Yabancıya mülk satışı yüzde 10'u geçmeyecek

Yabancıya mülk satışı yüzde 10'u geçmeyecekMeclis Genel Kurulu'nda yabancılara mülk satışını öngören tasarı kabul edildi.


Yasaya göre, yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzde 10'una kadar olan kısmında taşınmaz edinebilecek.

Meclis Genel Kurulu'nda yabancılara mülk satışını öngören tasarı kabul edildi. Yasaya göre, yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün yüzde 10'una kadar olan kısmında taşınmaz edinebilecek. Yabancı şirketlerin askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri ise Genelkurmay Başkanlığı'nın iznine tabi olacak.

Yabancıya mülk satışını öngören Tapu Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Daha önce AKP'lilerin önergesiyle `askeri yasak bölgeler ile özel güvenlik bölgelerindeki mülklerin de yabancılara satışını öngören düzenleme', Meclis Adalet Komisyonu'nda ele alınmış ve Genelkurmay Başkanlığı'nın müdahalesiyle yeniden düzenlenmişti.

Genel Kurul'da kabul edilen yasaya göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde, kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin, sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle korunması gereken alanlar, özel koruma alanları, flora ve fauna özelliği nedeniyle korunması gereken hassas alanlar ile stratejik yerlerde kamu yararı ve ülke güvenliği bakımından taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinemeyecekleri alanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının tescile esas koordinatlı harita ve planları içeren teklifi üzerine belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak.

Bakanlar Kurulu yetkili olacak

Yasaya göre, yabancı uyruklu gerçek kişiler ve kuruluşlar, merkez ilçe ve ilçeler bazında, uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüzölçümünün yüzde 10'una kadar olan kısmında taşınmaz edinebilecek. Merkez ilçe ve ilçelerin altyapı, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarım ve güvenlik açısından önemlerini dikkate alarak bu orandan fazla olmamak kaydıyla oran belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili olacak. Kamu kurum ve kuruluşlarının bu kapsamdaki teklifleri, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlık bünyesinde ilgili idare temsilcilerinden oluşan komisyon değerlendirecek ve Bakanlar Kurulu'na sunacak.

Yasaya göre, valiliklerce, merkez ilçe ve ilçelerin uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam alanların yüz ölçümünde meydana gelen değişiklikler, takip eden yılın Ocak ayı sonuna kadar komisyona bildirilecek. Milli Savunma Bakanlığı, askeri yasak bölgeler, askeri güvenlik bölgeleri ile stratejik bölgelere ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerlerini, İçişleri Bakanlığı da özel güvenlik bölgeleri ve değişiklik kararlarına ait harita ve koordinat değerlerini, geciktirmeksizin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bağlı olduğu bakanlığa bildirecek.

Askeri bölgeler Genelkurmay'ın iznine tabi

Yasaya göre, yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya katıldıkları tüzel kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilecek ve kullanabilecek. Taşınmazların Türkiye'de kurulu bulunan bir başka yabancı sermayeli şirkete devrinde ve taşınmaz maliki yerli sermayeli bir şirketin hisse devri yoluyla yabancı sermayeli hale gelmesi halinde de aynı esas uygulanacak.

Türkiye'de kurulu yabancı şirketlerin tasfiyesi halinde ise şirketin sahip olduğu taşınmazın, şirket ortağı yabancı gerçek kişiler veya yurt dışında kurulan yabancı tüzel kişilikler tarafından elde edilmek istenmesi halinde, yasanın 35. madde hükümleri uygulanacak. Yabancı şirketlerin, askeri yasak bölgeler, güvenlik bölgeleri ve stratejik bölgelerdeki taşınmaz edinimleri ise Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Genelkurmay Başkanlığı ya da yetki vereceği komutanlıkların iznine tabi olacak.

Özel güvenlik bölgelerindeki taşınmaz edinimi ise valiliklerin iznine tabi olacak. Kanun hükümlerine aykırı kullanıldığı tespit edilen taşınmaz ve sınırlı ayni haklar ise Maliye Bakanlığı'nca tanınacak sürede sahibi tarafından tasfiye edilmediği takdirde bunlar tasfiye edilerek bedele çevrilecek ve hak sahibine ödenecek

Radikal