 tarihinde Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No 2 Taksim Beyoğlu İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

Detaylar şöyle:

VAKIF TAŞINMAZIN İNŞAAT YAPIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkez Efendi Mahallesi, 513 pafta, 3284 ada, 47 parselde kayıtlı bulunan vakıf taşınmazın avanprojesine göre akaryakıt istasyonu yapılmak üzere, Yap-İşlet-Devret-Modeli Çerçevesinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereği Kapalı Teklif Usulü ile 30 yıl süreyle inşaat yapım karşılığı kiralama ihalesine çıkartılmıştır.İli ve İlçesi                          :   İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi,

Mahallesi                            :   Merkez Efendi

Mevkii                                :   -----

Niteliği                                :   Arsa

Yüzölçümü                         :   27.376,00 m2

Pafta/Ada/Parsel                 :   (513)-(3284)-(47)

Muhammen Bedel              :   3.287.090,00 TL.

Geçici Teminat Tutarı        :   98.612,70 TL.

İşletme Teminatı                :   İhale sonucu oluşacak yıllık kira bedelinin %6sıdır.

İhale Tarih ve Saati             :   21/09/ 2011- 14:00

İdarenin Adresi                   :   Gümüşsuyu Mah. İnönü Caddesi No:2 TaksimBeyoğlu-İstanbul

Telefon ve Faks Numarası :   0212 251 88 10 (2519) 212 243 64 59

I - İdarece belirlenen asgari şartlar;

1 -İşin süresi (30 yıl) ve kira ödemelerinin sözleşme tarihi itibarıyla başlatılması,

2 - İlk yıl aylık 20.000,00 (Yirmibin) TL. kira alınması, bu kira bedelinin (2.yıldan) 8 yılın sonuna kadar her yıl ÜFE oranında (bir önceki yılın kira bedelinin ÜFE Oniki Aylık Ortalamalarına Göre Değişim (%) Oranı Esas alınarak) arttırılması, 9.yıldan itibaren aylık 60.000,00 (Altmışbin) TL. kira alınması, ayrıca ihale artış oranının tüm kira bedellerine yansıtılması,

3 - Parselin imara emsal 6.670,23 m2 kullanım hakkı olması, ancak parsele akaryakıt istasyonu+ticaret imarı alınamamakla birlikte, yapılacak olan uygulama projesinde, gelir getirici kapalı alanlarda veya pompa sayısında artış olması halinde, kapalı alanlar için (12 TL /m2x0,80)=9,6 TL/m2, her bir ilave pompa için (54.857,25 TL./ay/12)= 4.572,00 TL/ay baz alınarak aylık kira bedellerinin yeniden hesaplanması, imar durumunda değişiklik olması halinde ise, kazanılabilecek yeni işleve göre taşınmazın kira bedellerinin yeniden değerlendirilmesi,

4 - İlk 2 yılda imarla ilgili iyileştirme çalışmasının yapılması, taşınmazdan kamuya terki istenen %40ın üzerindeki 5.311,55 m2lik kısma karşılık, yükleniciden sözleşmeden önce 22.064.178,70 TL.nin nakit veya teminat mektubu olarak alınması, alınan nakdin veya teminat mektubunun 2 yıl süre ile idaremiz emanetinde tutulması, imar durumunda iyileşme olması halinde (%40ın üzerindeki 5.311,55 m2lik alanda azalma olması halinde), ekspertiz tarihindeki m2 satış değeri baz alınarak, azalan kısmın bedelinin teminat olarak yatırılan 22.064.178,00 TL.den düşülmesi ve kalan kısmın İdaremize alınması,

5 - Taşınmaz, ifrazdan önce 3000 ada 22-23-24-25-26 ve 27 parsellerde 35.320,00 m2 yüzölçümlü iken; ifraz sonrası 3000 ada, 46 parselde 6.085,00 m2, 3284 (Eski:3000) ada 47 parselde 27.376,00 m2 olarak tescil edildiğinden, ifraz sonrası 47 parselde meydana gelen 1.860,00 m2lik yüzölçümü farkının giderilmesi için İdaremizce Bakırköy 7.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2008/246 Esas Dosyasından açılan dava derdest olup, dava sonucunda söz konusu yüzölçümü farkının, İdaremiz parseline yansıtılması halinde, imar durumuna göre değerlendirmenin yeniden yapılması, terkin edilmesi gereken %40ın üzerindeki miktarın yeniden hesaplanarak, bedelinin bulunması (+) veya (-) fark çıkması halinde 4.maddedeki hususların aynen uygulanması,6 - Tapu kaydında bulunan takyidatın kaldırılması, imar planı değişikliği, ifraz-tevhit, terk vb. işlemler, projelerin hazırlanması veya inşaat aşamasında, ilgili kurum ve kuruluşlarca zemine ilişkin önerilebilecek tahkim ve iyileştirme çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm iş ve işlemlerin yüklenici tarafından yürütülmesi ve sonuçlandırılması, her ne ad altında olursa olsun bunlara ilişkin tüm masrafların da yine yüklenici tarafından karşılanması, bu nedenlerle belirlenen kira bedellerinin tenzili veya sözleşme süresinin uzatılması talebinde bulunulmaması,

7 - Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması, ilgili mevzuata aykırı olarak sözleşme süresi dolmadan taşınmazın tahliye edilmesi halinde yapılmış olan masrafların talep edilmemesi, yatırılan teminat ve kiraların İdareye gelir kaydedilmesi ve imalatla ilgili her türlü masrafın İdareye terk ve teberru edilmiş sayılması,

8 - İnşaat bitirilip işletmeye açılıncaya kadar, taşınmazın başka amaçla kullanılmaması, sözleşme süresi sonunda tesisin çalışır, bakımlı ve kullanılabilir şekilde hiçbir hak ve bedel talebinde bulunmaksızın idareye teslim edilmesi,

9 - Mimarlar Odası tarifesine göre belirlenen 2.154,00 TL. avan proje bedelinin, sözleşme imzalanmadan önce yüklenici tarafından müellifine defaten ödenmesi,

10 - Sözleşme tarihinden itibaren ilk 4 yıl içerisinde, uygulama projelerinin hazırlanması, ilgili kurum ve kuruluşlardan inşaat ruhsatının alınması ve imalatın bitirilerek tesisin işletmeye açılması, aksi halde sözleşmenin fesh edilerek idareye yatırılan kesin teminat ve aylık kiraların irat kaydedilmesi,

11 - Söz konusu taşınmazın avan projesine göre akaryakıt istasyonu yapılmak üzere 30 yıl süreyle yapım karşılığı kiralanması kaydıyla,

II - İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi No:2 Taksim-Beyoğlu/İstanbul adresinde bulunan Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 7.katında toplanacak olan İhale Komisyonunca yapılacaktır.

III - İhale dökümanı, mesai saatleri içerisinde 08:30-12:30 ve 13:00-17:00 saatleri arasında Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2 Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL adresinde bulunan Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5.katındaki bulunan Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Yapı İşleri Bürosunda görülebilir ve 250,00  (ikiyüzelli) TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

IV - İhaleye katılabilmek için; İstekliler ihale dökümanına göre hazırlayacakları tekliflerini, yukarıda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasının 5.katında bulunan Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Şube Müdürlüğü Kalem Bürosuna vermeleri gerekmektedir.

V - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

1) Şekli ve içeriği bu işe ait Tip İdari Şartnamede belirlenen iç zarfa konmuş teklif mektubu.

2) Dış zarf

3) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik Nolu Nüfus Cüzdanının noter tasdikli sureti veya aslının idareye ibrazının yapılarak fotokopisini vermesi.

4) Türkiyede tebligat için adres beyanı vermesi. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile  elektronik posta adresi.

5) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesini vermesi.

a - Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre ticaret, sanayi odası veya esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olduğunu gösterir, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslını veya noter tasdikli suretinin veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

b - Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslının veya noter tasdikli suretinin veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

6) Teklifte bulunmaya yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a - Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya noter tasdikli suretinin veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

b - Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslının veya noter tasdikli suretinin veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

7) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri vermesi.

İstekli şirket ise, şirket ortaklarını, ortakların hisse durumlarını, görevlerini (şirket ortağı, idare meclisi başkan veya üyesi, genel müdür, teknik müdür vb.) belirten kanıtlayıcı belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi, Ticaret Sicil Memurluğundan alınmış belge, Şirket Ana Sözleşmesi, Hazirun Cetveli) herhangi birinin aslını veya noter tasdikli suretinin veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

8) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şartname ekinde yer alan standart forma uygun olarak düzenlenmiş ortak girişim beyannamesini vermesi.

9) Vekaleten başvuruda bulunma halinde, vekil adına düzenlenmiş, başvuruda bulunmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin veya aslının İdareye ibraz edilmesi.

10) İhale konusu işin muhammen bedelinin asgari %50'si kadar kullanılmamış nakit kredisi veya asgari %50'si kadar kullanılmamış teminat kredisi olması,

11) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge vermesi.

12) İlk ihale ilan tarihinden sonra İlgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış prim borcu olmadığına dair belge vermesi.

13) İhale konusu iş veya benzer işe ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi veya alt yüklenicilere yaptıracaklarına dair taahhütnameyi vermesi.

14) İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü adına 2886 sayılı yasaya göre alınmış yukarıda tutarı belirtilen Geçici Teminat Mektubu (Banka Şube limitlerini gösterir limit içi ve süresiz) veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü veznesine yatırıldığını gösteren alındı makbuzu.

15) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair teklif sahibinin yazılı beyan vermesi.

16) 4734 sayılı Kamu İhale ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına ilişkin taahhütname vermesi.

17) Teknik personel taahhütnamesi vermesi.

VI - Bu işin ihalesine katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunabilecektir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

VII - Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.

VIII - İş bu işe ait ilan bedeli ve ihale karar pulu bedeli (%04,95) ihale üzerinde kalan gerçek veya tüzel kişiliklerden sözleşme yapılmadan önce defaten tahsil edilecektir.

IX- 5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyetler ve İstisnalar Başlığı 77.Maddesi Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazlar Devlet malı imtiyazından yararlanır, haczedilemez, rehnedilemez. Tüm iş ve işlemleri vergi, resim, harç ve katılım payından istisnadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne ve 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 25.12.2003 tarihli ve 5035 sayılı kanunla değişik 94/5-b maddesine göre mazbut vakıflara ait taşınmazlar için ödenecek kiralar gelir vergisi stopajından muaftır.

Ancak 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanununun Ücrete Tabii İşler Başlığı 97.Maddesi (Değişik:04.12.1985-3239/125 md.) yer alan Belediyeler bu kanunda harç veya katılma payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edecekleri her türlü hizmet için Belediye Meclisinde düzenlenecek tarifelere göre ücret almaya yetkilidir hükmü gereği ilgili Belediyelerce talep edilebilecek tüm ödemeler yüklenici tarafından karşılanır.X - İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

XI - İhaleye katılmak için istenen belgelerde taşıması gereken kriterler ihale şartnamesinde belirtilmiştir. İsteklilerin tekliflerini bu doğrultuda hazırlamaları gerekmektedir.

İlan olunur.

6736/1-1

Detaylı bilgi için tıklayın!