Yapı Kredi Koray GYO finansal tablo 2018!

Yapı Kredi Koray GYO finansal tablo 2018! Yapı Kredi Koray GYO finansal tablo 2018!

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait sorumluluk beyanı ve finansal tablosunu yayınlandı...Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 1 Ocak 2018 - 31 Aralık 2018 hesap dönemine ait sorumluluk beyanı ve finansal tablosunu yayınladı.

Yapı Kredi Koray GYO sorumluluk beyanı:

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN
II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLOLARIN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ: 28/01/2019
KARAR SAYISI : 2019/02

Şirketimizce hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulan 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap dönemine ait, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) uyarınca Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ve SPK tarafından belirlenen formatlarla uyumlu olarak hazırlanan dipnotları ile birlikte konsolide ve konsolide olmayan finansal durum tablosu, gelir tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu, özkaynak değişim tablosunun ("Finansal Tablolar"), SPK düzenlemeleri doğrultusunda;

• Tarafımızca incelendiğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
• Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını 

bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla, 

Yapı Kredi Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Finansal tablo için tıklayın