20 / 08 / 2022

Van'da 9.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Van'da 9.3 milyon TL'ye satılık arsa!

Van İpekyolu İlçe Belediyesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Van İpekyolu'nda yer alan arsayı 9 milyon 330 bin 600 TL bedelle satışa çıkardı.Van İpekyolu İlçe Belediyesi Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Van İpekyolu'nda yer alan arsayı satışa çıkardı. Arsanın satış bedeli 9 milyon 330 bin 600 TL olarak belirlendi.


T.C.
VAN İPEKYOLU İLÇE BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZ SATIŞ İLANI

1- Mülkiyeti İpekyolu İlçe Belediyemize ait aşağıda muhammen bedeli, geçici teminat miktarı belirtilen, Şerefiye Mahallesi 327 Ada ve 57 parsel nolu 777,55 m² lik arsa vasıflı nakıs taşınmazın satış işi; 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca açık artırma suretiyle şartname doğrultusunda ihaleye konulmuştur.
2- İhale aşağıda yazılı gün ve saate İlimiz İpekyolu İlçesi Hafiziye Mahallesi Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sok. No:3 İpekyolu /VAN adresinde bulunan Belediye Hizmet Binası Encümeni toplantı salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.
3- Gerekli bilgileri, İhale Şartnamesi Emlak ve İstimlak müdürlüğü ile Yazı İşleri Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde şartname bedeli ile temin edilebilir ve görülebilir.        
4- İsteklilerin İhaleye katılabilmeleri için evraklarını 07.05.2021 Cuma günü saat 12.00'a kadar ihale komisyonu başkanlığına vermeleri gerekmektedir.
 İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN
 a) Noter tasdikli imza sirküsü
 b) Kanuni İkametgahı veya adres beyanı,
 c) Vekaleten ihaleye katılacak istekliler adına vekaletname ve noter tasdikli imza sirküleri,
 d) Gerçek kişilerde Nüfus cüzdan sureti, Tüzel kişilerde yetki belgesi,
 e) Aşağıda yazılı miktarlarda geçici teminatını (Teminatını nakit olarak yatıracakların Mali Hizmetler Müdürlüğünün göstereceği bankaya yatırmaları gerekir.)
 f) İstekli ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarla belirlenen noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortaklık Yetki Belgesi,

Van da 9.3 milyon TL ye satılık arsa!

g) Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı. (6111 sayılı yasaya istinaden yapılandırma yapan ve düzenli ödeme yapanlar hariç)
ğ) Emlak İstimlak Müdürlüğünden alacakları “Yer Görme Belgesi” ni, ibraz edeceklerdir.
h) Şartname bedel makbuzu.
 5- Telgraf, Fax ve Telefonla yapılacak müracaatlar ile postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez. (Evrakların tamamının aslı veya noter tasdikli sureti olacaktır.)
6- İhaleye katılan kişi ve firmalar ihale şartnamesini imzalamış ve dosyada bulunan tüm evrakları okumuş ve kabul etmiş sayılacaktır.
  7- İhale Komisyonu 2886 Sayılı kanunun 29. maddesi gereğince gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  8- Bu ihalede en yüksek teklifi ihtiva eden teklif uygun tekliftir.

Van da 9.3 milyon TL ye satılık arsa!