Vural Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu!

Vural Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu! Vural Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Limited Şirketi kuruldu!

Vural Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Sinan Vural ve Handan Havva Vural ortaklığıyla 200 bin TL sermaye ile 22 Ağustos'ta Ataşehir'de kuruldu.

Vural Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Sinan Vural ve Handan Havva Vural ortaklığıyla 200  bin TL sermaye ile 22 Ağustos'ta Ataşehir'de kuruldu. 


Vural Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut,toplu konut, işyeri , ticarethane, iş merkezi, hastane, yaşlı bakım evi, otel inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak ve yaptırmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4- Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üst yapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6- Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7-Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. 8-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10- Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 11-Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 12-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı.  13-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim işlerinin yapımı. 14-Gayrimenkul danışmanlığı ve komisyonculuğu yapmak, Emlak danışmanlığı yapmak. 15-Her türlü inşaat malzemesi çimento, kum, demir, kireç, tuğla, asmolen, kereste, sunta vb. ticareti yapmak, yurt içi ve yurt dışından her türlü inşaat malzeme satışının bayiliğini acenteliğini almak yurt içi ve yurt dışında bayi ve acentelikler vermek ve bunların imalatını, ihracatını, ithalatını, toptan perakende dahili ticaretini ve pazarlamasını yapmak. 16-Motorlu ve motorsuz her türlü iş arabaları, iş araç ve gereçleri ve bunlarla ilgili araç gereçlerin ithalatı ve ihracatını yapmak 17-Resmi tüzel  idarelerce ihaleye çıkarılmış ve çıkartılacak eksiltme ve arttırma ihalelerine katılmak 18-Bu kategoriye giren tüm müteahhitlik hizmetlerinde bulunmak 19-Toprak ıslahı ve drenaj benzeri kanal işleri yapmak 20-Her tür içme suyu isale hatları ve tesisleri kurmak 21-Resmi özel idarelerce yapılacak yarım kalmış eksiltme arttırma ihalelerine iştirak etmek, eksiltme arttırma sonucu belli olan ihaleler için sözleşme yapmak 22-Her tür turizm organizasyonlarında bulunmak ve yatırımlar yapmak konusuyla ilgili olarak motel kamp kamping eğlence yerleri bar kafe restoran müzikli eğlence yerleri turistik amaçlı villa kiralaması tekne yarışları düzenlemek denizaltı ve deniz üstü sportif faaliyetleri kara ve deniz avcılığı organizasyonlarında bulunmak 23-Her tür turizm faaliyetleri ile ilgili olarak spor eğlence gezi tur ve acentelik amaçlı ticari yatçılık faaliyeti ile organizasyonlar yapmak ve zincir işletmeler kurmak 24-Yukarıda sayılan konularla ilgili olmak üzere resmi ve özel sektör ihalelerine, taahhütlerine girmek, alım ve satımını yapmak. Bu ihaleleri alıp kendi veya taşeron firmalar aracılığı ile yerine getirmek. Askeri kurum ve kuruluşların açmış ve açacak oldukları ihalelere girmek, taahhütlerde bulunmak,teminatlar yatırmak, ekipmanları temin etmek, almak, tamir etmek ve bunların gerektirdiği bilcümle diğer iş ve işlemleri yapmak 25-Şirketin amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makine ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, bina inşaatlar yapmak, devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek, gayrimenkullerinin üzerinde irtifak, intifa, sükna gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve farağ etmek. Fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek, ettirmek, gerekli teşvikleri almak. Satış vaadi, kira gibi her türlü şahsi veya kuvvetlendirilmiş şahsi hakları tapuya tescile, fekke, şerhe, şerhi kaldırma, her türlü ifraz, tevhit, tefrik, parselasyon, kat irtifakı, kat mülkiyeti gibi işlemleri yapabilir. 26-Şirket amacı ile ilgili olarak borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, kefalet ve diğer teminatları vermek.


Vural Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Limited Şirketi adres: Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, Karadeniz Caddesi 46/1