08 / 08 / 2022

World Group Gayrimenkul Anonim Şirketi kuruldu!


World Group Gayrimenkul Anonim Şirketi kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Seyit Doğan tarafından kuruldu.World Group Gayrimenkul Anonim Şirketi kağıthane'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Seyit Doğan tarafından kuruldu.

World Group Gayrimenkul Anonim Şirketi konusu:
Şirketin başlıca amaç ve konuları şunlardır: Her türlü emlak, her türlü gayrimenkul ve özellikle siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa tatil köyleri, devre mülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler, organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri, arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda da faaliyetlerde bulunur. a) Şirket amacıyla ilgili olarak her türlü danışmanlık, dahili ticaret, ithalat, ihracat, komisyon, taahhüt, mutemetlik, iç ve dış mümessillik yapmak, b) Şirketin işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri ve benzer kredileri temin etmek, hisse senetlerini, tahvilat ve menkul kıymetleri aracılık yapmamak kaydıyla alıp satmak, c) Şirketin faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, onların hisse senetleri ve tahvillerini ve diğer menkul kıymetlerini aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak şartıyla almak ve satmak, mübadele etmek, rehin ve teminat olarak göstermek, d) Şirket amacına ulaşabilmesi için her çeşit menkul (taşınır) ve Gayrimenkul (taşınmaz) malları ve bunlara ilişkin her türlü hakları iktisap etmek, satmak, inşa etmek, devir, ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkullerin üzerine ipotek, irtifak, intifa, sükna, rehin hakkı kurmak ve tescil ettirmek, fekk ettirmek, şirket amaç ve konusu ile ilgili olmak üzere başkalarına ait taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde ayni veya kişisel haklar kurmak ve bunları tescil veya şerh ettirmek, satış vaadi sözleşmesi yapmak ve bunları tapu kütüğüne şerh ettirmek, gayri menkul mükellefiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, idare binaları açmak ve inşa ettirmek, e) Şirketin lüzumlu borç ve alacaklarını, kefalet ve teminatları ile alacağı kredilerin teminatının temin için şirketin lehinde veya aleyhinde olmak üzere borç ipotekleri, alacak ipotekleri, teminat ipotekleri, kefalet ipotekleri alınması, verilmesi, her türlü teminat ve kefaletlerin verilmesi , alınması , ticari işletme rehini akdedilmesi; f) Şirketin işleri için gerekli taşıtları iktisap etmek, devretmek ve bunların üzerinde ayni ve şahsi tasarruflarda bulunmak, g) Şirketin amacını gerçekleştirebilmesi için konusu ile ilgili mali, ticari, idari tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak, h) Amaç ve konusuna giren işlemin gerçekleşmesi için yerli ve yabancı şirket ve şahıslarla geçici ve devamlı olarak iş yapabilir, ortaklık kurabilir, imalat, inşaat ve taahhüt işleri yapabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, yabancı sermayenin Türkiyeye gelmesi hakkındaki mevzuat hükümlerinden yararlanmak için her türlü girişimi yapabilir, ihaleler açabilir, açılmış ihalelere iştirak edebilir, Ulusal ve Uluslararası Bankalar nezdinde cari her türlü nakdi ve gayrinakdi kredilerden istifade edebilir, ulusal ve uluslararası finansal işlemler konusunda danışmanlık yapabilir. i) Amaç ve konusuna giren işlemlerin gerçekleşmesi için faydalı ve gerekli olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, alameti farika, lisans, imtiyaz, marka, model, resim, simge, know-how gibi gayri maddi hakları tamamen ya da kısmen satın almak, kiralamak, satmak, kiraya vermek, üzerinden intifa ve rehin hakları tanımak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak, j) Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka iş ve işlemlere, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulun vereceği karar ile girebilir.