Water Gate Corporation Turizm ve Otelcilik Limited Şirketi kuruldu!

Water Gate Corporation Turizm ve Otelcilik Limited Şirketi kuruldu! Water Gate Corporation Turizm ve Otelcilik Limited Şirketi kuruldu!

Water Gate Corporation Turizm ve Otelcilik Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 300 bin TL sermaye bedeli ile Ali Jahid, Jaseel K.Kanarth Abdulla ve Mehmet Ak ortaklığıyla kuruldu...Water Gate Corporation Turizm ve Otelcilik Limited Şirketi bugün Beyoğlu'nda 300 bin TL sermaye bedeli ile Ali Jahid, Jaseel K.Kanarth Abdulla ve Mehmet Ak ortaklığıyla kuruldu.

Water Gate Corporation Turizm ve Otelcilik Limited Şirketi konusu: 1. Her türlü tabldot yemek üretimi ve satışını, üretilen yemeklerin servis hizmetlerini, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Gerçek ve tüzel işletmelerin yemekli toplantılarının organizasyonunu yapmak. 2. Yemek üretim tesisleri kurmak, kurulu olanları devir almak. 3. Her türlü restoran, cafe, lokanta gibi gıda satışının yapılabileceği tesisleri kurar, işletir, kiralar, kiraya verir ve bu gibi yerlerin rezervasyon ve organizasyon işlerini yapar. 4. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 5. Şirket her türlü bilardo salonu, kahvehane, kafe, çay bahçeleri açar, kiralar, kiraya verir ve işletmesini yapar. 6. Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. 7. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 8. Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 9. Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatl bilet satış yerleri açmak. 10. Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 11. Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 12. Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 13. Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 14. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak. 15. Her türlü gıda maddelerini almak, satmak, gıda maddelerini paketlemek için tesisler kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 16. İnsanların beslenmesinde önemli bir etkinliği olan ve gıda sektörüne konu teşkil eden her nevi sıcak, soğuk, dondurulmuş, kurutulmuş ve konsantresi yapılmış besin maddelerinin pazarlanması konusunda toptan ve perakende satış yapmak amacı ile gerekli olan satış mağazalarını açmak ve işletmek. 17. Her türlü bebek mamalarını almak, satmak, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. 18. Bebek mamaları ile ilgili ham, yarı mamul ve mamul maddelerini almak, ihracatını yapmak. 19. Her türlü malın ve hizmetin ihracatı, ithalatı, alımı, satımı ve pazarlaması konularında faaliyette bulunmak. 20. Yurt içinde ve yurt dışında özel sektör ve kamu işletmeleri ve kamu kuruluşları ile bunların yönetimlerine, çalışanlarına, gerçek ve tüzel kişilere, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliği gözeterek kurum performansını arttırıcı organizasyonel gelişim, değişim yönetimi, yöneticilik ve liderlik becerilerini geliştirme, müşteri odaklı, yüksek performanslı kurum kültürü yaratma, satış etkinliği sağlama, alanlarında danışmanlık, araştırma, geliştirme hizmetleri ile bunların eğitim hizmetlerini yapmak, yaptırmak, sağlamak, bu konularla ilgili olarak üst düzey yönetici toplantıları, konferans ve zirveler organize etmek, ettirmek. Yürürlükteki ilgili mevzuatlara riayet etmek kaydıyla menkul kıymet danışmanlığı ve diğer yatırım bankacılığı kapsamındaki faaliyetler hariç olmak üzere yönetim danışmanlığı hizmetleri vermek. Şirket amaç ve konularıyla ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapar; a-Şirket her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, inşaa ettirebilir, inşaa edebilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir. b-Lüzumlu görülecek menkul malları satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yapabilir, yahut kiraya verebilir, yurt içinde ve yurt dışından, teminatlı yahut teminatsız, her türlü borç alabilir. Şirketin sahip olduğu her türlü menkul ve gayri menkulleri ile her türlü sabit tesis ve demirbaşları üzerinde gerek namına gerekse üçüncü şahıs ve tüzel kişiler namına teminat, kefalet, işletme rehni ve ipotek tesis edebilir, fek edebilir. Alacaklarına karşılık, ipotek veya rehin alabilir, borçlarının teminatı olarak veya üçüncü şahıslar lehine, ipotek yahut rehin verebilir, bu ipoteklerin terkinini talep edebilir, her türlü kefalet ve teminat verebilir. c-Şirket gaye ve konusunun gerçekleştirilmesi için arsa, arazi, bina ve gayrimenkul hakları satın alabilir, inşa edebilir, iktisap edebilir, satabilir. İktisap edilen gayri menkulleri devir ve ferağ, bunları kısmen veya tamamen üçüncü şahıslara kullandırabilir veya kiralayabilir. d-Şirket gayelerini gerçekleştirmek için tüm sınai mali ve hukuk işlem ve tasarruflarda bulunabilir, resmi ve özel bilumum ihalelere iştirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribütörlük alabilir ve verebilir. e-Şirket konusuyla ilgili olan şirket kurabilir, ortaklık yapabilir, mevcut ve ileride kurulacak işletme ve şirketlere iştirak edebilir. Şirket konularıyla iştigal eden firmaları ve ticari işletmeleri devren iktisap edebilir, aracılık yapmamak kaydıyla kurulmuş ve kurulacak şirketlerin, hisse senetlerini ve paylarını satın alabilir ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler. 

Adres: K.Karamustafapaşa Mah. Ali Paşa Değirmeni Sk. S.FazlıI Han N:10A Beyoğlu