Yabancıya mülk satışında düzenleme

Yabancıya mülk satışında düzenlemeAnayasa Mahkemesi, yabancılara mülk satışına yeni düzenleme getiren kanunun iptali istemini esastan görüşecek.


CHP, kanunun, "1. maddesiyle değiştirilen, 2644 sayılı Tapu Kanunu'nun
35. maddesinin yedinci fıkrasının ikinci ve üçüncü tümcelerinin, 2. maddesiyle yeniden düzenlenen 2644 sayılı Yasa'nın 36. maddesinin birinci fıkrasının birinci ve ikinci tümcelerinin, 3. maddesiyle 2644 sayılı Yasa'ya eklenen geçici 3. maddenin ikinci fıkrasının" iptali ve yürürlüklerinin durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Başvuruyla ilgili ilk incelemesini tamamlayan Yüksek Mahkeme, davayı
esastan görüşmeye karar verdi. Anayasa Mahkemesi heyeti, yürürlüğü durdurma istemini de esas inceleme aşamasında karara bağlayacak.

Kanunun iptali ve yürürlüğünün durdurulması istenen hükümleri şöyle:
" Yabancı uyruklu gerçek kişiler merkez ilçe ve ilçeler bazında,
uygulama imar planı ve mevzi imar plan sınırları içerisinde kalan toplam
alanların yüz ölçümünün yüzde onuna kadar kısmında taşınmaz ile bağımsız ve sürekli nitelikte sınırlı ayni hak edinebilir. Bakanlar Kurulu, merkez ilçe ve
ilçelerin altyapı, ekonomi, enerji, çevre, kültür, tarım ve güvenlik açısından
önemlerini dikkate alarak, bu orandan fazla olmamak kaydıyla farklı oran
belirlemeye yetkilidir.

Yabancı yatırımcıların Türkiye'de kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel
kişiliğe sahip şirketler, ana sözleşmelerinde belirtilen faaliyet konularını
yürütmek üzere taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı ayni hak edinebilir ve
kullanabilir. Bu şekilde edinilen taşınmazların Türkiye'de kurulu bulunan bir
başka yabancı sermayeli şirkete devrinde ve taşınmaz maliki yerli sermayeli bir şirketin hisse devri yoluyla yabancı sermayeli hale gelmesi durumunda da aynı esas geçerlidir.

Yabancı uyruklu gerçek kişilerin merkez ilçe ve ilçeler bazında
edinebilecekleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikte ayni hakların
miktarı tespit edilinceye kadar geçecek süre içinde, yabancı uyruklu gerçek
kişiler bu Kanunun 35. maddesi hükümlerine göre taşınmaz ve sınırlı ayni hakları edinebilir."